322/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
322/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
2. V § 8 odst. 4 se za slova "jeden zvláštní příplatek" vkládají slova "podle odstavce 2".
3. V § 8 odst. 4 se za text "I. až V." vkládají slova "a podle odstavce 3".
4. V § 8 odst. 4 se za slova "s výjimkou zvláštního příplatku" vkládají slova "podle odstavce 2".
5. V § 8 odst. 4 se za slova "na zvláštní příplatek" vkládají slova "podle odstavce 2".
6. Příloha č. 5 zní:
 
"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
ČÁST A
Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.
2. Přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.
3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s
3.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí,
3.2. občany při výkonu posudkové služby.
4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.
5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.
7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.
8. Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.
II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci vícesměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.
2. Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
2.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
2.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
2.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
2.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.
3. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.
4. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.
5. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.
6. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.
7. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.
III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.
2. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.
3. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
4. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže
4.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,
4.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,
4.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.
5. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům
5.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,
5.2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.
6. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.
7. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.
8. Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích
8.1. u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,
8.2. v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.
9. Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.
IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu
1.1. v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,
1.2. ve zpravodajských službách.
2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v
2.1. řízení letového provozu,
2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,
2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence.
3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.
5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na
5.1. operačních a porodních sálech,
5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
5.3. jednotkách intenzivní péče,
5.4. onkologických odděleních.
6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
6.3. s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Práce výkonného letce.
2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.
ČÁST B
Skupina prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže
Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.