Zaměstnavatelé a odvod pojistného na zdravotní pojištění ve specifických situacích

Vydáno: 19 minut čtení

Kromě mzdy nebo platu poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům benefity a plnění různé povahy anebo nastávají situace, které je zapotřebí fundovaně vyhodnotit. Z tohoto důvodu je zásadní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance. Pokud mzdová/mzdový účetní nepostupuje v souladu s právní úpravou zdravotního pojištění, která je v některých případech dlouhodobě navázána na související právní předpisy, vznikne u zaměstnavatele dluh na pojistném včetně penále, opačnou alternativou je existence přeplatku na pojistném. Obojí je chybou vyžadující sjednání nápravy formou opravy tehdy, není-li hodnota pohledávky nebo závazku plátce či zdravotní pojišťovny promlčena. V dalším textu si přiblížíme postupy zaměstnavatele při řešení různých situací v právních podmínkách roku 2024.

Zaměstnavatelé a odvod pojistného na zdravotní pojištění ve specifických situacích
Ing.
Antonín
Daněk
Pracovní situace a jejich řešení z hlediska zdravotního pojištění
Jak postupovat s novým pracovníkem, který pracuje na dohodu o pracovní činnosti a zároveň je v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání? Je v režimu zaměstnání malého rozsahu. Má ho zaměstnavatel přihlásit na zdravotní pojišťovnu již od data nástupu, nebo pouze v případě, že jeho příjem přesáhne hranici zaměstnání malého rozsahu?
Předně, ve zdravotním pojištění se neřeší problematika zaměstnání malého rozsahu, ale pro přihlášení osoby jako zaměstnance v rámci tohoto tzv. nekolidujícího zaměstnání je důležité, aby příjem (vyměřovací základ) dosáhl za kalendářní měsíc roku 2024 alespoň částky 4 000 Kč.
Neboli pokud příjem nedosáhne částky 4 000 Kč, tak se osoba jako zaměstnanec u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje. Přihlášení se provede až k prvnímu dni toho kalendářního měsíce, za který bude příjem činit alespoň 4 000 Kč. Kdyby následně příjem v některém měsíci poklesl pod částku 4 000 Kč, musí být osoba jako zaměstnanec na takový kalendářní měsíc odhlášena. Vyměřovacím základem je dosažený příjem zaměstnance (nepřihlíží se k minimálnímu vyměřovacímu základu), avšak částka alespoň 4 000 Kč.
Zaměstnavatel uzavřel dohodu o pracovní činnosti s cizincem s trvalým pobytem na území České republiky. Měsíční příjem z dohody nepřesahuje 3 999 Kč. Protože zaměstnanec nemá jiné příjmy, platí si zdravotní pojištění jako samoplátce. Jak mají zaměstnavatel i pojištěnec postupovat v případě, kdyby příjem překročil 4 000 Kč?
Pojištěnec si platí pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, v roce 2024 měsíčně v částce 2 552 Kč.
Pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky je osobou bez zdanitelných příjmů tehdy, pokud:
*
nemá svoji účast v systému veřejného zdravotního pojištění krytou některou z variant výdělečné činnosti (zaměstnání nebo podnikání ve smyslu právních předpisů platných ve zdravotním pojištění) a
*
není osobou, za kterou platí pojistné stát (například poživatelé někter

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Zaměstnavatel plátcem pojistného: jak se stát dlužníkem zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé bez chyb ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přehled OSSZ a ZP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
Zdravotní pojištění po ukončení PP

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce