Souběžné příjmy ve zdravotním pojištění v roce 2021

Vydáno: 23 minut čtení

Nejsou výjimkou situace, kdy mají pojištěnci souběžně více příjmů buď v jednom zaměstnání, nebo ve více zaměstnáních, případně mohou mít kromě zaměstnání i příjmy z podnikání. V takových případech musejí jak zaměstnavatel, tak případně i pojištěnec vyhodnotit, jak mají z pohledu zdravotního pojištění správně postupovat.

Povinnosti placení pojistného zaměstnavatelem podléhá příjem ze zaměstnání za předpokladu, že se osoba považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zúčtovaný příjem svojí výší nebo povahou zakládá účast na zdravotním pojištění, resp. z titulu tohoto příjmu vzniká zaměstnavateli povinnost platit pojistné. Osoby individuálně podnikající platí pojistné z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) tehdy, považují-li se ve zdravotním pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou podle ustanovení § 5 písm. b) cit. zákona č. 48/1997 Sb.

Primárně je důležité posoudit, zda musí být při placení pojistného dodržen u příslušných plátců a příjmů minimální vyměřovací základ, anebo může být v souladu se zákonem odvedeno pojistné i z příjmu nižšího, než je zákonné minimum. Při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností je zapotřebí přihlédnout k tomu, kterou činnost považuje sám pojištěnec za hlavní zdroj svých příjmů. Ve zdravotním pojištění neplatí od roku 2013 maximální vyměřovací základ, proto podléhá odvodu pojistného každá částka dosaženého příjmu zaměstnance. Rovněž OSVČ nemají určenu maximální výši zálohy a ani roční výše pojistného není omezena horní hranicí.

Výše uvedené podmínky platí jak pro zaměstnance a podnikatele s trvalým pobytem na území České republiky, tak i pro osoby ze států Evropské unie, z Norska, Islandu, Lichtenštejnska, ze Švýcarska nebo ze Spojeného království, pojištěné v České republice ve smyslu koordinačních nařízení EU č. 883/2004 a 987/2009. Tyto osoby se buď jako zaměstnanci, nebo jako OSVČ stávají účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění, a tudíž pro ně platí česká právní úprava zdravotního pojištění. Osoby z tzv. třetích zemí (tedy mimo státy výše uvedené a mimo osoby ze států podléhajících režimu dvoustranných mezistátních smluv o sociálním zabezpečení) jsou účastny českého systému veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, jsou-li zaměstnanci českého zaměstnavatele v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění.

V následujícím textu si formou příkladů předvedeme postupy zaměstnavatele a pojištěnce v případě více příjmů nebo více pracovněprávních vztahů, kdy s výjimkou příkladu č. 17 musí být ve zdravotním pojištění dodržen minimální vyměřovací základ.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběžná činnost
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Souběžné příjmy ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Státní svátek a zdravotní pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Změny ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance