Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách

Vydáno: 14 minut čtení

Článek 31 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že každý pracovník 1) má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. Nejde však jen o uvedené právní nároky. O těchto aspektech pracovněprávního vztahu by měli být zaměstnanci zaměstnavatelem informováni. Proto byla schválena a vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20.června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Účelem této směrnice je zlepšit pracovní podmínky tím, že podpoří transparentnější a předvídatelnější zaměstnání, zajistí přizpůsobivost trhu práce a informovanost pracovníků. Směrnice členským státům EU ukládá, aby povinnosti zaměstnavatelů uvedené v příslušných článcích, zapracovaly do vnitrostátních předpisů do 1. srpna 2022.

Podívejme se, jak jsou některé významné povinnosti uvedené v příslušných článcích směrnice obsaženy v současných ustanoveních zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále též „zák. práce“) a jakým směrem by měla probíhat případná novelizace zák. práce a dalších pracovněprávních předpisů, aby ČR vyhověla požadavkům ve směrnici.

Účelem směrnice

je vytvořit legislativní úpravy ke zlepšení pracovních podmínek tím, že podpoří transparentnější a předvídatelnější zaměstnání a zajistí přizpůsobivost trhu práce.

Směrnice stanoví minimální práva, jež se uplatňují na všechny pracovníky v Evropské unii, kteří uzavřeli pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu vymezeném právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi platnými v každém členském státě s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora.

Členské státy mohou rozhodnout, že se povinnosti stanovené v této směrnici neuplatní na pracovníky v pracovněprávním vztahu, v němž se předem určená a skutečně odpracovaná pracovní doba rovná v průměru nejvýše třem hodinám týdně během referenčního období čtyř po sobě jdoucích týdnů. Do tohoto průměru tří hodin se počítá doba odpracovaná pro všechny zaměstnavatele tvořící tentýž podnik, skupinu nebo subjekt nebo pro v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Souběžná činnost
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností

Související články

Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní podmínky mladistvých
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Letní brigády z pohledu BOZP
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Alkohol na pracovišti
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Pracovní úrazy při cestách autem
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Nemoci z povolání
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní pracovních oděvů
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)