Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018

Vzorové příklady

Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) je primární doklad, jímž se pro účely důchodového pojištění a jeho výši prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují. Stejně jako každý rok i letos se zaměstnavatelům blíží každoroční povinnost vyhotovit a předložit ELDP, vyplývající z ust. § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek obsahuje příklady vyplňování ELDP v několika nejčastěji se opakujících příkladech, zaměřených na legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2018 a od 1. 1. 2019. Dále článek obsahuje příklady vyplňování ELDP v situacích, na které se zaměstnavatelé nebo jejich mzdové účetní nejčastěji dotazují. Příklady vyplňování ELDP jsou zaměřeny zejména na správné vyplňování oddílu „2. Průběh pojištění v daném roce“. U každého příkladu je dále uveden údaj „za rok“, „Typ ELDP“, „Výdělečná činnost od“ a případně „Oprava ELDP ze dne“.

V průběhu roku 2018 došlo k přijetí několika zákonů, které mimo jiné dopadají na vyplňování ELDP. Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým se s účinností od 1. 2. 2018:

 • upravuje problematika nepřetržitého trvání nemocenského pojištění tak, že se nově považuje za nepřetržité trvání zaměstnání bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, pokud pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění;
 • rozšiřují se podmínky nároku na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství u zaměstnání malého rozsahu nebo dohod o provedení práce;
 • rozšiřují situace, ve kterých lze příjem započitatelný do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží zpětně, zahrnout na ELDP v těch kalendářních měsících, za které náleží, a současně o tyto situace upravuje i doby důchodového pojištění.

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon s účinností od 1. 2. 2018 zavádí novou dávku nemocenského pojištění - dávku otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“).

Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který s účinností od 1. června 2018 zavádí novou dávku nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb., ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, se částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, od 1. 1. 2019 zvyšuje na částku 3 000 Kč.

Těmito zákony došlo k novelizaci zákonů, které upravují oblast nemocenského a důchodového pojištění:

 • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 187/2006 Sb.),
 • zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon č. 155/1995 Sb.),
 • zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 582/1991 Sb.),
 • zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.).

Změny právní úpravy ovlivňující vyplňování ELDP

Od 1. 2. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 259/2017 Sb., došlo k úpravě ust. § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., dle kterého se nově považuje za nepřetržité trvání zaměstnání i bezprostřední navázání zaměstnání, pokud na sebe navazuji zaměstnání stejného druhu a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec byl zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou od 2. ledna 2018 (pondělí) do 30. června 2018 s měsíčním příjmem 27 000 Kč.

Od 1. července 2018 (neděle) navázal u téhož zaměstnavatele nový pracovní poměr na dobu neurčitou s měsíčním příjmem 31 000 Kč.

Celkový zúčtovaný příjem za r. 2018 činil 348 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující

Záznam na ELDP - příklad 1 - Práce a mzda 4/2019

Je-li další pracovní poměr navázán bezprostředně bez jediného dne přerušení, a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění, aplikujeme ust. § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb. Doba pojištění se uvádí jako celý interval trvání pojištění v údaji „Od-Do“ v jednom řádku. V daném případě neděle 1. července 2018 není pro trvání pojištění rozhodující.

Poznámka: Uvedený postup platí obdobně v případech, kdy na sebe navazují např. dvě dohody o pracovní činnosti, které mají charakter zaměstnání malého rozsahu, ale vzhledem k výši odměny založily účast na nemocenském pojištění, případně na sebe navazují dvě dohody o provedení práce.

Tato zásada neplatí, dochází-li ke změně druhu výdělečné činnosti, např. dohoda o pracovní činnosti - pracovní poměr, nebo dojde ke změně zaměstnání malého rozsahu na zaměstnání a naopak (viz příklad č. 2).

Příklad č. 2:

Zaměstnanec byl u obchodní společnosti zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 1. února 2018 do 31. srpna 2018, se sjednaným příjmem 30 000 Kč měsíčně.

Od 1. září 2018 navázal u téhož zaměstnavatele pracovní poměr na dobu neurčitou se sjednaným příjmem 33 000 Kč měsíčně.

