Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů

Vydáno: 10 minut čtení

V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou v personální praxi časté pochybnosti, co je možné a nutné posuzovat jako pokyny k bezpečné práci. Správný výklad má pro zaměstnavatele důležité právní důsledky. Při jejich porušení zaměstnancem se zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti za pracovní úraz.

Zaměstnanci mají v pracovněprávních vztazích řadu významných povinností. Musí například podle § 301 písm. a) zákoníku práce (dále ZP) plnit příkazy nadřízených vydávaných v souladu s pracovněprávními předpisy a dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 106 odst. 1 písm. c) ZP.

Předpisy nebo pokyny

Za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podle ustanovení § 349 odst. 1 ZP považují předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí konkrétní pokyny dan

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 5. část - Organizace práce, pracovní postupy a pokyny vedoucích zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Několik poznámek k valorizaci rent
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Letní brigády z pohledu BOZP
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
Homeworking a BOZP
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Pracovní podmínky mladistvých
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Pozor na pracovní úrazy
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovní úrazy ve zvláštních případech

Související komentovaná judikatura

Porušování bezpečnostních předpisů
Pokyn v rozporu se zákonem a odpovědnost zaměstnance za škodu

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz a daňový náklad
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka