Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018

Vydáno: 8 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v červenci až říjnu 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby. Účelem této evropské normy je definovat generické termíny používané při údržbě všeho druhu a při managementu údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu. Údržba samotného softwaru není touto normou pokryta, je v ní však uvažována údržba objektů a systémů obsahujících software. Termíny, které jsou jasné samy o sobě, nejsou v této normě definovány.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13306 (01 0660) z května 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13306:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13306 (01 0660) z května 2018 převzala EN 13306:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN ISO 45001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Tento dokument je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace. Tento dokument pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů jejího systému managementu BOZP.

Tato norma zrušuje ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009 z důvodu zrušení národních (britských) norem OHSAS 18001:2007 a OHSAS 18002:2008 a jejich nahrazení mezinárodní normou ISO 45001:2018, která pokrývá problematiku systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci šířeji než normy OHSAS 18001:2007 a OHSAS 18002:2008.

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů. Tato norma stanovuje základní požadavky pro udržení úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Oproti vydání z roku 2014 byly přesněji specifikovány požadavky na servisní firmu, provozovatele výtahů a monitoring výtahů. Dále byla přepracována příloha B se zdůrazněním provádění základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života s rozdělením činností mezi provozovatele výtahu a servisní firmu.

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4002 z ledna 2014.

ČSN EN 50321-1 (35 9725) Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušení pro PPE obuv používanou jako elektrická izolační obuv a návleky, které poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem pro práci pod napětím nebo v blízkosti živých částí instalací s napětím až do 36 000 V AC nebo 25 000 V DC. Výrobky navržené a vyrobené podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že jsou používány kvalifikovanými osobami, v souladu s bezpečnostními metodami práce a pokyny pro užívání. Antistatika, úraz elektrickým proudem a odolná vodivá obuv nejsou předmětem této normy.

S účinností od 12. 1. 2021 se nahrazuje ČSN EN 50321 (35 9725) z února 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 50664 (36 7929) Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ. Tato norma platí pro zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku při jejich uvádění do provozu nebo in situ, týkající se vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak by se měla používat. V době vypracování existuje jedna norma, kterou lze použít pro zařízení základnových stanic a tu se doporučuje používat při posuzování takových zařízení při jejich uvádění do provozu nebo in situ s ohledem na vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím: EN 50401:2017 Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných v rámci každé směrnice.

ČSN EN 50665 (36 7930) Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). Tato evropská norma platí pro elektrická a elektronická zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku nebo skupiny výrobků nebo norma vztahující se na nízkovýkonová zařízení, týkající se vystavení člověka elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak se musí použít a nesmí se použít tato norma. V příloze A je uveden seznam takových harmonizovaných norem v době vypracování této normy. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných pod každou směrnicí. Předmětem této kmenové normy je poskytnutí způsobu pro hodnocení takových zařízení vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a indukovaným a kontaktním proudům.

ČSN 39 5360 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky. Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky střel, střepin a bodných zbraní. Tato norma se nevztahuje na zkoušení balistické odolnosti ochranných prostředků proti střelám, na něž se vztahuje ČSN EN 1522, ČSN EN 1523 a ČSN EN 1063. Proti předchozí verzi je tato norma technicky zrevidována a upravuje požadavky podle nejnovějších rozhodnutí C.I.P. (Commission lnternationale Permanente pour l’epreuve des armes á feu portatives).

Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5360 z ledna 1996.

ČSN EN 353-1+A1 (83 2625) Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, které je obvykle připevněno nebo integrováno v žebřících nebo příčkách žebříků a dostatečně upevněno k vhodné konstrukci. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající této normě jsou jednou ze součástí systémů zachycení pádu obsažených v EN 363. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2017. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 353-1 (83 2625) z května 2015.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13736+A1 (21 0705) z října 2009, ČSN EN 692+A1 (21 0711) ze září 2009 a ČSN EN 693+A2 (21 0701) z června 2012.

ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 474-1+A4 (27 7911) z dubna 2014.

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12665 (36 0001) z března 2012.

ČSN EN 13158 (83 2775) Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13158 (83 2775) ze srpna 2009.

ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13634 (83 2504) ze srpna 2016.

ČSN EN ISO 14118 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1037+A1 (83 3220) z prosince 2008.

ČSN EN 16897 (83 3638) Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy