Jak správně vyšetřit pracovní úrazy

Vydáno: 27 minut čtení

Podle § 105 ZP je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
JUDr.
Eva
Dandová
Evidence pracovních úrazů je výsledkem šetření pracovních úrazů. V okamžiku, kdy vznikne škoda – zejména škoda na zdraví zaměstnance – je nedílnou součástí posouzení celkové situace a všech okolností, zjištění toho, jak byly dodrženy všechny zásady BOZP. A právě porušení základních principů BOZP bývá v praxi nejčastějším důvodem vzniku škody.
Základem právní úpravy šetření příčin a okolností pracovních úrazů je § 105 ZP, který ve shodě s článkem 9 odst. 1 písm. c) Směrnice Rady 89/391/EHS upravuje evidenci pracovních úrazů v souladu s evropskou legislativou. Prováděcím předpisem je pak nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Význam této právní úpravy pro praxi je patrný z následujících údajů. Ze zprávy SÚIP o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022 vyplývá, že SÚIP spolu s ČBÚ zaevidoval v roce 2022 celkem 36 117 pracovních úrazů, z tohoto počtu bylo 88 smrtelných pracovních úrazů, 797 závažných pracovních úrazů a 35 232 ostatních pracovních úrazů.
Orgány inspekce práce provedly celkem 536 kontrol šetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, přičemž se jednalo o 53 kontrol v souvislosti se smrtelnými pracovními úrazy, 469 kontrol závažných pracovních úrazů a 14 kontrol ostatních pracovních úrazů. Při těchto kontrolách šetření příčin a okolností vzniku smrtelných, závažných a ostatních pracovních úrazů inspektoři odhalili celkem 770 porušení právních předpisů.
Z kontrolní praxe orgánů inspekce práce však také vyplývá, že někteří zaměstnavatelé si ne vždy zcela uvědomují povinnost evidovat v knize úrazů všechny úrazy, tzn. ne pouze ty pracovní. V některých případech zaevidované pracovní úrazy neobsahují všechny údaje v rozsahu požadovaném nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Mezi další zjištěné nedostatky zaměstnavatelů patří i opožděná zasílání záznamů o úrazech na příslušné orgány inspekce práce, případně i následných záznamů o úrazech – hlášení změn.
K definici pojmu „pracovní úraz“
Podle definice pojmu „pracovní úraz“ obsažené v ustanovení § 271k odst. 1 a 2 ZP je pracovním úrazem poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Za pracovní úraz se považuje i úraz utrpěný pro plnění pracovních úkolů.
Tato definice vychází z konstantní judikatury, která charakterizuje úraz jako poruchu na zdraví, která byla zaměstnanci způsobena nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Pro vlastní úrazový děj je typická jeho neočekávanost. K úrazu dochází buď náhlým působením zevních sil (např. pádem břemena na zaměstnance) nebo působením vlastní tělesné síly (např. zakopnutí, upadnutí apod.). Za pracovní úraz se považuje i poškození zdraví způsobené chemickými riziky (poleptání kyselinou, akutní otrava kouřovými zplodinami apod.). Dále jde o poškození zdr

Související dokumenty

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
155/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
494/2001 Sb. , kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Související články

Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Pozor na pracovní úrazy
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Přenášení břemen
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Kontrola dodržování léčebného režimu

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci