Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 19 minut čtení

(sledované období: 7. 11. 2023 – 5. 12. 2023)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2023 Sb. dne 10. 11. 2023
Novela mimo jiné mění úpravu bezpečnostních přestávek (při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží, při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách, při manipulaci s břemenem překračující limity, při monotonii a ve vnuceném tempu a při zrakové zátěži). Nově se stanovuje povinnost takové práce přerušovat bezpečnostními přestávkami trvajícími minimálně 10 minut (namísto původních 5–10 minut), a to nejpozději po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce, nebo zajistit střídání činností nebo střídání zaměstnanců. V průběhu osmihodinové pracovní směny musí zaměstnavatel poskytnout minimálně 2 bezpečnostní přestávky a v průběhu dvanáctihodinové pracovní směny minimálně 4 bezpečnostní přestávky. Poslední bezpečnostní přestávka musí být zařazena nejpozději 1 hodinu před koncem směny.
Otázkou je, jak dlouho tato nová úprava vydrží, už se opět hovoří o její změně.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 338/2023 Sb. dne 24. 11. 2023
Tímto návrhem dochází ke zvýšení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce, a to o 360 Kč.
Předpis tak zohledňuje změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů tak, že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, dojde ke zvýšení fakticky pobírané částky.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služeb

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Změny minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2024
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
330/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
337/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
338/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024