V případech, kdy na sebe navazují pojistné poměry s rozdílnými podmínkami účasti na pojištění, nelze tyto vztahy posuzovat jako bezprostřední navázání výdělečné činnosti dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP - příklad 2 - Práce a mzda 4/2019

Od 1. 2. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 259/2017 Sb., došlo k rozšíření podmínek nároku na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství dle ust. § 15a zákona č. 187/2006 Sb. u zaměstnání malého rozsahu nebo dohod o provedení práce. Nově vzniká nárok na uvedené dávky i v případě, kdy nastane dočasná pracovní neschopnost, byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství i v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost.

Příklad č. 3:

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 2. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 s měsíčním příjmem 2 400 Kč. Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti trvala od 11. června do 24. června 2018.

V jednotlivých měsících r. 2018 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

leden 2 400 Kč
únor 2 400 Kč
březen 2 850 Kč
duben 2 800 Kč
květen 2 600 Kč
červen 1 800 Kč
červenec 2 000 Kč
srpen 2 800 Kč
září 2 550 Kč
říjen 2 400 Kč
listopad 3 500 Kč

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP - příklad 3 - Práce a mzda 4/2019

Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti vznikne nárok na nemocenské dle ust. § 15a zákona č. 187/2006 Sb. Zaměstnanec byl účasten pojištění ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla. Na ELDP je proto nutno vykázat do vyloučených dob počet kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti - 14 kalendářních dnů. Protože v měsíci červnu trvala dočasná pracovní neschopnost, nedosáhl zaměstnanec započitatelného příjmu aspoň 2 500 Kč, a proto bude v tomto měsíci vyznačen znak „X“. Kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti budou zahrnuty do celkové doby pojištění uvedené ve sloupci „Dny“.

Příklad č. 4:

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 2. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 s měsíčním příjmem 2 400 Kč. Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti trvala od 2. července do 15. července 2018.

V jednotlivých měsících r. 2018 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

leden 2 400 Kč
únor 2 400 Kč
březen 2 850 Kč
duben 2 800 Kč
květen 2 600 Kč
červen 1 800 Kč
červenec 2 000 Kč
srpen 2 800 Kč
září 2 550 Kč
říjen 2 400 Kč
listopad 3 500 Kč

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP - příklad 4 - Práce a mzda 4/2019

Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nárok na nemocenské dle ust. § 15a zákona č. 187/2006 Sb. nevznikne - zaměstnanec nebyl účasten pojištění ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla, a proto na ELDP nebude vyloučená doba vykázána.

Od 1. 2. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 148/2017 Sb., došlo k rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění o dávku otcovská poporodní péče dle ust. § 4 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb. (tzv. otcovská). Podmínky nároku na otcovskou upravuje ust. § 38a a § 38b zákona č. 187/2006 Sb. Nárok na otcovskou vzniká v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba otcovské činí 1 týden, tedy 7 kalendářních dnů. Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který pro něho měl být dnem pracovním. Tato dávka nemocenského pojištění rozšiřuje okruh vyloučených dob v ust. § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., které se vykazují na ELDP ve sloupci „Vyloučené doby“.

Příklad č. 5:

Zaměstnanec v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou od 2. ledna 2016 se stal otcem dne 4. května 2018. Nárok na otcovskou poporodní péči si uplatnil na předepsaném tiskopisu dle ust. § 109 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb. ode dne 9. května do 15. května 2018. Vyměřovací základ za r. 2018 činil celkem 483 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP - příklad 5 - Práce a mzda 4/2019

Zaměstnanec splnil podmínky nároku na otcovskou dle ust. § 38a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném od 1. 2. 2018. Dle ustanovení § 38b zákona č. 187/2006 Sb. činí podpůrčí doba u „otcovské“ 1 týden = 7 kalendářních dnů. Doba, po kterou otec čerpal otcovskou, bude na ELDP uvedena jako doba vyloučená.

Od 1. 6. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 310/2017 Sb., došlo k rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění o další dávku dlouhodobé ošetřovné dle ust. § 4 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb. Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné upravuje ust. § 41a až § 41c zákona č. 187/2006 Sb. Podpůrčí doba dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů. Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, v nichž potřeba péče trvala, ale nevyplácí se za dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace. Doba, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče, nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé ošetřovné, rozšiřuje okruh vyloučených dob v ust. § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., které se vykazují na ELDP ve sloupci „Vyloučené doby“.

Příklad č. 6

Zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. září 2015 uplatnil nárok na dlouhodobé ošetřovné své matky od 24. září 2018, tj. od jejího propuštění z hospitalizace dle ust. § 72b zákona č. 187/2006 Sb. Nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného si uplatnil na předepsaném tiskopisu dle ust. § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb. Ošetřující lékař určil den ukončení potřeby dlouhodobé péče na 20. prosince 2018 (tj. 87 kalendářních dnů). Vyměřovací základ za r. 2018 činil celkem 465 000 Kč.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP - příklad 6 - Práce a mzda 4/2019

Zaměstnanec splnil podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné vyplývající z ust. § 41a a § 41b zákona č. 187/2006 Sb. Dle ust. § 41e odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. činí podpůrčí doba nejdéle 90 kalendářních dnů. Doba od 24. 9. 2018 do 20. prosince 2018 (87 kalendářních dnů) bude na ELDP uvedena jako doba vyloučená.

Od 1. 2. 2018, v souvislosti s přijetím zákona č. 259/2017 Sb., došlo k doplnění věty třetí do ust. § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., dle které se do vyměřovacího základu pojištěnce zahrnuje, pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohodě uzavřené po podání návrhu na zaplacení, náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu, který byl předmětem návrhu na zaplacení. Tato náhrada a příjem se zahrnují do kalendářních měsíců, za které náležely, a pokud nebyla jejich výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočtou se úměrně na celé období, jehož se rozhodnutí nebo dohoda týkají. Současně s doplněním věty třetí do ust. § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. bylo také upraveno ust. § 11 odst. 2 věta čtvrtá zákona č. 155/1995 Sb., dle které se pro účely splnění podmínky zaplacení pojistného uvedené v odst. 1 písmeno a) příjem započitatelný do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží zpětně na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na zaplacení tohoto příjmu, započte v těch kalendářních měsících, za které náleží. S ohledem na výše uvedené je třeba při vyplňování údajů na ELDP zohlednit i případné úroky z prodlení plynoucí ze soudem přiznané náhrady mzdy a také je zahrnout do období, za které náležely. Dále je třeba vědět, že výše uvedená ustanovení budou aplikována i v případě, kdy se v době vedení sporu stal občan poživatelem starobního důchodu, příp. invalidního důchodu třetího stupně, a po skončení tohoto sporu v důsledku aplikace ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, není náhrada mzdy zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného (z této částky nebude nikdy odvedeno pojistné do systému důchodového pojištění).

Příklad č. 7:

Zaměstnanec v pracovním poměru od 4. ledna 2011 dostal k 30. dubnu 2018 výpověď z pracovního poměru. Vyměřovací základ za leden až duben 2018 činil 97 000 Kč. Za tuto dobu zaměstnavatel vyhotovil ELDP, který odeslal 15. května 2018.

Zaměstnanec se soudní cestou domáhal neplatnosti rozvázání pracovního poměru. V listopadu 2018 soud rozhodl o neoprávněném ukončení pracovního poměru a přiznal zaměstnanci náhradu mzdy za měsíce květen až říjen 2018 ve výši 174 000 Kč (tj. 29 000 Kč za měsíc). Rozhodnutí soudu nabylo právní moci 15. prosince 2018. Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru ke dni 31. prosince 2018. Od 15. prosince do 31. prosince 2018 zaměstnanec již nepracoval. Náhradu mzdy včetně příslušenství (úrok z prodlení) přiznanou soudem, zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval v únoru 2019. Úrok z prodlení činil částku 7 140 Kč. V době od 20. 3. 2018 do 19. 4. 2018 byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel vyhotoví opravný doklad ELDP za r. 2018:

Opravný doklad ELDP - příklad 7 - Práce a mzda 4/2019

Na základě rozsudku soudu je možné hodnotit dobu pojištění (ust. § 11 odst. 2 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb.) ode dne následujícího po dni, v němž bylo zaměstnání neoprávněně ukončeno, až do dne předcházejícího nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 14. prosince 2018 (tj. 348 kal. dnů).

Od 15. do 30. prosince 2018 nebyla splněna ani jedna z podmínek ust. § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., proto nelze tyto dny zahrnout do celkového počtu dnů uváděných ve sloupci „Dny“, a na ELDP se v tomto měsíci uvede znak „X“ - nehodnotí se část měsíce. V návaznosti na tuto situaci bude v údaji „Kód“ uveden na druhé pozici znak „V“.

