Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v říjnu a listopadu 2017 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a zpětné využívání chladiv. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3 (14 0647) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 378-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 378-3 z června 2017 převzala EN 378-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy. Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke specifikaci systému. Původní evropská norma EN 60849 byla technicky revidována, byl aktualizován text normy a příloh A až C. Měření srozumitelnosti řeči je založeno na EN 60268-16. Oblast použití normy nyní neobsahuje požadavky na elektrickou požární signalizaci. S účinností od 3. 3. 2020 se nahrazuje ČSN EN 60849 (36 8012) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana. Tato mezinárodní norma specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19353:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 19353:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 8041-1 (01 1403) Vibrace působící na člověka – Měřicí přístroje – Část 1: Vibrometry k obecnému použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8041 (36 4806) z prosince 2005.

ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12397 (27 3013) z května 2005.

ČSN EN 13200-8 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 8: Management bezpečnosti.

ČSN EN 207 (83 2451) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 207 (83 2451) z července 2010.

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.

ČSN EN ISO 27500 (83 3598) Organizace zaměřená na člověka – Zdůvodnění a obecné principy.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA