Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů

Vydáno: 10 minut čtení

V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou v personální praxi časté pochybnosti, co je možné a nutné posuzovat jako pokyny k bezpečné práci. Správný výklad má pro zaměstnavatele důležité právní důsledky. Při jejich porušení zaměstnancem se zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti za pracovní úraz.

Zaměstnanci mají v pracovněprávních vztazích řadu významných povinností. Musí například podle § 301 písm. a) zákoníku práce (dále ZP) plnit příkazy nadřízených vydávaných v souladu s pracovněprávními předpisy a dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 106 odst. 1 písm. c) ZP.

Předpisy nebo pokyny

Za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podle ustanovení § 349 odst. 1 ZP považují předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí konkrétní pokyny dan

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 5. část - Organizace práce, pracovní postupy a pokyny vedoucích zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Několik poznámek k valorizaci rent
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
Homeworking a BOZP
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Pracovní podmínky mladistvých
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Letní brigády z pohledu BOZP
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz a daňový náklad
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Profesní způsobilost řidiče

Související komentovaná judikatura

Porušování bezpečnostních předpisů
Pokyn v rozporu se zákonem a odpovědnost zaměstnance za škodu