Období od 1. listopadu do 14. prosince 2018 (tj. celkem 44 kalendářních dnů), za které nebyla přiznána náhrada mzdy, je podle ust. § 16 odst. 4 písm. j) zákona č. 155/1995 Sb. dobou vyloučenou.

Náhrada mzdy s příslušenstvím ve výši stanovené soudem bude uvedena na ELDP 2018, tj. do kalendářního roku, za který náležela (nikoli v roce 2019, ve kterém byla zúčtována).

Poznámka: Obdobně bude postupováno v případech zpětného přiznání příjmu započitatelného do vyměřovacího základu na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na zaplacení tohoto příjmu - dle ust. § 11 odst. 2 věta čtvrtá zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném od 1. 2. 2018. Příjem, který náleží zpětně, se započte v těch kalendářních měsících, za které náleží.

Zvýšení rozhodného příjmu

Od 1. ledna 2019 sdělením MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., vyhlásilo MPSV rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 000 Kč. V případech, kdy u zaměstnání (§ 6 zákona č. 187/2006 Sb.) sjednaných před 1. lednem 2019 byl stanoven rozhodný příjem od 2 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně a od 1. ledna 2019 sjednaná částka nebude dosahovat rozhodného příjmu 3 000 Kč, zaniká účast na pojištění dnem 31. prosince 2018. Pojistný vztah dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb. končí a vzniká nový, který se z pohledu nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit („Oznámení o skončení zaměstnání“) k datu 31. prosince 2018 a případně znovu v roce 2019 přihlásit (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání“) až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 94 zákona č. 187/2006 Sb.) v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. 3 000 Kč.

Příklad č. 8:

Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou od 2. dubna 2018 se sjednaným příjmem 2 400 Kč měsíčně (jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu dle § 7 zákona č. 187/2006 Sb.).

V jednotlivých měsících roku 2018 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

duben 2 400 Kč
květen 2 400 Kč
červen 2 800 Kč
červenec 2 800 Kč
srpen 2 800 Kč
září 2 800 Kč
říjen 2 400 Kč
listopad 2 400 Kč
prosinec 2 400 Kč

V jednotlivých měsících roku 2019 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

leden 2 800 Kč
únor 2 000 Kč
březen 2 800 Kč
duben 3 100 Kč
květen 2 000 Kč
červen 3 200 Kč
červenec 3 200 Kč
srpen 3 200 Kč
září 2 550 Kč
říjen 2 000 Kč
listopad 2 800 Kč
prosinec 4 800 Kč

Záznam na ELDP za rok 2018 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2018

Záznam na ELDP za rok 2019 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2019

Na ELDP za rok 2018 v údaji „Od“ bude uveden první den kalendářního měsíce, ve kterém byla splněna podmínka dosažení rozhodného příjmu. Do zápočtu dnů uvedených ve sloupci „Dny“ budou zahrnuty kalendářní dny měsíců června, července, srpna a září - celkem 122 kalendářních dnů. V měsících trvání pracovního poměru, v nichž nebylo dosaženo rozhodného příjmu, bude uveden znak „X“.

V údaji „Výdělečná činnost od “ bude uvedeno datum od 2. dubna 2018. U osob, které vykonávají zaměstnání malého rozsahu, se tento údaj vyplňuje i v případě, že činnost byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP veden - uvede se zde datum faktického zahájení výkonu činnosti.

Dnem 1. ledna 2019 došlo ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na částku 3 000 Kč. Tomuto bude odpovídat i zápis na ELDP za rok 2019. V údaji „Od“ bude uvedeno 1. ledna, neboť zaměstnání plyne z předchozího kalendářního roku (výdělečná činnost od 2. dubna 2018). Do zápočtu dnů uvedených ve sloupci „Dny“ budou zahrnuty kalendářní dny měsíců dubna, června, července, srpna a prosince, tj. celkem 153 kalendářních dnů. V měsících trvání pracovního poměru, v nichž nebylo dosaženo rozhodného příjmu, bude uveden znak „X“.

