306/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
306/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2022,
kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 1 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. a vyhlášky č. 465/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se za slovo "pobytu" vkládají slova "dětí a".
2. V § 12 odst. 2 větě třetí se za slovo "Pro" vkládají slova "děti a".
3. V § 18 odstavec 2 zní:
"(2) Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.".
4. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.
5. V příloze č. 1 bodě 4 se na konci věty druhé doplňují slova " ; zajistit možnost mytí nočníků pod tekoucí pitnou studenou nebo teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru provozně nebo prostorově odděleném od prostoru užívaného dětmi".
6. V příloze č. 3 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 1: Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
----------------------- ------------------------------------------ -----------------------------------
Typ prostoru       Přiváděný venkovní vzduchu [m
3
.hod
-1
] Odváděný vzduch [m
3
.hod
-1
] ----------------------- ------------------------------------------ ----------------------------------- Učebny 20 na 1 dítě/žáka Tělocvičny 20 na 1 dítě/žáka Šatny 20 na 1 dítě/žáka Umývárny 30 na 1 umyvadlo Sprchy 150-200 na 1 sprchu Záchody 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár ------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- ".
7. V příloze č. 3 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
Typ prostoru             Teploty            Rychlost proudění   Relativní 
                                              vlhkost 
               tg min [°C]   tg max [°C]        va [m.s-1]      rh [%]
                            
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
Učebny, pracovny, místnosti     20       28          0,1-0,2      30-65
určené k dlouhodobému pobytu
Tělocvičny              17       28              
Šatny                18       28 
Sprchy                21       -
Záchody               17       -
Chodby                17       - 
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Kontrola teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Související dokumenty

Související články

Nová právní úprava teploty na pracovišti