Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"

Vydáno: 22 minut čtení

V letním dvojčísle našeho časopisu byl otištěn článek Skid Belt = posunovač palet, společnosti s ručením omezeným Skid Belt, ke kterému autor cítí potřebu se vyjádřit (1). V článku je úvodem konstatováno, že současné techniky vykládky ložených palet a zboží z dodávkových vozidel, jsou jednak ekonomicky nerentabilní, a současně představují bezpečnostní rizika pro zúčastněné osoby. K posouzení ekonomické otázky nemá ale autor potřebnou kvalifikaci, proto je nucen ji ignorovat.

Pokud se týká bezpečnostních rizik pro zúčastněné osoby působící při vykládce, v nejširším slova smyslu, lze s vysloveným názorem jenom souhlasit. Nejen vykládka, ale i nakládka, a to nejen silničních vozidel, z pohledu bezpečnosti práce dlouhodobě představuje značný problém. Na sociálních sítích koluje celá řada nežádoucích událostí, často až s tragickými následky, které jenom dokladují uvedenou skutečnost. V této souvislosti lze jenom uvítat každou snahu o řešení uvedeného problému – a to i jenom bezpečnějšího způsobu, oproti stávající praxi.

Dlouhodobý pohled na daný problém

Autor si vybavuje ještě z doby své aktivní služby, řadu tragických událostí, ke kterým docházelo při vykládce, a to nejen silničních vozidel. Společnou příčinou takovýchto událostí nejčastěji bylo, vedle špatné fixace přepravovaného nákladu, jejíž důsledky se negativně projevily právě při zahájení vykládky, zejména používání nesprávných a nebezpečných technických prostředků a pracovních postupů.

Poznámka:

Otázce správné fixace (zajišťování přepravovaných břemene) by měla být také věnována potřebná pozornost.

Nutno ale také konstatovat, že již i v dřívějších dobách byla snaha o řešení tohoto problému, která pokračuje až do současnosti. Nelze ale přehlédnout, že řada takovýchto řešení prioritně sledovala pouze zvýšení produktivity práce, s tím, že bezpečnost práce zůstávala někde „až za obzorem“. S ohledem na široké sortimenty, jakož i konstrukční řešení nejrůznějších vozidel, včetně dalších manipulačních prostředků, v řadě případů jednoznačně daných a vyžadovaných způsobů nakládky a vykládky, včetně různorodosti přepravovaných nákladů apod., se v průběhu doby ale nepodařilo navrhnout a vyrobit univerzální všeobecně použitelný bezpečný prostředek/prostředky.

Z v průběhu doby až do současnosti používaných, většinou jen dílčích a omezených způsobů vykládky, ale i nakládky nejrůznějších dopravních prostředků, lze mj. např. uvést:

 

  1. Zadní hydraulické sklopné čelo, které je nejčastěji součástí příslušného vozidla – viz následující obrázky. Při nakládce je nutno příslušnou manipulační jednotku (náklad), po jejím zdvižení, přemístit na místo určení – většinou jako následnou pracovní operaci nejčastěji pomocí vhodného ručního paletového vozíku. Vykládka pak probíhá v opačném pracovním postupu.

Zadní hydraulické sklopné čelo

Zadní hydraulické sklopné čelo

Příklady hydraulických sklopných čel

  1. Speciální vysokozdvižný vozík, přizpůsobený k provozu ve výškově omezených prostorách nákladních vozidel s uzavřenou karoserií, popřípadě nástavbou, jakož i železničních vagónů, kontejnerů apod.
  2. Rampa, a to jak pevné, tak i mobilní konstrukce – viz následující obrázky.

Pevná rampa pro nakládku a vykládku vozidel

Související dokumenty

Související články

Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Chemická bezpečnost na pracovišti
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží