Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Vydáno: 16 minut čtení

Zkušenosti ukazují, že za každé euro, které jako zaměstnavatel investujete do BOZP, můžete očekávat návrat více než dvou.

Úvod

Druhý evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), průzkum Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), může poskytnout tvůrcům politik srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytvoření a uplatňování nových politik v oblasti BOZP a zaměstnavatelům přispět k efektivnějšímu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a chránit tak zaměstnance před riziky spojené s prací.

Výsledky průzkumu ESENER-2

Rámcová směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS) a její jednotlivé směrnice upravují požadavky na BOZP v Evropské unii. Jelikož se jedná o směrnici EU, může se provádění těchto ustanovení v jednotlivých členských zemích lišit, a to například podle odvětví, kategorie pracovníků a velikosti podniku.

V roce 2014 bylo dotazováno celkem 49 320 podniků v 36 zemích (v 28 členských státech EU a také v Albánii, na Islandu, v Černé Hoře, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Srbsku, Turecku, Norsku a Švýcarsku).

Průzkum ESENER zkoumá čtyři oblasti BOZP:

  • obecný přístup podniku k řízení BOZP,
  • jak se přistupuje k "nově vznikající" oblasti psycho­sociálních rizik,
  • hlavní hnací síly a překážky pro řízení BOZP,
  • jak se v praxi pracovníci podílejí na řízení BOZP.

V oblasti demografického vývoje byl potvrzen současný stav, kdy 21 % podniků v zemích EU-28 uvádí, že jejich pracovní sílu z více než jedné čtvrtiny tvoří zaměstnanci starší 55 let, přičemž nejvyšší podíl těchto zaměstnanců uvádějí Švédsko (36 %), Lotyšsko (32 %) a Estonsko (30 %).

Dalším zajímavým výstupem je, že 13 % podniků v zemích EU-28 uvádí, že jejich zaměstnanci pravidelně pracují z domova. Nejvyšší podíl těchto zaměstnanců vykazují Nizozemsko (26 %) a Dánsko (24 %).

Řízení BOZP

Vzhledem ke složitějším pracovním procesům a změnám pracovních podmínek, dochází ke vzniku nových nebo měnících se druhů nebezpečí, což vyža

Související dokumenty

Související články

Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
HOP filozofie a porušování pravidel na pracovištích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
Chemická bezpečnost na pracovišti
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Aktualizace směrnic BOZP
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky