Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví

Vydáno: 25 minut čtení

Ústředním motivem je popis měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži, jejich funkčních schopností a možných zdravotních rizik v podmínkách pracovního procesu.

Úvod

Název lokální svalová zátěž (dále jen LSZ) je synonymem pro dlouhodobou, nadměrnou a jednostrannou zátěž (DNJZ).

Lokální svalová zátěž (LSZ) je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami, kdy dochází k zapojení prstů, dlaní, předloktí a loktů při výkonu dané práce.

Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů posuzovaných pohybových struktur a pracovní polohy v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce.

Významná při posuzování fyzické zátěže horních končetin (HKK) je nejen celková fyzická zátěž, ale i stále stejných svalových skupin (LSZ), které vedou ke vzniku nejrůznějších onemocnění šlach, úponů, svalů, kloubů, nervů, kostí a tíhových váčků, z nichž některé jsou zahrnuty do seznamu nemocí z povolání. Všeobecně platí, že nemoci z přetěžování vznikají nejspíše, je-li při pracovní činnosti vyvíjena nadlimitní svalová síla ve spojení s jednostranností a dlouhodobostí svalové zátěže nebo když jsou konány mnohonásobně opakované pohyby zvláště v krajních nebo nezvyklých pracovních polohách. Zvláštním případem jsou v této souvislosti pracovní úrazy.

Kritériem pro hodnocení LSZ jsou hygienické limity. Důležitý je vliv i dalších přídatných faktorů např. expozice vibrací, nepříznivé mikroklimatické podmínky, špatné úchopové možnosti pracovních nástrojů, nevhodné osobní pracovní návyky, nedostatečný zácvik a řada dalších, souvisejících s dobou, po kterou síla působí, rozložením vynakládané síly v čase, trváním a rozložením přestávek, zotavné časy. V případě postavení ruky ta se týká polohy dlaně, prstů 2 až 5 a palce, popisující způsob úchopu pracovního nástroje, předmětu nebo části stroje.

Měření nebo hodnocení má probíhat za běžných provozních podmínek tak, aby byly proměřeny všechny pracovní úkony a operace, které pracovník v průměrné směně provádí. Následně je provedeno časové vážení svalových sil na průměrnou pracovní směnu.

Fyzická síla žen je o třetinu menší než fyzická síla mužů. Nejvyšší sílu mají muži kolem 25 let věku, pak dochází k postupnému úbytku síly v pětiletém období o 2,5% a to do 45 let, pak je úbytek rychlejší, kolem 5% v pětiletém období. Biologická tolerance pohybového aparátu s věkem klesá, nadměrné jednostranné přetěžování k hranici biologické tolerance může po určité době překročit toleranci tkáně.

Měření a hodnocení zátěže lokálních svalových skupin jsou specifikovány řadou právních ustanovení. Jedná se o zákony, nařízení vlády, vyhlášky, směrnice či normy. V této souvislosti je třeba upozornit, že řada pracovníků nedokáže na pracovišti lokální svalovou zátěž identifikovat a není si tedy jisto její přítomností. Ve většině případů na existenci LSZ poukáže až místně příslušná Krajská hygienická stanice (KHS) vyžadující následně její proměření jako podklad pro kategorizaci prací.

1. Měření a hodnocení lokální svalové zátěže

Základní pojmy

Maximální svalová síla (Fmax) - je síla, kterou je vyšetřovaná osoba schopna dosáhnout při maximálním volním úsilí, vynakládaná konkrétními svalovými skupinami. Vyjadřuje se ve fyzikálních jednotkách (N).

Procento maximální svalové síly (%Fmax) - udává poměr vynakládané svalové síly k hodnotě Fmax, přičemž Fmax odpovídá 100%.

Průměrná svalová síla celosměnová - vyjadřuje v relativních hodnotách průměrnou směnovou časově váženou hodnotu %Fmax v průměrné směně.

Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
Manipulace s břemeny
Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office

Související otázky a odpovědi

Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli