Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 13 minut čtení

(sledované období: 1. 10. 2023 – 6. 11. 2023)

 

Pracovněprávní aktuality
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2023 Sb. dne 20. 10. 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě zmocnění v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlásilo výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (na rok 2024), a to tak, že výše první redukční hranice činí 1 466 Kč, druhá 2 199 Kč a třetí 4 397 Kč.
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2023 Sb. dne 31. 10. 2023
Novela přináší v oblasti důchodového pojištění a zákona o nemocenském pojištění především změny legislativně-technického charakteru. Podstatnější změny s přesahem do oblasti odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti spočívají v pod&aac

Související dokumenty

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
313/2023 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
321/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Související články

Pracovněprávní aktuality
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Legislativní změny v oblasti nepřetržitého odpočinku
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Změny minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2024
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP