Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v říjnu a listopadu 2017 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a zpětné využívání chladiv. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3 (14 0647) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 378-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 378-3 z června 2017 převzala EN 378-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy. Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke specifikaci systému. Původní evropská norma EN 60849 byla technicky revidována, byl aktualizován text normy a příloh A až C. Měření srozumitelnosti řeči je založeno na EN 60268-16. Oblast použití normy nyní neobsahuje požadavky na elektrickou požární signalizaci. S účinností od 3. 3. 2020 se nahrazuje ČSN EN 60849 (36 8012) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana. Tato mezinárodní norma specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19353:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 19353:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 8041-1 (01 1403) Vibrace působící na člověka – Měřicí přístroje – Část 1: Vibrometry k obecnému použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8041 (36 4806) z prosince 2005.

ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12397 (27 3013) z května 2005.

ČSN EN 13200-8 (73 5905) Zařízení pro diváky – Část 8: Management bezpečnosti.

ČSN EN 207 (83 2451) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 207 (83 2451) z července 2010.

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.

ČSN EN ISO 27500 (83 3598) Organizace zaměřená na člověka – Zdůvodnění a obecné principy.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP