Karta BOZP pro profesi: Pěstitel zemědělských plodin

Vydáno: 23 minut čtení

Pěstitel pracuje zejména na venkovních pracovištích (pole, sady, zahrady, ovocnářské školky, chmelnice, vinice apod.). V některých případech může být práce prováděna i na vnitřních pracovištích (skleníky, fóliovníky, šlechtitelské stanice apod.).

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Základní zpracování půdy.
 • Mechanizované setí a sázení zemědělských plodin.
 • Hnojení a ochrana půdy a rostlin.
 • Ošetřování a ochrana plodin během vegetace.
 • Sklizeň, posklizňové úpravy a skladování plodin
 • Obsluha mechanizační zemědělské techniky při pěstování plodin tj. obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin, chmele, léčivých rostlin a polní zeleniny.
 • Zajišťování vnitropodnikové dopravy v zemědělství.
 • Seřizování, základní údržba a jednoduché opravy traktorů, zemědělských strojů a zařízení.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména venkovní pracoviště (pole, sady, zahrady, ovocnářské školky, chmelnice, vinice apod.). V některých případech může být práce prováděna i na vnitřních pracovištích (skleníky, fóliovníky, šlechtitelské stanice apod.). K nejčastěji používaným pracovním pomůckám patří ruční nářadí a dále je používána zemědělská mechanizace (sklízecí a secí stroje, stroje pro setí, sázení, hnojení a přípravu půdy) a dopravní prostředky k přepravě plodin (např. traktory s vlečkou, nákladní automobily). Ve venkovním prostředí je práce prováděna téměř po celý rok, tj. v každém ročním období.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec – farmář. Dalšími alternativami jsou obory zemědělec – zemědělské práce, zahradník – zahradnické práce, lesní výroba – lesnické práce apod.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí nebo zakopnutí na nerovném nebo kluzkém terénu, pořezání, bodnutí, odření, naražení, říznutí, škrábnutí, sevření, vtažení, namotání, přejetí, sražení, zasažení látkou pod tlakem).
 • Úraz pracovníka v důsledku používání dopravních prostředků a zemědělské mechanizace (dopravní nehoda, převrácení stroje při práci ve svahu, náraz do překážky apod.)
 • Poškození pohybového aparátu pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, práce v podřepu nebo předklonu, dlouhodobé držení ručního nářadí bez přestávky apod.).
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice prachu.
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice chemických látek k ošetření půdy nebo ochraně rostlin (hnojiva, postřiky).
 • Při manipulaci s chemickými přípravky (příprava roztoků, míchání, přelévání) možnost zasažení očí, poleptání pokožky, vdechnutí jedovatých výparů.
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku dlouhodobého působení zátěže chladem nebo teplem.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci
  a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
 • Používání stanovených a vhodných OOPP.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s pokyny od výrobce.
 • Dodržování schválených technologických a pracovních postupů.
 • Dodržování návodů a pokynů k obsluze strojů a technických zařízení.
 • Pravidelný úklid a čištění používaných nářadí/zařízení.
 • Zákaz kouření nebo manipulace s ohněm na všech pracovištích a při činnostech se zvýšeným rizikem vzniku požáru/výbuchu.
 • Pracovní činnosti, při kterých hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru provádět výhradně v rámci systému povolování prací (práce pod dohledem, dozorem, příkaz B apod.).
 • Stanovení opatření pro zamezení přístupu nepovolaných osob do prostoru ohroženého činností používané mechanizace.
 • Zajištění dostatečného množství pitné vody pro osobní hygienu a doplňování tekutin.
 • Stanovení režimu kontroly osamocených pracovníků.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☒ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☒ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☐ Psychická zátěž 1-2-3  
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☐ Zraková zátěž 1-2-3  
☐ Práce s biologickými činiteli 2-3-4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2-3-4  

Četnost periodických lékařských prohlídek

Pro kategorii 2: 1x za 4 roky (osoby mladší 50 let), resp. 1x za 2 roky (osoby starší 50 let);

Pro práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví: 1x za 4 roky, nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).

Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění)

Zákon č. 262/2006 Sb. § 101-106
Zákon č. 309/2006 Sb. § 2, 4, 5, 6
Zákon č. 258/2000 Sb. § 39-40, 44a, 44b
NV č. 101/2005 Sb. § 3, 4
NV č. 361/2007 Sb. § 3-12, 22-30
NV č. 495/2001 Sb. § 3-5
NV č. 378/2001 Sb. § 3-4
NV č. 375/2017 Sb.  
Vyhláška č. 432/2003 Sb.  
Vyhláška č. 180/2015 Sb.  
NV č. 339/2017 Sb.. § 5

Seznam nebezpečí

  Ohrožená část těla Hodnocení rizik
Hlava Horní končetiny Dolní končetiny Různé N P MR
(NxP)
Seznam nebezpečí lebka sluch zrak dýchací orgány obličej celá hlava ruce/prsty
/zápěstí
paže chodidlo nohy (části) pokožka trup/břicho
/záda
vnitřní část těla celé tělo
Mechanické nebezpečí
Padající předměty                                  
Odletující částice     X X                          
Ostré hrany             X X                  
Pohybující se části zařízení                           X      
Pohybující se předměty                           X      
Kluzký / nestabilní povrch                 X                
Špičaté předměty             X X X                
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku     X               X            
Zvířata                                  
Chemické nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry       X                          
Nebezpečné kapaliny       X             X            
Nebezpečné pevné látky                                  
Aerosol, kouř                                  
Nedostatek kyslíku                                  
Nebezpečné odpady             X       X            
Biologická nebezpečí
Patogenní látky                                  
Alergeny                                  
Živočišné jedy (toxiny)                                  
Mikroorganizmy (viry, bakterie)                                  
Paraziti                                  
Hmyz                           X      
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk                                  
Živé části             X                    
Statická elektřina                                  
Elektromagnetické pole                                  
Elektrický zkrat             X                    
Blesk, atmosférická elektřina                           X      
Nebezpečí záření
Optické záření (IČ, VIS a UV)                                  
Nízkofrekvenční el-mag záření                                  
Vysokofrekvenční el-mag záření                                  
Neionizující záření (IR, UV, laser)                           X      
Ionizující záření                                  
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo                           X      
Konvektivní teplo                                  
Kontakt s horkou kapalinou                                  
Kontakt s horkým plynem                                  
Kontakt s taveninou                                  
Kontakt s horkým povrchem             X                    
Plamen                           X      
Výbuch                           X      
Kontakt s chladnou kapalinou                                  
Kontakt s chladným plynem                                  
Kontakt s chladným povrchem             X                    
Sníh, led, tříšť                                  
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk                                  
Proměnný hluk   X                              
Vysokofrekvenční hluk                                  
Ultrazvuk                                  
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk                                  
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce                           X      
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy                                  
Vibrace přenášené na celé tělo                           X      
Ergonomické nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu                           X      
Nízká teplota vzduchu                           X      
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu                                  
Nízká úroveň osvětlení                                  
Oslňující světlo                           X      
Blikání, stroboskopické jevy                                  
Příliš malé vizuální detaily                                  
Nevhodná výška pracovní roviny                                  
Nedostatečná výška pracoviště                                  
Omezený pracovní prostor                                  
Ztížený průchod                                  
Nepřijatelná pracovní poloha                       X          
Nevhodné dosahové vzdálenosti                                  
Monotónní činnost                                  
Vnucené pracovní tempo                                  
Trvalé sledování obrazovek                                  
Ruční manipulace                                  
- s nářadím             X X                  
- s břemeny             X X       X          
- s vozíky                                  

Metodologie pro vyhodnocení rizik

Pravděpodobnost  
Lze očekávat (stává se často) 10
Je to možné 6
Ne příliš obvyklé, ale možné 3
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo 1
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo 0,5
Prakticky nemožné 0,2
Vyloučené 0,1
Následky (závažnost)  
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč) 100
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) 40
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) 15
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč) 7
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč) 3
Porucha (drobná poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) 1
Poznámka: SÚ = smrtelný úraz  
Mira rizika (MR) Úroveň rizika Kategorie přijatelnosti Priorita opatření
=> 160 velmi vysoké riziko nepřijatelné riziko Přerušit provoz ihned nebo přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159 vysoké riziko
20 až 47 významné riziko podmíněně přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
8 až 19 zvýšené riziko
3,1 až 7 mírné riziko přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
<= 3 zanedbatelné riziko

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků

Doporučený rozsah osobních ochranný pracovních prostředků Požadavek na shodu s normou Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy
☐ ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany EN 397-A1, EN 14052+A1 PV
☐ průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou EN 812 24
☐ ochrana proti skalpování   24
☐ ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) EN ISO 11612 24
☒ ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu   12
☒ ochrana pokrývka hlavy proti chladu EN 342 24
Pro ochranu sluchu
☒ zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky EN 352-2 PO
☐ mušlové chrániče sluchu EN 352-1 12
☐ akustické přilby (tzv. protihlukové přilby)   24
☐ mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám EN 352-3 12
☐ chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem EN 352-4,-5,-6 PV
Pro ochranu očí a obličeje
☒ ochranné brýle EN 166 12
☒ ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 12
☒ ochranné obličejové štíty EN 166, EN 1731 12
☐ svářečské kulky a štíty (štíty s držadlem, kulky s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) EN 166, EN 175, EN 379+A1 24
Pro ochranu dýchacích orgánů
☐ filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí EN 149+A1 PO
☒ masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143 PO
☐ izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 36
☐ prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly EN 12941+A1 / EN 12942 PV
Pro ochranu rukou a paží
☒ rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 PO až 3
☐ rukavice na ochranu před vibracemi EN ISO 10819 6
☒ rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 374-1,-2,-3,-4 PO až 2
☐ rukavice na ochranu před elektřinou EN 60903-ed, EN 12477+A1, EN 16350 3 až 6
☐ rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm EN 407, EN 12477+A1 3 až 6
☐ rukavice na ochranu před nízkými teplotami EN 511 3 až 6
☐ rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám EN 421 24
☐ palcové rukavice EN 420+A1, EN 388 2
☐ ochranné návleky na prsty   1
☐ ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) EN 1082-1,-2 6 až 24
☐ ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí EN 420+A1 PO
Pro ochranu nohou
☒ obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí EN ISO 20 347, EN ISO 20 345 24
☐ obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 12 až 24
☐ obuv, kterou lze rychle vyzout   12
☐ obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) EN ISO 20 349 12
☒ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví EN ISO 20 345 9 až 24
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím EN ISO 20 345 12
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická EN ISO 20 345 12
☒ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační EN ISO 20 345 6
☐ obuv chránící před chemickými látkami EN 13832-2,-3 6 až 12
☐ ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil EN ISO 17249 ed.2 12
☐ ochrana nohou proti pořezání (kamaše) EN ISO 381-5 6 až 12
☐ chrániče kolen EN 14404+A1 12
☐ chrániče nártu EN 13277 12
☐ vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) EN ISO 20345 24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha
☐ ochranné vesty, kabáty, zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN ISO 13998, EN 381-11 24 až 48
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem EN ISO 9185 24
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 6 až 12
☒ ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu EN 342 24 až 36
☐ vyhřívané vesty   36 až 72
☐ ochranné zástěry proti vodě   18
☐ záchranné plovací vesty EN ISO 12402-6+A1 24 až 48
☐ zástěry na ochranu před rentgenovým zářením EN 61331-3 24 až 36
☐ bederní pásy, protektory   24 až 36
Prostředky pro prevenci pádů
☐ úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795 12
☐ brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků EN 355, EN 360, EN 363 PV
☐ prostředky pro polohování těla EN 358 PV
Ochranné oděvy
☒ ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 6 až 24
☐ oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) EN 381 12
☐ oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 12 až 24
☐ oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy EN 14126 JP
☐ oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo infračerveným zářením EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 PO až 24
☐ oděvy odolné proti žáru a ohni EN 116111, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 6 až 24
☒ oděvy proti chladu EN 342, EN 343+A1, EN14058 36
☒ oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 12 až 24
☐ oděvy na ochranu před ionizujícím zářením EN 1073-1,2 36
☐ oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi EN 1073-2 JP
☐ oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 12
☒ oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034+A1 JP
☐ oděvy plynotěsné EN 943, EN 14126 PV
☒ oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů EN ISO 20471 6 až 24

PV - Podle určení výrobce
PO - Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP - Pro jednorázové použití

Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Všeobecné pokyny pro práci v rostlinné výrobě

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s riziky, přijatými opatřeními, pracovními postupy a návody k obsluze strojů a zařízení.
 • Dbát na organizaci práce a uspořádání pracoviště tak, aby práce mohla být prováděna bezpečně.
 • Zabraňovat zbytečnému nadměrnému či jednostrannému fyzickému zatížení, nevhodným pracovním polohám a pohybům, případně alespoň přerušovat práci zařazením bezpečnostních přestávek.
 • Při práci s chemickými látkami k ošetřování rostlin nebo půdy dodržovat požadavky uvedené v bezpečnostním listu chemické látky nebo směsi.
 • Sklady chemických látek zajistit proti přístupu nepovolaných osob.

Zakázané práce:

 • Používat při práci poškozené OOPP nebo pracovní pomůcky a technická zařízení.
 • Při práci s chemickými látkami jíst, pít nebo kouřit.
 • Skladovat nebo přepravovat chemické látky nebo směsi v neoriginálních neoznačených obalech. Zejména v obalech od potravin a nápojů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zemědělskou technikou

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Před zahájením činnosti provést kontrolu technického stavu stroje, zejména vybavení a funkčnost ochranných prvků (ochranné kryty, havarijní spínače a signalizační zařízení).
 • Pravidelně provádět předepsané kontroly nebo revize strojů a technických zařízení.
 • Zajistit stroj před jeho odpojením od tažného vozidla proti samovolnému pohybu nebo překlopení.
 • Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stroji při jejich skupinovém nasazení (rotační sekačky, rozmetadla, sklizňová technika aj.).
 • Při práci na svahu používat pouze stroje / zařízení s odpovídající svahovou dostupností.
 • Nepřevážet v kabině mobilního stroje (traktoru apod.) více osob, než je povoleno, či jiným než předepsaným způsobem.
 • Pracovní místa udržovat v čistotě, podlahy udržovat v dobrém technickém stavu.
 • Při připojování a odpojování, spouštění a zvedání hydraulikou, při výměně opotřebovaných částí stroje (ostří čepele, plazů, radlice, slupic) dbát zvýšené opatrnosti.

Zakázané práce:

 • Používat stroj nebo zařízení bez seznámení s návodem k obsluze a bez proškolení a zácviku v jeho správném používání.
 • Používat stroj nebo zařízení s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními (například ochranné kryty náhonových hřídelí, kryty řetězových nebo ozubených převodů a dalších sbíhavých míst apod.).
 • Otevírat ochranné kryty dříve, než se zastaví všechny pohybující se části.
 • Zapojovat stroje a zařízení do souprav zakázaným způsobem.
 • Provádět na strojích a zařízení nepovolené úpravy a změny.
 • Seskakovat ze stroje, dopravního prostředku, ložné plochy apod.
 • Pohybovat se stroji a dopravními prostředky mimo vymezené trasy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách (například při zavěšování chmelovodičů nebo zavádění chmele z pracovní plošiny)

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Před zahájením práce v místech ležících ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, je nutno provést zajištění proti možnému pádu. Ochrana proti pádu se musí zajistit přednostně pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, ohrazení nebo sítě nebo pracovní plošiny).
 • V případě, že nelze použít prostředky kolektivní ochrany, nebo jejich použití není účelné, musí být práce ve výškách zajištěna osobním jištěním pracovníků ochrannými bezpečnostními postroji s příslušenstvím: postroje, tlumiče a zachycovače pádu, pracovní polohovací a kotvící prvky. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu musí být určen v technologickém postupu.
 • Žebřík smí být používán při pracovní činnosti, pokud je jeho použití opodstatněné a účelné, případně, kdy místní podmínky použití jiných prostředků neumožňují. Žebříky musejí splňovat níže uvedené technické požadavky:
  • musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení, a musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m;
  • dvojité žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním.

Zakázané práce:

 • Provádění práce ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy musí být práce přerušena.
 • Pohyb pracovníků po nestabilních konstrukcích a plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení.
 • Používat technicky nezpůsobilé nebo poškozené žebříky.
 • Používat při práci na žebříku vibrační nářadí nebo jiné nebezpečné nástroje (např. přenosné řetězové pily apod.).
 • Překračovat povolnou nosnost a svahovou dostupnost pojízdné pracovní plošiny.
 • Vystupovat při práci na zábradlí pojízdné pracovní plošiny.

Karta BOZP ke stažení

Poznámka
Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Karta BOZP pro profesi: Pokrývač
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Operátor CNC strojů
Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Stojvedoucí
Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost