Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích

Vydáno: 27 minut čtení

1. Úvod

Mikropodniky a malé podniky představují přibližně 99 % všech nefinančních podniků v Evropské unii, což je přes 20 milionů podniků. Mikropodniky a malé podniky zaměstnávají přibližně polovinu pracovní síly Evropské unie a představují tak základní pilíř hospodářství Evropské unie.

V letech 2008-2012 v EU-27 připadal největší podíl smrtelných úrazů na pracovníky v podnicích s méně než 50 zaměstnanci. Manažeři mikro a malých podniků často nevědí nebo si myslí, že se jich otázka bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců netýká. Pokud o této povinnosti vědí, tak argumentují tím, že nemají příslušné zdroje nebo odborné znalosti k provádění hodnocení rizik.

Evropská unie, vzhledem k uvedeným skutečnostem, si klade za cíl posílit schopnost mikro, malých a středních podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům, a to například pomocí jednoduchých nástrojů, jako je OiRA (Online interactive Risk Assessment).

2. BOZP v mikro a malých podnicích

BOZP v mikro a malých podnicích může být často opomíjena, jelikož tento typ organizací, na rozdíl od velkých společností, většinou nemá dostatečné personální a finanční zdroje vyčleněné pro tuto oblast.

Doporučení Komise 2003/361/ES definuje mikropodniky a malé podniky následovně:

  • mikropodnikméně než 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma nepřesahují 2 miliony EUR,
  • malý podnikméně než 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma nepřesahují 10 milionů EUR.

Řízení BOZP je v mikro a malých podnicích tak často nedostatečné a v souvislostí s tím, jsou jejich zaměstnanci vystaveni vyššímu riziku pracovních úrazů a poškození zdraví v souvislosti s prací.

Z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) prováděného agenturou EU-OSHA, je například patrné, že čím je podnik menší, tím jsou výzvy při zvládání BOZP náročnější. Z průzkumu dále vyplývá, že v některých zemích EU a v některých odvětvích dokonce i velmi malé podniky vykazují vysokou úroveň řízení BOZP, takže lze říci, že vždy záleží na přístupu vedení v daném podniku a že řízení BOZP v mikro a malých podnicích může být výrazně zlepšeno, pokud se mu dostává správné podpory.

Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020

Jednou z hlavních výzev této strategie je posílení schopnosti mikro a malých a středních podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům. Jednotlivé členské státy Evropské unie přistupují k praktickému provádění právních předpisů v oblasti BOZP různým způsobem.

Jedním z nástrojů, za pomoci kterého, mohou malé a střední podniky snadněji plnit požadavky BOZP, je interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA), vyvinutý agenturou EU-OSHA.

Je zapotřebí vyvinout úsilí na úrovni EU a úrovni vnitrostátní. Při vymezování a zavádění regulačních opatření v oblasti BOZP je zapotřebí vzít v úvahu konkrétní okolnosti a omezení mikro a malých podniků. V evropské strategii pro BOZP se uvádí, že nelze předpokládat, že velké a malé podniky budou plnit povinnosti, které vyplývají z pravidel v oblasti BOZP, ve stejné míře, nebo že jim v této souvislosti vzniknou stejné poměrné náklady.

Ve vhodných případech je zapotřebí zjednodušit právní předpisy a poskytnout mikro a malým podnikům pokyny a podporu, které budou přizpůsobené konkrétním požadavkům, aby mohly tyto podniky snadněji posuzovat rizika.

Příklad z praxe:

Ve Velké Británii jen zaměstnavatelé s pěti nebo více zaměstnanci musí mít písemné hodnocení rizik. Zaznamenávají se pouze významná zjištění z provedeného hodnocen

Související dokumenty

Související články

Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník