Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Vydáno: 28 minut čtení

Výčet práv a povinností zaměstnance na úseku BOZP obsahuje § 106 ZP a toto ustanovení plně koresponduje s povinnostmi zaměstnavatele v § 101 až 105 ZP . Při aplikaci a výkladu jednotlivých zásad obsažených v tomto ustanovení je třeba přihlížet zejména k „souvztažným“ ustanovením upravujícím povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a dále pak k ostatním ustanovením zákoníku práce .

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
JUDr.
Eva
Dandová
Úvodem je také třeba zdůraznit, že podle ustanovení § 363 ZP jsou ustanovení § 106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g) ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, a od kterých se lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance, což znamená, že jsou relativně
kogentní
. Nicméně z povahy všech ustanovení týkajících se BOZP (a nejen § 106 ZP) vyplývá, že jsou
kogentní
a nelze od nich odchýlit vůbec, ani ve prospěch zaměstnance.
Nakonec je třeba zdůraznit, že přes ucelený dojem úpravy v § 106 ZP je třeba vzít v úvahu, že další práva a povinnosti na úseku BOZP vyplývají zaměstnancům též z mnoha dalších právních předpisů týkajících se BOZP.
Na úvod našeho pojednání o právech a povinnostech zaměstnanců v oblasti BOZP si musíme připomenout dvě základní zásady pracovního práva vyjmenované hned v úvodním ustanovení § 1a ZP, a to zásadu:
zvláštní zákonné ochrany zaměstnance,
uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek.
Základní zásady pracovního práva vyjmenované v citovaném § 1a ZP mají značný teoretický i praktický význam, neboť dávají podrobným ustanovením pracovního zákonodárství jednotné pojetí, čímž umožňují správný výklad jednotlivých ustanovení, a to právě v duchu těchto zásad. Dále jsou rozhodujícím hlediskem pro řešení případů pravidla obdoby v duchu těchto zásad (analogie iuris) v oblasti pracovního práva. Neobsahuje-li totiž řešení konkrétního případu zákoník práce a nelze-li například ani subsidiárně použít občanský zákoník, který upravuje obdobné případy, pak je posuzujeme podle zásad spadajících do jiného právního odvětví upravující obdobné příklady, ovšem za předpokladu, že je to v souladu se základními zásadami pracovního práva.
Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance
Tato zásada je vyjádřením ochranné funkce pracovního práva. Ochranná funkce pracovního práva je v zásadě historickým důvodem vzniku pracovního práva a jeho emancipace od občanského práva. Občanské právo je založeno na rovnosti smluvních stran. Zhruba v polovině 19. století (v jednotlivých zemích je hranice posunuta dopředu či dozadu zejména v závislosti na rozvoji průmyslové výroby) začínají státy v zájmu zachování sociální stability a sociálního smíru a zabránění sociálním nepokojům, zasahovat do té doby víceméně neomezené autonomie smluvních stran (služební či námezdní smlouvy) ve prospěch slabší strany tohoto právního vztahu, tj. zaměstnance. Stát začíná ochranným zákonodárstvím nejprve regulovat práci dětí, těhotných žen a matek, ve smyslu regulace dosud neomezené délky pracovní doby, začíná upravovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a kogentně upravovat další ustanovení služební smlouvy. Omezování smluvní svobody a
kogentní
právní úprava má za cíl, aby byl zaměstnanec alespoň minimálně chráněn před absolutní smluvní svobodou, která by mohla být zaměstnavatelem zneuž

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
BOZP mladistvých zaměstnanců
Svět práce a lidský kapitál
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnanec u lékaře
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Zaměstnávání žáka
Náhrada za pracovní úraz

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek