Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020

Vydáno: 20 minut čtení

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za rok 2020 nebude odrážet žádné významné změny zákona o daních z příjmů. Bude ovšem ovlivněno situací kolem covidu-19, a zaměstnavatelé se zřejmě setkají s vyššími částkami přeplatků na zálohách a s častější kompenzací přeplatků na dani a přeplaceného daňového bonusu. Cílem tohoto článku není provést čtenáře podrobně ročním zúčtováním, neboť většina postupů se provádí stejně a bez problémů již více let, ale upozornit na změny, odlišnosti nebo problematické oblasti formou otázek a odpovědí.

Otázka č. 1

Došlo ke změnám zákona o daních z příjmů, které by ovlivnily roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020?

Odpověď:

Ano, změna byla provedena zákonem č 39/2021 Sb., který pouze pro rok 2020 (a 2021) zvyšuje limit pro odečet poskytnutých darů na stanovené účely z 15 % základu daně na 30 % základu daně. Tato změna se však zřejmě dotkne jen malé části zaměstnanců, a tedy i zaměstnavatelů. Je nutno si uvědomit, že základem daně u příjmů ze závislé činnosti za rok 2020 je superhrubá mzda, tedy příjem navýšený o povinné pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel. U darů běžně poskytovaných zaměstnanci nebyl problém s horní hranicí pro odpočet 15 % a jen málokterý zaměstnanec dar ve vyšší hodnotě uplatňoval.

Na tuto hranici někdy naráželo dárcovství krevní plazmy, ovšem v těchto případech je nutno věnovat zvýšenou pozornost potvrzení o výši daru, neboť odpočet je možno v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů poskytnout jen v případě, že dárci nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby (§ 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.) s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. Pokud je tedy na potvrzení o darování krve nebo jejích složek uvedeno, že úhrada výdajů spojených s odběrem krve podle uvedeného zákona poskytnuta byla, nejedná se o daňově uznatelný dar. Počet zaměstnanců, kteří budou uplatňovat dárcovství krve nebo krevní plazmy, se však může proti jiným rokům výrazně zvýšit. Důvodem je darování krevní plazmy osob, které prodělaly covidové onemocnění, za účelem léčby vážně nemocných pacientů.

Otázka č. 2

Proč lze očekávat vyšší přeplatky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, než jaké byly vráceny v ročním zúčtování za minulá léta?

Odpověď:

Z důvodu pandemie covid-19 došlo u

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování daně 2015
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Přikázání pohledávky na RZD a daňový bonus
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Podepsané prohlášení k dani u dvou zaměstnavatelů

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
39/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách