305/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
305/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 82a odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., vyhlášky č. 1/2016 Sb. a vyhlášky č. 568/2020 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 12 se text "24 - 30 °C" nahrazuje textem "min. 19 °C", text "20 - 28°C" se nahrazuje textem "min. 18 °C", text "22 - 26°C" se nahrazuje textem "min. 19 °C", text "20 - 22°C" se nahrazuje textem "min. 15 °C" a text "min. 17°C" se zrušuje.
2. V příloze č. 13 se číslo "18" nahrazuje číslem "15", číslo "22" se nahrazuje číslem "18" a číslo "20" se nahrazuje číslem "15".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Související dokumenty

Související články

Nová právní úprava teploty na pracovišti