Karta BOZP pro profesi: Pěstitel zemědělských plodin

Vydáno: 23 minut čtení

Pěstitel pracuje zejména na venkovních pracovištích (pole, sady, zahrady, ovocnářské školky, chmelnice, vinice apod.). V některých případech může být práce prováděna i na vnitřních pracovištích (skleníky, fóliovníky, šlechtitelské stanice apod.).

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Základní zpracování půdy.
 • Mechanizované setí a sázení zemědělských plodin.
 • Hnojení a ochrana půdy a rostlin.
 • Ošetřování a ochrana plodin během vegetace.
 • Sklizeň, posklizňové úpravy a skladování plodin
 • Obsluha mechanizační zemědělské techniky při pěstování plodin tj. obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin, chmele, léčivých rostlin a polní zeleniny.
 • Zajišťování vnitropodnikové dopravy v zemědělství.
 • Seřizování, základní údržba a jednoduché opravy traktorů, zemědělských strojů a zařízení.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména venkovní pracoviště (pole, sady, zahrady, ovocnářské školky, chmelnice, vinice apod.). V některých případech může být práce prováděna i na vnitřních pracovištích (skleníky, fóliovníky, šlechtitelské stanice apod.). K nejčastěji používaným pracovním pomůckám patří ruční nářadí a dále je používána zemědělská mechanizace (sklízecí a secí stroje, stroje pro setí, sázení, hnojení a přípravu půdy) a dopravní prostředky k přepravě plodin (např. traktory s vlečkou, nákladní automobily). Ve venkovním prostředí je práce prováděna téměř po celý rok, tj. v každém ročním období.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec – farmář. Dalšími alternativami jsou obory zemědělec – zemědělské práce, zahradník – zahradnické práce, lesní výroba – lesnické práce apod.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí nebo zakopnutí na nerovném nebo kluzkém terénu, pořezání, bodnutí, odření, naražení, říznutí, škrábnutí, sevření, vtažení, namotání, přejetí, sražení, zasažení látkou pod tlakem).
 • Úraz pracovníka v důsledku používání dopravních prostředků a zemědělské mechanizace (dopravní nehoda, převrácení stroje při práci ve svahu, náraz do překážky apod.)
 • Poškození pohybového aparátu pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, práce v podřepu nebo předklonu, dlouhodobé držení ručního nářadí bez přestávky apod.).
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice prachu.
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice chemických látek k ošetření půdy nebo ochraně rostlin (hnojiva, postřiky).
 • Při manipulaci s chemickými přípravky (příprava roztoků, míchání, přelévání) možnost zasažení očí, poleptání pokožky, vdechnutí jedovatých výparů.
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku dlouhodobého působení zátěže chladem nebo teplem.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci
  a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
 • Používání stanovených a vhodných OOPP.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s pokyny od výrobce.
 • Dodržování schválených technologických a pracovních postupů.
 • Dodržování návodů a pokynů k obsluze strojů a technických zařízení.
 • Pravidelný úklid a čištění používaných nářadí/zařízení.
 • Zákaz kouření nebo manipulace s ohněm na všech pracovištích a při činnostech se zvýšeným rizikem vzniku požáru/výbuchu.
 • Pracovní činnosti, při kterých hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru provádět výhradně v rámci systému povolování prací (práce pod dohledem, dozorem, příkaz B apod.).
 • Stanovení opatření pro zamezení přístupu nepovolaných osob do prostoru ohroženého činností používané mechanizace.
 • Zajištění dostatečného množství pitné vody pro osobní hygienu a doplňování tekutin.
 • Stanovení režimu kontroly osamocených pracovníků.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☒ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☒ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☐ Psychická zátěž 1-2-3  
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☐ Zraková zátěž 1-2-3

Související dokumenty

Související články

Karta BOZP pro profesi: Pokrývač
Karta BOZP pro profesi: Svářeč kovů
Karta BOZP pro profesi: Elektrikář pro silnoproud
Karta BOZP pro profesi: Mechanik opravář motorových vozidel
Karta BOZP pro profesi: Číšník a barman
Karta BOZP pro profesi: Zdravotní asistent
Karta BOZP pro profesi: Vzorkař vod a kalů
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Jeřábník
Karta BOZP pro profesi: Deratizér
Karta BOZP pro profesi: Zlatník – klenotník – hodinář
Karta BOZP pro profesi: Operátor kryogenního otryskávání (deburring)
Karta BOZP pro profesi: Prodavač zboží v kamenné prodejně
Karta BOZP pro profesi: Zpěvák

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Aktualizace směrnic BOZP