Dlouhodobé ošetřovné, 1. část

Vydáno: 23 minut čtení

Před dvěma lety předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení nové dávky nemocenského pojištění - dlouhodobého ošetřovného, který jako zákon č. 310/2017 Sb. nabyl účinnosti od 1. 6. 2018 a novelizoval dosavadní zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Přestože od zavedení dlouhodobého ošetřovného již uběhla doba 9 kalendářních měsíců, dosud stále přetrvávají otázky k nároku a čerpání této dávky.

Z důvodové zprávy1) k zavedení dlouhodobého ošetřovného lze zjistit, že tehdejší vláda v rámci prorodinné politiky předložila návrh ke schválení, když účelem zavedení nové dávky bylo především odstranit překážky, které omezují nebo znemožňují péči o rodinné příslušníky v domácím prostředí, u nichž dojde k takovému zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje po propuštění z nemocnice po určitou dobu přítomnost další osoby zajišťující její ošetřování. Cílem bylo zejména poskytnout přiměřenou náhradu za ztrátu příjmu z výdělečné činnosti, která musela být z důvodu potřeby péče o blízkou osobu přerušena, a umožnit zaměstnanci získat nárok na pracovní volno s ochranou před výpovědí na dobu této péče.

Označení nové, v pořadí již šesté dávky nemocenského pojištění, pojmem "dlouhodobé ošetřovné" přináší odlišení od delší dobu známé dávky "ošetřovné" zejména z pohledu čerpání po delší dobu. Právní úprava přináší nový pojem dlouhodobá péče, kterou se pro tyto účely rozumí poskytování celodenní péče ošetřované osobě spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu ošetřované osoby. Péčí o vlastní osobu se rozumí zejména péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby.2)

Shodu označení dlouhodobé péče lze najít v jiném systému oblasti sociálního zabezpečení, konkrétně u poskytování příspěvku na péči ve smyslu zákona o sociálních službách. Účelem dlouhodobého ošetřovného však není nahradit tuto dávku, nýbrž krátkodobě překlenout období nutné k vyřízení nároku a výplaty příspěvku na péči.

Ošetřovaná osoba

Z hlediska dlouhodobého ošetřovného se ošetřovanou osobou rozumí fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví (vážná akutní nemoc, úraz), která si vyžádala hospitalizaci,

  • při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, přičemž se nesmí jednat o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně, a
  • je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče (ošetřování jinou osobou nebo pomoc při péči o vlastní osobu) po dobu alespoň 30 kalendářních dnů, a to na základě rozhodnutí lékaře.

Hospitalizace může být uskutečněna u poskytovatele zdravotních služeb typu n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Dlouhodobé ošetřovné, 2. část
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka v systému nemocenského pojištění od 1. 6. 2018
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Dlouhodobé ošetřovné, 2. část
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka v systému nemocenského pojištění od 1. 6. 2018
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Daňové aktuality
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018

Související předpisy

310/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
108/2006 Sb. o sociálních službách
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Rozhodné období pro ošetřovné
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Ošetřovné pro dítě
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Ošetřovné: Covid-19
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Krácení dovolené a ošetřovné
Ošetřovné na matku
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Fakturace na mateřské dovolené
Přihláška na OSSZ a ZP
Sociální a zdravotní pojištění u mezinárodního pronájmu pracovní síly