Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Zrušení nejnižších tarifních stupňů přinese zvýšení platů

Vláda dne 31. 5. 2017 schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které snižuje počet platových tarifů a přesouvá pracovníky zařazené do nejnižších tarifních stupňů do stupňů vyšších. Zvýšení platů se bude týkat pracovníků v sociálních službách, kteří si díky nově schválenému nařízení polepší o 23 %, zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě ČR vzrostou platy o 11 % a nepedagogičtí zaměstnanci ve školství a v kultuře si přilepší o 9,4 %.

Ministerstvo financí ve své tiskové zprávě uvedlo, že navíc bude vybraným skupinám zdravotnických pracovníků přiznán zvláštní příplatek. Jedná se o pracovníky vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo v rámci tiskové zprávy i o schválení poskytnutí dotace ve výši 1,1 miliardy Kč, které by kraje a poskytovatelé péče mohli použít na růst platů a mezd. Ministerstvo financí poukázalo na skutečnost, že tyto schválené finanční prostředky je možné poskytnout díky úsporám Ministerstva financí v rámci zefektivnění řízení likvidity státní poklady a výnosům z prodeje dluhopisů se záporným úrokem, a tedy tento finanční balíček nejde na úkor zadlužování a navyšování deficitu státního rozpočtu.

Pravidla pro uplatnění výjimky neziskovým organizacím na elektronickou evidenci tržeb

Neziskové organizace (například obecně prospěšné společnosti, nadace či vesnické spolky) mají povinnost evidovat příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vykonávají za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti (tedy činnosti, pro kterou jsou zřízeny), a to jen tehdy, pakliže jejich tržby přesáhnou 300 tis. Kč ročně nebo 5 % celkových příjmů. Došlo ke zvýšení původního limitu, který byl nastaven na 175 tis. Kč, za účelem lepšího zohlednění specifik, které praxe neziskových organizací vykazuje. Do nového limitu jsou zahrnuty výhradně příjmy z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nezapočítávají. Příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, jako jsou například členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek, se neevidují.

Zdanění poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) dne 29. 5. 2017 vydalo oficiální Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER). Tímto dokumentem GFŘ vyjasnilo pravidla pro aplikování postupů správců daně v oblasti zdanění osob provozujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER.

Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty jsou poskytovatelé služeb, jinými slovy řidiči využívající mobilní aplikaci UBER, osobami povinnými k dani z přidané hodnoty na základě toho, že samostatně uskutečňují ekonomickou činnost (ať už tuto činnost provozují na základě živnostenského oprávnění, nebo bez něj). Poskytnutí služby přepravy osob je zdanitelným plněním, není-li osvobozeno od daně ve smyslu § 70 zákona o DPH. Pro poskytovatele služeb v tuzemsku platí povinnost registrace za plátce DPH, překročí-li obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč. Jako plátci DPH jsou poskytovatelé služeb povinni uplatňovat u zdanitelných plnění DPH. Zároveň vzhledem ke skutečnosti, že poskytovatelé služeb přijímají platby od společnosti UBER, která má sídlo v zahraničí, povinnost odvést DPH z těchto zdanitelných plnění se přenáší na příjemce této služby, tj. poskytovatele přeprav. Pro plátce DPH to znamená povinnost přiznat daň a zároveň možnost uplatnit si nárok na odpočet. Neplátci DPH se stávají osobou identifikovanou k dani a musí se k dani registrovat. Identifikovaná osoba má povinnost přiznat DPH z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku, ale nemá povinnosti přiznat DPH z tuzemských plnění, zároveň nemá možnost uplatnit si nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění.

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou řidiči využívající aplikace UBER poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jelikož tato činnost vykazuje znaky samostatné činnosti, resp. podnikání. Jejich příjmy jsou tedy zdaňovány podle § 7 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a to jak v případech, kdy vykonávají činnost na základě živnostenského oprávnění, tak i v případech, kdy živnostenské oprávnění absentuje. Zde však dochází k rozdílům při uplatnění paušálních výdajů. Osoba vlastnící živnostenské oprávnění může dle § 7 odst. 7 písm. b) uplatnit paušální výdaje až do výše 60 % příjmů a osoba bez živnostenského oprávnění pouze do výše 40 % příjmů. Zde je třeba podotknout, že pro aplikaci těchto ustanovení je výše příjmů zastropována a poplatníci si mohou v přechodném období roku 2017 vybrat, zdali uplatní zákonnou výši příjmů podle právních předpisů platných pro rok 2016 (tj. ze 2 mil. Kč bez možnosti uplatnit daňové slevy) nebo předpisů účinných až od roku 2018 (tj. z maximálních příjmů 1 mil. Kč, ale s možností uplatnit daňové úlevy).

Poskytovatelé přepravy využívající aplikaci UBER v případech, kdy pro svou činnost využívají vozidla registrovaná a používaná v České republice, jsou zároveň povinni k platbám silniční daně.

Upozornění:

Dne 16. 6. 2017 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 170/2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. Daňový balíček. Zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2017. Podrobné informace k této novele z oblasti daní z příjmů naleznete v článku Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.

 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence

Související články

Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších

Související otázky a odpovědi

Výplata podílů na zisku do Německa
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Odpisy majetku
DPP na Slovensku
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Příjem za poskytnutí receptur
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Výdaje paušálem na pohonné hmoty
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Dárková cestovní poukázka
Prodej části nemovité věci v budoucnu
Spolupracující osoba
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjem z příležitostné činnosti
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Odměna učni na praxi
Sleva na dani - nerezident ČR
Úroky jako odpočet od základu daně

Související předpisy

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. o daních z příjmů
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní