Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti

Vydáno: 13 minut čtení

Letní období přináší nejen radosti s prožitím dovolené, ale zaměstnavatelům některé problémy s vytvářením příznivých podmínek na pracovišti. Dodržování povinností, zejména v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jim ukládá zejména zákoník práce a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
JUDr.
Ladislav
Jouza
Pracovní podmínky a prostředí
Nesplňování povinností zaměstnavatele při vytváření pracovních podmínek a pracovního prostředí, je častou příčinou vzniku stresu.
Povinnosti zaměstnavatelů na tomto úseku podrobně upravuje nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále též „NV“).
Blíže rozvádí povinnosti zaměstnavatelů např. při
vytváření pracovního prostředí
, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům a aby pracoviště byla
prostorově a konstrukčně vhodně uspořádána
. NV rovněž stanoví
rizikové faktory
pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zaměstnanců.
Není možné zanedbávat ani organizaci práce a pracovní postupy
Právo na straně zaměstnanců
Je samozřejmě vhodnější, když zaměstnavatel učiní taková preventivní opatření, aby ke stresu při práci nedocházelo. Jestliže zaměstnanci v důsledku stresu vznikne škoda, např. dočasná pracovní neschopnost a z toho důvodu ztráta na výdělku, může ji proti zaměstnavateli uplatňovat.
Je to možné tehdy, jestliže škoda vznikla porušením povinnosti zaměstnavatele, která je stanov

Související dokumenty

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Související články

Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Přenášení břemen
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Údržba je vysoce rizikovou činností
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Poznámka ke školním úrazům
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec u lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Šetření nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz