304/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Schválený:
304/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 1 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, se mění takto:
1. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 1: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru
 
I----------------------------------I-------------------------I
I Typ pobytové místnosti 1)    I  Minimální teplota  I
I                 I    tg (st. C)    I
I----------------------------------I-------------------------I
I Učebny 2)            I      19      I  
I----------------------------------I-------------------------I
I Zařízení sociální péče      I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zařízení sociální péče - pokoj  I             I
I klienta             I      20      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Zařízení sociální péče -     I             I
I prostory sloužící k pobytu    I             I
I klienta             I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Objekty Vězeňské služby České  I             I
I republiky            I      19      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Objekty Vězeňské služby České  I             I
I republiky - zdravotnická     I             I 
I zařízení             I      19      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Objekty Vězeňské služby České  I             I
I republiky - pokoj pacienta v   I             I 
I nemocnici            I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení 3)     I      20      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - pokoj  I             I 
I pacienta             I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - prostory I             I         
I sloužící k pobytu pacienta    I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - prostory I             I
I sloužící pro neonatologické   I             I 
I pacienty             I      22      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - prostory I             I 
I sloužící pro pacienti      I             I 
I s onkologickým onemocněním   I      22      I  
I----------------------------------I-------------------------I
                              ". 
2. V příloze č. 1 tabulka č. 4 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 4: Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení 
u pobytových místností
 
I-----------I------------------I----------------------------I
I      I   Minimální  I   Množství odváděného  I
I      I teplota vzduchu I   vzduchu za hodinu   I 
I      I  ti (st. C)  I              I
I-----------I------------------I----------------------------I
I Umývárny I    19    I 30 m
3
na 1 umyvadlo I I-----------I------------------I----------------------------I I Sprchy I 19 I 35 - 110 m
3
na 1 sprchu I I-----------I------------------I----------------------------I I WC I 15 I 50 m
3
na 1 mísu I I I I 25 m
3
na 1 pisoár I I-----------I------------------I----------------------------I ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.