303/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
303/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb., nařízení vlády č. 467/2020 Sb. a nařízení vlády č. 195/2021 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci "t
o,min
nebo t
g,min
" číslo "20" nahrazuje číslem "18" a číslo "18" se nahrazuje číslem "16".
2. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:
"Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa
Tabulka č. 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída   M    Kategorie          Klimatizované pracoviště           va    Rh
práce [W.m
-2
] [m.s
-1
] [%] nastavení vytápění nastavení chlazení tepelný odpor oděvu tepelný odpor oděvu 1,0 clo 0,5 clo t
o,opt
t
o,min
a t
g,min
t
o,opt
t
o,min
a t
g,min
a t
o,max
a t
g,max
a t
o,max
a t
g,max
t
g,opt
t
g,opt
[°C] [°C] [°C] [°C] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- I =< 80 A 22 +1,0-4,0 24,5 +-1,0 0,05 30 až 0,2 až 70 B +1,5-4,0 +1,5 -1,0 C +2,5-4,0 +2,5-2,0 ------------------------------------------------------------------------------------ IIa 81-105 A 20 +1,0-4,0 23 +-1,0 B +1,5-4,0 +1,5 1,0 C +2,5-4,0 +2,5-2,0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3. V příloze č. 10 tabulce č. 1 se ve sloupci "Výsledná teplota °C" číslo "20" nahrazuje číslem "18", číslo "22" se nahrazuje číslem "19", číslo "25" se nahrazuje číslem "19" a číslo "18" se nahrazuje číslem 15".
4. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci "t
o,min
nebo t
g,min
" číslo "18" nahrazuje číslem "20" a číslo "16" se nahrazuje číslem "18".
5. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:
"Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa
Tabulka č.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třída   M    Kategorie         Klimatizované pracoviště           va    Rh
práce [W.m
-2
] [m.s
-1
] [%] nastavení vytápění nastavení chlazení tepelný odpor oděvu tepelný odpor oděvu 1,0 clo 0,5 clo t
o,opt
t
o,min
a t
g,min
t
o,opt
t
o,min
a t
g,min
a t
o,max
a t
g,max
a t
o,max
a t
g,max
t
g,opt
t
g,opt
[°C] [°C] [°C] [°C] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- I =< 80 A 22 +-1,0 24,5 +-1,0 0,05 30 až 0,2 až 70 B +-1,5 +1,5 -1,0 C +2,5-2,0 +2,5-2,0 ------------------------------------------------------------------------------------- IIa 81-105 A 20 +-1,0 23 +-1,0 B +-1,5 +1,5 1,0 C +2,5-2,0 +2,5-2,0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
6. V příloze č. 10 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních
Tabulka č. 1
---------------------------------------------------- ---------------------------
Zařízení        Výsledná teplota °C      Výměna vzduchu m
3
.hod.
-1
---------------------------------------------------- --------------------------- Šatny 20 20 na 1 šatní místo ---------------------------------------------------- --------------------------- Umývárny 22 30 na 1 umyvadlo ---------------------------------------------------- --------------------------- Sprchy 25 150-200 na 1 sprchu ---------------------------------------------------- --------------------------- Záchody 18 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár ---------------------------------------------------- --------------------------- ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.