Souběžné příjmy ve zdravotním pojištění v roce 2021

Vydáno: 23 minut čtení

Nejsou výjimkou situace, kdy mají pojištěnci souběžně více příjmů buď v jednom zaměstnání, nebo ve více zaměstnáních, případně mohou mít kromě zaměstnání i příjmy z podnikání. V takových případech musejí jak zaměstnavatel, tak případně i pojištěnec vyhodnotit, jak mají z pohledu zdravotního pojištění správně postupovat.

Povinnosti placení pojistného zaměstnavatelem podléhá příjem ze zaměstnání za předpokladu, že se osoba považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zúčtovaný příjem svojí výší nebo povahou zakládá účast na zdravotním pojištění, resp. z titulu tohoto příjmu vzniká zaměstnavateli povinnost platit pojistné. Osoby individuálně podnikající platí pojistné z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) tehdy, považují-li se ve zdravotním pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou podle ustanovení § 5 písm. b) cit. zákona č. 48/1997 Sb.

Primárně je důležité posoudit, zda musí být při placení pojistného dodržen u příslušných plátců a příjmů minimální vyměřovací základ, anebo může být v souladu se zákonem odvedeno pojistné i z příjmu nižšího, než je zákonné minimum. Při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností je zapotřebí přihlédnout k tomu, kterou činnost považuje sám pojištěnec za hlavní zdroj svých příjmů. Ve zdravotním pojištění neplatí od roku 2013 maximální vyměřovací základ, proto podléhá odvodu pojistného každá částka dosaženého příjmu zaměstnance. Rovněž OSVČ nemají určenu maximální výši zálohy a ani roční výše pojistného není omezena horní hranicí.

Výše uvedené podmínky platí jak pro zaměstnance a podnikatele s trvalým pobytem na území České republiky, tak i pro osoby ze států Evropské unie, z Norska, Islandu, Lichtenštejnska, ze Švýcarska nebo ze Spojeného království, pojištěné v České republice ve smyslu koordinačních nařízení EU č. 883/2004 a 987/2009. Tyto osoby se buď jako zaměstnanci, nebo jako OSVČ stávají účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění, a tudíž pro ně platí česká právní úprava zdravotního pojištění. Osoby z tzv. třetích zemí (tedy mimo státy výše uvedené a mimo osoby ze států podléhajících režimu dvoustranných mezistátních smluv o sociálním zabezpečení) jsou účastny českého systému veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, jsou-li zaměstnanci českého zaměstnavatele v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění.

V následujícím textu si formou příkladů předvedeme postupy zaměstnavatele a pojištěnce v případě více příjmů nebo více pracovněprávních vztahů, kdy s výjimkou příkladu č. 17 musí být ve zdravotním pojištění dodržen minimální vyměřovací základ.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběžná činnost
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Souběžné příjmy ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění