Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP

Vydáno: 28 minut čtení

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích. V rámci třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 3) byly podniky dotazovány na způsob řízení rizik BOZP na jejich pracovištích.

Cílem tohoto průzkumu je pomoci pracovištím v celé Evropě lépe pochopit jejich potřeby z hlediska podpory a odbornosti a také určit faktory, které podporují nebo brání přijímání opatření v oblasti BOZP. Právě specifikace motivačních faktorů a bariér pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP je klíčovou z hlediska aktivního a efektivního řízení otázek BOZP na pracovištích.

1. Hodnocení rizik na pracovišti v EU a ČR

Identifikování nebezpečí a hodnocení úrovně s ním spojeného rizika je z hlediska prevence ochrany zdraví zaměstnanců asi tou nejdůležitější činností ve všech organizacích. Efektivní řízení BOZP na pracovištích je založeno na porozumění přítomným rizikům a způsobům jejich řízení. Bez řádného identifikování nebezpečí a hodnocení rizika není možné účinně zajistit prevenci pracovních rizik na pracovištích.

Již v roce 1996 vydala Evropská komise „Pokyny pro hodnocení rizik při práci“ (Guidance on risk assessment at work). Cílem těchto pokynů bylo a je pomoci členským státům plnit povinnosti týkající se posuzování rizik stanovené v rámcové směrnici Rady č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V těchto pokynech se uvádí: „Účelem provedení posouzení rizik je umožnit zaměstnavateli účinně přijímat opatření nezbytné pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců“.

Tato opatření zahrnují:

  • prevenci pracovních rizik,
  • poskytování informací zaměstnancům,
  • poskytování školení zaměstnancům,
  • organizaci a prostředky k provedení nezbytných opatření. [1]

Pojem prevence rizik je v českém právním prostředí pak možné nalézt v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že „Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik“. [2]

Vlastní hodnocení rizik v EU je prováděno na základě požadavků uvedených v rámcové směrnici Rady č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V článku 6 a 9 uvedené směrnice se uvádí:

V rámci svých povinností přijme zaměstnavatel opatření nezbytná pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, včetně opatření pro prevenci pracovních rizik, pro informování a školení, a také pro přípravu nezbytné organizace a prostředků.

Zaměstnavatel musí dbát na přizpůsobování těchto opatření s přihlédnutím k měnícím se okolnostem a usilovat o zlepšování současných podmínek.

Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této směrnice, musí zaměstnavatel s přihlédnutím k povaze činností podniku nebo závodu:

  • vyhodnocovat rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců mezi jiným při volbě pracovního zařízení, používaných chemických látek nebo přípravků a při úpravě pracovišť,
  • přijímat vhodná opatření, aby zajistil, že pouze zaměstnanci, kteří byli dostatečně poučeni, mají přístup do prostorů s vážným a specifickým nebezpečím.

Zaměstnavatel musí:

  • zajistit hodnocení rizik pro bezpečnost a zdraví při práci, včetně těch, která se vztahují na zvlášť ohrožené skupiny zaměstnanců,
  • určit ochranná opatření, která musí být přijata, a v případě nutnosti i ochranné prostředky, které musí být použity. [3]

Požadavek na provádění hodnocení rizik na základě této směrnice je v ČR implementován do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zajištění hodnocení rizik, které odpovídá reálným podmínkám na pracovišti, je rovněž důležité, aby zaměstnavatel umožnil zaměstnanci využit jeho právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrož

Související dokumenty

Související články

Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce