Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost

Vydáno: 29 minut čtení

„Planetu Zemi máme jen jednu, ale do roku 2050 dosáhne světová spotřeba takové úrovně, jako bychom měli planety tři.“, je první větou oficiálního dokumentu Evropské komise s názvem „Nový akční plán pro oběhové hospodářství“, který se zabývá hospodařením Evropské unie se zdroji. Evropská komise je si tak vědoma neudržitelnosti současné spotřeby, a proto se zavázala posouvat Evropu směrem k udržitelné budoucnosti. Tato „zelená vize“ má dva základní kameny, a to dosažení klimatické neutrality (do roku 2050) a vytvoření oběhového hospodářství (CE – Circular Economy). Lineární model „vzít-vyrobit-použit-vyhodit“ neposkytuje výrobcům dostatečnou motivaci k tomu, aby jejich výrobky lépe splňovaly požadavky oběhovosti. Model, splňující požadavky oběhovosti, by měl být založen na „snížit-znovu použít-recyklovat“. Přechod na oběhové hospodářství však ovlivní jak pracovní místa, tak bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. [1]

1. Zelená dohoda a oběhové hospodářství

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět globální riziko, které může ohrozit existenci lidstva. K překonání souvisejících výzev, a zároveň i příležitostí, vznikla „Zelená dohoda pro Evropu“, která má Evropskou unii transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde:

  • se do roku 2050 dosáhne nulových emisí skleníkových plynů,
  • bude hospodářský růst oddělený od využívání zdrojů,
  • nebude opomenut žádný jednotlivec ani region. [2]

Zelená dohoda pro Evropu rovněž nastiňuje směřování Evropské unie po pandemii COVID-19. Na realizaci těchto cílů půjde jedna třetina investic ve výši 1,8 bilionu eur, které jsou k dispozici v rámci programu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU.

Evropská komise dále přijala soubor návrhů, které mají uzpůsobit politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. [2], [3]

Z výše uvedených důvodů, nastavila současná Evropská komise Evropu směrem k „zelené budoucnosti“. „Evropská zelená dohoda“ se primárně zaměřuje na to, aby Evropa do roku 2050 byla klimaticky neutrální, přičemž jedním z hlavních stavebních kamenů je nový akční plán oběhového hospodářství. [4]

Oběhové hospodářství (CE) má za cíl obnovit stávající systémy výroby a spotřeby. K tomu je zapotřebí optimalizovat a udržovat funkčnost materiálů, procesů a produktů co nejdéle, aby se minimalizoval odpad a zbytky. Jinak řečeno, vytvoření CE vyžaduje zásadní změny v celém hodnotovém řetězci. Zde hrají klíčovou roli přímo i nepřímo digitální technologie – zásadní hnací síla mnoha průmyslových odvětví.

Digitální technologie tak budou hrát klíčovou roli v přechodu Evropy na více oběhové hospodářství. Bez digitálních technologií se moderní ekonomika nemůže stát skutečně udržitelnou. Vysokého standardu BOZP v CE bude dosaženo pouze tehdy, bude-li tento proces dobře řízen, přičemž zásadní bude rekvalifikace pracovní síly. BOZP bude muset „udržet krok s rychlými změnami a včas rozpoznat potenciální nedostatky a rizika“, plynoucí z přechodu k oběhovému hospodářství. [5]

Oběhové hospodářství a dopady na BOZP

Evropa může v roce 2040 vypadat úplně jinak. Očekává se, že přechod EU k oběhovému hospodářství přinese významné změny ve světě práce. [6]

Co vlastně znamená pojem „oběhové hospodářství“?

Oběhovým hospodářstvím se rozumí oběhový tok a účinné (opětovné) využívání zdrojů, materiálů a výrobků. Prodlužuje se životnost výrobků a materiálů a minimalizuje se množství odpadu. Výrobky a průmyslové postupy jsou navrhovány tak, aby zdroje byly i nadále používány a veškerý nevyhnutelný odpad nebo zbytky byly recyklovány nebo jinak využity [7].

Evropská komise přijala nový akční plán pro oběhové hospodářství (CEAP) v březnu 2020. Jde o jeden z hlavních stavebních kamenů Evropské zelené dohody, nové evropské agendy pro udržitelný růst.

Přechod EU na oběhové hospodářství sníží tlak na přírodní zdroje a vytvoří udržitelný růst a pracovní místa. Je také nezbytným předpokladem pro dosažení cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 a pro zastavení ztráty biologické rozmanitosti. [8]

K zajištění udržitelné budoucnosti potřebujeme oběhové hospodářství založené na minimalizaci toků odpadů a jejich využívání jako zdrojů. Opatření jako je „prevence vzniku odpadů“, „ekodesign“ a „opětovné používání“, by mohly firmám v EU ušetřit 600 miliard eur, což je 8 % jejich ročního obratu. Očekává se, že by se díky tomu ročně snížily emise skleníkových plynů o dvě až čtyři procenta. [9]

Nový model hospodářství otevírá také prostor pro inovace a nová pracovní místa. Evropská komise odhaduje, že by jich mohlo v této souvislosti v EU vzniknout kolem půl milionu. Pro spotřebitele by odolnější a trvanlivější výrobky byly také přínosem. [9]

Důležité:

Přechod na oběhové hospodářství bude mít dopad na odvětví zpracování odpadů, a zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání