Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Přehled nejvýznamnějších změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Od 1. ledna 2017 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč měsíčně (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). Důsledkem této skutečnosti je, že:

  • se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 Kč ročně pro rok 2017,
  • sleva za umístění dítěte se bude moci za rok 2017 uplatnit do výše 11 000 Kč,
  • rozhodná částka celkového ročního příjmu pro uplatnění daňového bonusu za rok 2017 je 66 000 Kč.

Zvyšuje se limit pro osvobození plateb zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnance, a to z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně. Zároveň se zvyšuje limit pro daňový odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně z příjmů z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok (poprvé se však použije až za zdaňovací období 2017).

Limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně u fyzických osob se zvyšuje na 1 355 136 Kč ročně a limit pro zálohy na solidární zvýšení daně v rámci mezd činí 112 928 Kč měsíčně.

V zákoně o daních z příjmů dochází k upřesnění podmínek pro osvobození výher z hazardu od daně z příjmů fyzických osob. Výhry již nebudou jako v minulosti zdaňovány srážkovou daní a neosvobozené výhry budou zdaňovány v rámci dílčího základu daně „ostatní příjmy“ (§ 10 zákona o daních z příjmů), přičemž k těmto příjmům bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů.

Další daňové změny pro rok 2017 jsou v současné době v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 873) a mají předpokládanou účinnost nejdříve 1. dubna 2017.

Účtenková loterie

V souvislosti se spuštěním EET plánuje v polovině roku 2017 Ministerstvo financí zahájit účtenkovou loterii (pod názvem „Účtenkovka“). Cílem loterie je motivování zákazníků k přebírání účtenek, což má vést k vyšší efektivitě systému evidence tržeb a řádného výběru daní.

Výhry v rámci loterie budou jak peněžité, tak i věcné v celkové výši 65 milionů korun ročně. Rozmezí prvních pěti výher bude v hodnotě od 100 000 Kč do 1 milionu Kč včetně věcné výhry automobilu. Další výhry budou poskytovány rámcově v řádech desetitisíců a stovek korun.

Frekvence losování účtenkové loterie bude jednou měsíčně, vždy 15. kalendářní den, a to z účtenek vystavených v předem určeném období. K přihlášení se do Účtenkovky (zasílání účtenek) bude sloužit webová služba a mobilní aplikace.

Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Finanční správa zveřejnila nový pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou. Takto lze stanovit daň poplatníkovi, kterému kromě příjmů osvobozených a zdanitelných zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) plynou příjmy ze samostatné činnosti:

  1. ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  2. ze živnostenského podnikání,
  3. z jiného podnikání, ke kterému je potřeba mít k dispozici podnikatelské oprávnění.

Dále mohou poplatníkovi plynout úroky z vkladů na bankovním účtu, který je podle smlouvy s bankovní institucí určen k podnikání poplatníka.

Mezi další podmínky, které je zapotřebí naplnit k využití stanovení daně paušální částkou, patří následující:

  • provozování podnikatelské činnosti bez zaměstnanců či spolupracujících osob (s výjimkou spolupráce druhého z manželů),
  • roční výše příjmů z podnikatelské činnosti a úroků z podnikatelského účtu nesmí přesáhnout v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích 5 000 000 Kč,
  • poplatník nesmí být společníkem společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dříve účastník sdružení bez právní subjektivity).

Výhody využití stanovení daně paušální částkou jsou ty, že podnikatel nemusí vést daňovou evidenci či účetnictví, nemusí evidovat a prokazovat vynaložení daňových nákladů (výdajů), nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, snižuje se u něj riziko daňové kontroly na daň z příjmů a má jistotu výše daně z příjmů fyzických osob za předmětné období.

Žádost o stanovení daně paušální částkou musí být podána nejpozději do 31. ledna kalendářního roku a obsahovat (mimo obecných náležitostí) informace o předpokládaných příjmech i výdajích z podnikatelské činnosti, případně o dalších skutečnostech rozhodných pro stanovení daně tímto způsobem.

Údaje na mzdovém listě o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

V souladu s ustanovením § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů musí mzdový list zaměstnance pro účely daně obsahovat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování a daňového zvýhodnění. Finanční správa vydala sdělení, že ve mzdovém listu za rok 2016 by se mělo jednat o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015. Pokud by mzdový list za rok 2016 obsahoval tyto údaje i za rok 2016, Finanční správa nebude tyto případy rozporovat, avšak žádá plátce daně i tvůrce mzdových programů, aby byla evidence mzdových listů pro zdaňovací období 2017 nastavena správným způsobem.

Valorizace důchodu od 1. 1. 2017

Na základě rozhodnutí vlády došlo, počínaje lednovou splátkou v roce 2017, k automatické valorizaci důchodů (starobních, včetně předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích), a to o 110 Kč v základní výměře a o 2,2 % v procentní výměře. Poživatelé těchto důchodů si tak mohou polepšit například při pobírání částky důchodu ve výši 11 441 Kč měsíčně (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2016) celkem o 309 Kč měsíčně. Zvýšení se týká i tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené

Související články

Roční zúčtování daně 2015
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Změna pravidel zvýšení důchodů
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dítě
Školkovné - maximální výše
Program Covid-nájemné a paušální výdaje
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Částečný paušál na dopravu
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Dotace na mzdy
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Uplatnění ztráty z roku 2019 při přechodu ze skutečných výdajů na paušál
Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem
Paušální výdaje
Profesionální sportovec - daň z příjmů
Srážková daň a služby ze Seychel
Mimořádný příjem
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Prohlášení poplatníka
Životní pojištění - daňová uznatelnost podle § 15 zákona o daních z příjmů
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Pojištění zaměstnanců při zahraniční pracovní cestě a náklady na toto pojištění
Svěření do péče a daňové zvýhodnění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
89/2012 Sb. občanský zákoník