Příklad č. 9:

Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou od 10. dubna 2018 se sjednaným příj mem 2 800 Kč měsíčně. Jedná se tedy o zaměstnání běžného rozsahu dle ustanovení § 6 zákona č. 187/2006 Sb. Práci pro zaměstnavatele začal vykonávat 10. dubna 2018. Dočasná pracovní neschopnost trvala od 15. září 2018 do 13. října 2018.

V jednotlivých měsících roku 2018 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

duben 2 800 Kč
květen 2 400 Kč
červen 2 900 Kč
červenec 1 800 Kč
srpen 3 600 Kč
září 2 400 Kč
říjen 2 400 Kč
listopad 3 400 Kč
prosinec 4 400 Kč

V jednotlivých měsících roku 2019 byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

leden 2 800 Kč
únor 3 100 Kč
březen 3 400 Kč
duben 3 400 Kč
květen 2 900 Kč
červen 2 800 Kč
červenec 3 200 Kč
srpen 3 200 Kč
září 3 550 Kč
říjen 2 800 Kč
listopad 3 800 Kč
prosinec 3 800 Kč

Na ELDP za rok 2018 v údaji „Od“ bude uveden den, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci. Původně sjednaná částka převyšovala částku rozhodného příjmu pro rok 2018 (2 500 Kč), jednalo se tedy o zaměstnání běžného rozsahu (§ 6 zákona č. 187/2006 Sb.). Celé období trvání zaměstnání v roce 2018 bude dobou pojištěnou uvedenou ve sloupci „Dny“.

Záznam na ELDP za rok 2018 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2018

Záznam na ELDP za rok 2019 bude následující:

Záznam ELDP za rok 2019

Od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na částku, která činí 3 000 Kč. Sjednaná částka (2 800 Kč) přestane dosahovat rozhodného příjmu. Od ledna 2019 zaniká účast zaměstnance na pojištění, a to dnem 31. prosince 2018 [§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.]. Původní pojistný vztah končí a vzniká nový. Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit. Přihlášení pojištěnce k pojištění provede obdobně jako u ostatních zaměstnání malého rozsahu až v návaznosti na dosažení částky rozhodného příjmu, tj. od 1. února 2019. Tomuto bude odpovídat i zápis na ELDP za rok 2019. V údaji „Od“ bude uvedeno 1. února 2019. Do počtu dnů uvedených ve sloupci „Dny“ budou zahrnuty kalendářní dny měsíců února, března, dubna, července, srpna, září, listopadu a prosince, tj. (celkem 242 kalendářních dnů, kdy trvala účast na pojištění. V měsících trvání pracovního poměru, v nichž nebylo dosaženo rozhodného příjmu, se uvedou znaky „X“.

Některé specifické příklady vyplňování ELDP

Příklad č. 10:

Výkon několika zaměstnání malého rozsahu v průběhu kalendářního měsíce

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem v průběhu měsíce listopadu 2018 několik zaměstnání malého rozsahu na dobu určitou. U těchto zaměstnání byla vždy sjednána odměna v nižší částce než 2 500 Kč. Příjmy dosažené v měsíci listopadu 2018:

 1. od 1. do 8. listopadu: 1 400 Kč
 2. od 13. do 20. listopadu: 1 600 Kč
 3. od 24. do 30. listopadu: 2 200 Kč

Dočasná pracovní neschopnost trvala od 16. listopadu do 23. listopadu 2018.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP za rok 2018

Úhrn započitatelných příjmů z jednotlivých zaměstnání malého rozsahu dosáhl v měsíci listopadu výše rozhodného příjmu (dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnanec je účasten pojištění po dobu trvání těchto zaměstnání. Dočasná pracovní neschopnost bude uvedena na ELDP jen v rozsahu trvání výdělečné činnosti od 13. do 20. listopadu 2018.

Příklad č. 11:

Dohody o provedení práce v průběhu kalendářního měsíce

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem během měsíce listopadu 2018 dvě dohody o provedení práce

 1. dohoda od 1. do 10. listopadu: odměna 4 800 Kč
 2. dohoda od 20. do 30. listopadu: odměna 8 300 Kč

Dočasná pracovní neschopnost trvala od 27. listopadu do 15. prosince 2018.

Záznam na ELDP za r. 2018 bude následující:

Záznam na ELDP za rok 2018

V průběhu měsíce listopadu dosáhly zúčtované odměny za dohody o provedení práce celkového příjmu 13 100 Kč, tzn., že byla splněna podmínka započitatelného příjmu vyššího než 10 000 Kč.

Období dočasné pracovní neschopnosti bude na ELDP uvedeno v rozsahu trvání dohody od 20. listopadu do 30. listopadu 2017 = 4 kalendářní dny. Zbývající doba dočasné pracovní neschopnosti trvající po skončení výdělečné činnosti, tj. od 1. prosince do 15. prosince 2017, bude do evidence ČSSZ převzata z evidence práce neschopných vedené na OSSZ/PSSZ.

Příklad č. 12:

Souběžné dohody o provedení práce v průběhu kalendářního roku

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dvě souběžné dohody o provedení práce:

První dohoda byla uzavřena na období od 1. dubna do 30. září 2018, v jednotlivých měsících byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

duben 2 000 Kč
květen 3 500 Kč
červen 5 000 Kč
červenec 2 500 Kč
srpen 6 000 Kč
září 6 000 Kč

Druhá dohoda byla uzavřena na období od 2. května do 30. listopadu 2018, v jednotlivých měsících byly zaměstnanci zúčtovány tyto příjmy:

květen 7 000 Kč
červen 6 000 Kč
červenec 3 000 Kč
srpen 4 000 Kč
září 6 000 Kč
říjen 7 000 Kč
listopad 10 500 Kč

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance trvala od 18. září do 11. října 2018.

Zaměstnavatel vyhotoví dva ELDP za r. 2018:

První dohoda o provedení práce

ELPD z dohody o provedení práce č. 1

Druhá dohoda o provedení práce

ELDP - druhá dohoda o provedení práce

Zaměstnanci vznikla účast na pojištění z obou dohod o provedení práce v měsících květnu, červnu a září 2018, kdy mu byl úhrnem z obou dohod zúčtován příjem vyšší než 10 000 Kč. Protože dočasná pracovní neschopnost vznikla v měsíci září, kdy byly podmínky účasti na pojištění, bude na ELDP uvedena vyloučená doba v rozsahu, v jakém u jednotlivých dohod trvala. U první dohody bude vyloučená doba za období od 18. září do 30. září (do doby, po kterou trvalo zaměstnání), tj. celkem 13 kalendářních dnů a u druhé dohody za období od 18. září do 11. října, tj. celkem 24 kalendářních dnů. Kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti v měsíci říjnu (11 kal. dnů) budou zahrnuty do celkové doby pojištění uvedené ve sloupci „Dny“.

Příklad č. 13:

Konkurenční doložka

Zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou od 2. ledna 2015 se sjednaným příjmem 35 800 Kč měsíčně ukončil pracovní poměr k 31. květnu 2018.

Vyměřovací základ za leden až květen 2018 činil 179 000 Kč. Od 1. června 2018 náleží zaměstnanci vyrovnání podle ustanovení § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (konkurenční doložka), za dobu 6 měsíců 214 800 Kč.

Záznam na ELDP za rok 2018 bude následující:

Záznam na ELDP za rok 2018 - konkurenční doložka

Zákoník práce umožňuje uzavření dohody, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Jde o takzvanou konkurenční doložku, tedy institut omezující výkon výdělečné činnosti zaměstnance po určitou dobu po skončení jeho pracovního poměru. Příjem plynoucí z tzv. konkurenční doložky je příjem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob [ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů], a proto je považován za příjem ze závislé činnosti, který je započitatelný do vyměřovacího základu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento příjem je započitatelný do osobního vyměřovacího základu pro stanovení tzv. procentní výměry důchodu. Jinak je tomu s hodnocením doby, po kterou trvá finanční plnění z konkurenční doložky. Tuto dobu nelze považovat za dobu důchodového pojištění pro účely nároku a stanovení výše budoucí důchodové dávky z důvodu, že není vykonávána činnost zakládající účast na nemocenském, a tedy ani na důchodovém pojištění.

Jak je již výše uvedeno, v případě vyplácení konkurenční doložky se jedná o příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání. Takto zúčtovaný příjem je vyměřovacím základem pro odvod pojistného a na evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) se vykazuje v roce, ve kterém byl zúčtován.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Sdělení MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Klíčová slova

Související články