Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP

Vydáno: 22 minut čtení

Výčet práv a povinností zaměstnance na úseku BOZP obsahuje § 106 ZP a toto ustanovení plně koresponduje s povinnostmi zaměstnavatele v § 101 až 105 ZP. Při aplikaci a výkladu jednotlivých zásad obsažených v tomto ustanovení je třeba přihlížet zejména k „souvztažným“ ustanovením upravujícím povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a dále pak k ostatním ustanovením ZP.

Úvodem je také třeba zdůraznit, že podle ustanovení § 363 ZP jsou ustanovení § 106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g) ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, a od kterých se lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance, což znamená, že jsou relativně kogentní. Nicméně z povahy všech ustanovení týkajících se BOZP (a nejen § 106 ZP) vyplývá, že jsou kogentní a nelze od nich odchýlit vůbec, ani ve prospěch zaměstnance.

Dále je třeba mít na paměti základní zásady pracovněprávních vztahů, z nichž některé právě silně směřují do oblasti BOZP – jedná se zejména o základní zásady jako je zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance nebo zásada uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce. Stejně tak je třeba brát do úvahy § 346b odst. 2 ZP, podle kterého zaměstnavatel nesmí riziko z výkonu práce přenášet na zaměstnance nebo § 346b odst. 4 ZP, podle kterého zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhají svých práv. Jednotlivá práva a povinnosti jsou však detailní, jsou formulačně upřesněny, aby nepůsobily v praxi výkladové potíže.

Nakonec je třeba zdůraznit, že přes ucelený dojem úpravy v § 106 ZP je třeba vzít v úvahu, že další práva a povinnosti na úseku BOZP vyplývají zaměstnancům též z mnoha dalších právních předpisů týkajících se BOZP.

Práva zaměstnance na úseku BOZP

  • právo na zajištění BOZP,
  • právo na (pro něho srozumitelné) informace o rizicích jeho práce,
  • právo na (pro něho srozumitelné) informace o opatřeních na ochranu před působením rizik jeho práce,
  • právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob,
  • právo (stejně tak povinnost) podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP.

Tato práva se zdůrazňují úvodem ustanovení § 106 ZP o právech a povinnostech zaměstnance na úseku BOZP. Do jisté míry jsou podrobnějším výkladem základní zásady zákoníku práce (§ 1a ZP) „uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce“.

Právo na informace v oblasti BOZP<

Související dokumenty

Související články

Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní podmínky mladistvých
Přestávky v práci
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Alkohol na pracovišti
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Pracovní podmínky mladistvých
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
První rok v práci může být fatální
Řidiči referenti a jejich školení
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office

Související otázky a odpovědi

Povinné školení řidičů
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Kategorizace práce - smluvní lékař
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pracovní úraz
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
OSVČ a bezpečnost práce
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky