Vrácení podpory v nezaměstnanosti

Vydáno: 19 minut čtení

Zákon o zaměstnanosti, vyjma toho, že stanovuje podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti jako určité formě podpory fyzické osoby, která přišla o zaměstnání a potřebuje po přechodnou dobu alespoň částečně finančně zabezpečit, zakotvuje rovněž situace, v nichž je fyzické osobě stanovena povinnost již nabytou podporu v nezaměstnanosti vrátit1. Této problematice, tedy zákonným podmínkám pro vznik povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti, a to v případě, kdy k přeplatku došlo zaviněným jednáním uchazeče o zaměstnání, se budeme věnovat v následujících odstavcích.

Zákonná úprava

Stejně tak jako podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, o nichž již bylo v řadě článků pojednáváno, i podmínky pro povinnost vrátit podporu v nezaměstnanosti jsou zakotveny v části druhé (zprostředkování zaměstnání) a hlavě III zákona o zaměstnanosti nazvané „podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci“, a to konkrétně v ust. § 55:

„(2) Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o zaměstnání povinen částky neprávem přijaté vrátit.

(3) O povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci nebo jejich splátek poskytnutých neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého nenáležela vůbec nebo v poskytnuté výši.“

Dále pak v ust. § 56, jemuž se podrobně věnoval článek Objektivní důvody pro stanovení povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti (při rekvalifikaci).2 Toto ustanovení obsahuje výčet situací, které mohou nastat – např. zpětné přiznání starobního důchodu, které se překrývá s dobou poskytování podpory v nezaměstnanosti, s tím, že stanovuje, že za dobu, kdy došlo k překryvu poskytování starobního důchodu a podpory v nezaměstnanosti, je na základě rozhodnutí úřadu práce dána povinnost podporu v nezaměstnanosti vrátit.

Z uvedených ustanovení lze vyčíst jeden zásadní rozdíl, který spočívá v tom, že zatímco v případě aplikace ust. § 55 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je pro vznik povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti nezbytné, aby bylo prokázáno zaviněné jednání uchazeče o zaměstnání, kterým k neoprávněnému poskytování podpory došlo, v případě ust. § 56 odst. 1 a 2 téhož zákona se zavinění neprokazuje, nýbrž postačuje, aby některá ze situací vyjmenovaných v odst. 1 tohoto ustanovení nastala, a úřad práce může bez prokazování zavinění po provedení správního řízení zahajovaného z moci úřední rozhodnout o povinnosti podporu v nezaměstnanosti vrátit.

Co se týká důvodů zakotvení povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti, nahlédnutím do důvodové zprávy k zákonu o zaměstnanosti, konkrétně do důvodové zprávy k ust. § 55 odst. 2 citovaného zákona, zjistíme, že jsou tyto důvody popsány velmi stroze, a to tak, že „ustanovení upravuje rovněž situace, kdy dojde k neoprávněnému poskytování prostředků úřadem práce zaviněním uchazeče o zaměstnání. V těchto případech je spravedlivé, aby uchazeč o zaměstnání měl povinnost neoprávněně získané částky vrátit. Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci zaniká uplynutím pěti let.“ Lze tedy pouze dovodit, že zákonodárce pamatoval na situace, kdy uchazeči o zaměstnání vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, která mu byla rozhodnutím úřadu práce přiznána a následně i vyplácena, nicméně poté bude zjištěno, že zaviněným jednáním uchazeče o zaměstnání tato podpora buď vůbec přiznána být neměla, nebo v jiné výši, nebo na ni v průběhu jejího poskytování ztratil nárok apod., přičemž s ohledem na jeho zavinění je nezbytné, aby měl úřad práce možnost takto neprávem vyplacené prostředky ze státního rozpočtu po uchazeči požadovat zpět.

Z hlediska dalšího výkladu je rovněž nezbytné citovat ust. § 42 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, které stanovuje uchazeči o zaměstnání ve vztahu k podpoře v nezaměstnanosti následující povinnost:

„Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit krajské pobočce Úřadu práce, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů. Při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen krajské pobočce Úřadu práce písemně oznámit, zda je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3 nebo zda je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva. Dojde-li ke vzniku právního vztahu nebo postavení podle věty druhé v průběhu poskytování podpory v nezaměstnanosti, je uchazeč o zaměstnání povinen tyto skutečnosti krajské pobočce Úřadu práce písemně oznámit nejpozději v den jejich vzniku.“

Konkrétní důvody

Jak již bylo zmíněno, resp. jak plyne ze samotného ustanovení § 55 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, tento na rozdíl od ust. § 56 odst. 1 téhož zákona neobsahuje žádný konkrétní výčet situací, které by bylo možno považovat za zavinění neoprávněného poskytování podpory v nezaměstnanosti. S výkladem tohoto ustanovení se tak musela vypořádat až praxe, a to jak praxe správních orgánů3, tak praxe soudní, která rovněž nastavila určitá pravidla pro posuzování naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 55 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Jednotlivé situace, které se vyskytují v praxi, budou popsány dále.

Zamlčení posledního zaměstnání

Podle ust. § 50 odst. 1 zákona o zaměstnanosti se „výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů.“ V kontextu s výše citovaným ust. § 42 odst. 2 zákona o zaměstnanosti pak je to uchazeč o zaměstnání, který úřadu práce sděluje informace o svém posledním zaměstnání a zároveň dokládá údaje o dobách jeho trvání, o době účasti na důchodovém pojištění a rovněž o výši průměrného (pravděpodobného) měsíčního čistého výdělku.

  1. Na základě takto doložených informací, pokud jsou splněny všechny podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, je uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti přiznána a rovněž vypočítána její výše. V praxi se však objevují situace, kdy uchazeč o zaměstnání poslední ukončené důchodově pojištěné zaměstnání zamlčí, protože podmínku 12 měsíců důchodového pojištění v předchozích 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání splnil i bez něj, tedy pro splnění této podmínky jej uvádět nepotřebuje, a protože příjem z tohoto posledního zaměstnání nebyl tak vysoký jako ze zaměstnání předchozího. Zamlčením tohoto posledního zaměstnání pak dojde k situaci, kdy je uchazeči o zaměstnání přiznána vyšší podpora v nezaměstnanosti, než jaká by mu náležela, kdyby všechny rozhodné skutečnosti řádně uvedl.
    Pokud úřad práce takové informace získá (obvykle se tak stane v případě, kdy uchazeč o zaměstnání žádá později opětovně o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti a zapomene, že v předchozí evidenci toto zaměstnání zamlčel), nepochybně dospěje k závěru, že byla uchazeči o zaměstnání poskytována neoprávněně vyšší podpora v nezaměstnanosti, než mu náležela, a to z důvodu, že zamlčel rozhodnou skutečnost pro její přiznání, respektive pro výpočet její výše, a proto zcela oprávněně zahájí správní řízení a rozhodne ve věci povinnosti vrátit částku, která byla poskytována neoprávněně.
  2. Předchozí příklad hovořil o situaci, kdy uchazeč o zaměstnání pouze kalkuloval s výší přiznané podpory v nezaměstnanosti, nicméně motivace pro zamlčení posledního zaměstnání může být i jiná, a to související s ust. § 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti. Tato ustanovení totiž stanovují, že za určitých okolností, tedy v případě, že s uchazečem o zaměstnání bylo v posledních 6 měsících před jeho zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončeno zaměstnání např. okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k uchazečem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, mu nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne vůbec.

Pokud by tedy uchazeč podmínku získané doby důchodového pojištění splnil i bez uvedení posledního zaměstnání a zároveň by splnil i podmínky ostatní, motivací pro zamlčení posledního zaměstnání by bylo to, aby mu na podporu v nezaměstnanosti vůbec vznikl nárok. V případě, že se úřad práce tuto skutečnost následně dozví, jsou dány důvody pro stanovení povinnosti vrátit celou neoprávněně přiznanou a poskytnutou podporu v nezaměstnanosti.

Zamlčení nekolidujícího zaměstnání

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti účinnou od 1. 10. 2015 existují další situace, jejichž zamlčení způsobuje povinnost vrátit podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o situace, kdy uchazeč o zaměstnání ke dni, k němuž by jinak byla podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu zakládajícím tzv. nekolidující zaměstnání, a to bez ohledu na to, zda tuto činnost vykonává či nikoli, nebo je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v ust. § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti. Toto postavení je obdobné výše uvedenému příkladu, jelikož existence právního vztahu zakládajícího nekolidující zaměstnání nebo např. situace, kdy jednatel vykonává mimo pracovněprávní vztah pro společnost s ručením omezeným práci, za kterou je odměňován měsíční odměnou nižší, než je polovina minimální mzdy, od 1. 10. 2015 rovněž brání tomu, aby uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti vůbec vznikl.4 Pokud by takový vztah vznikl v průběhu podpůrčí doby, ve smyslu ust. § 44 odst. 3 zákona o zaměstnanosti by po dobu trvání takové situace podpora v nezaměstnanosti nebyla uchazeči vyplácena.

Poznámka:

Nekolidující zaměstnání – ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti se jedná o služební poměr nebo některý ze základních pracovněprávních vztahů, které nebrání v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud příjem z nich nepřesáhne měsíčně polovinu minimální mzdy.

Oznamovací povinnost ve vztahu k výkonu těchto činností je rovněž zakotvena v ust. § 42 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, přičemž nesplnění této oznamovací povinnosti je rovněž nutno hodnotit jako zaviněné jednání uchazeče o zaměstnání vedoucí k neoprávněnému poskytování podpory v nezaměstnanosti a následné aplikaci ust. § 55 odst. 2 citovaného zákona.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Zřejmě zcela nejčastějším důvodem pro stanovení povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti však je situace, kdy dojde ke zpětnému vyřazení fyzické osoby z evidence uchazečů o zaměstnání, přičemž v době po datu, od něhož k vyřazení došlo, byla fyzické osobě poskytována podpora v nezaměstnanosti. Konkrétně si lze představit situaci, kdy fyzické osobě např. od 1. 10. 2016 byla přiznána podpora v nezaměstnanosti po podpůrčí dobu 5 měsíců a tato byla až do 31. 3. 2017 zároveň vyplácena. V průběhu dubna 2017 bude zjištěno, že fyzická osoba se ke dni 10. 1. 2017 stala likvidátorem a že k tomuto dni rovněž začala funkci likvidátora vykonávat, aniž by do 8 kalendářních dnů, tj. do 18. 1. 2017,5 tuto skutečnost úřadu práce oznámila.

Poznámka:

Podle ust. § 30 odst. 3 zákona o zaměstnanosti se vyřazení provede dnem, kdy nastal důvod pro toto vyřazení (např. den, kdy nebyla splněna zákonná oznamovací povinnost), přičemž se nejedná o retroaktivní působení zákona, jak dovozuje i konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek sp. zn. 4 Ads 13/2006, ze dne 31. 5. 2007).

Takovým jednáním dojde k naplnění důvodů pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání zakotveným v ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, dle něhož „uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2.“ Datem vyřazení bude v tomto případě 10. 1. 2017, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,6 kterou uchazeč v zákonné 8denní lhůtě úřadu práce neoznámil.

Důsledkem vyřazení ode dne 10. 1. 2017 pak bude, že od tohoto dne nebude fyzická osoba splňovat základní podmínku pro nárok na podporu v nezaměstnanosti – nebude od tohoto dne uchazečem o zaměstnání, tedy na podporu v nezaměstnanosti vyplacenou od 10. 1. 2017 do 31. 3. 2017 nelze hledět jinak než jako na podporu vyplacenou neoprávněně. Zavinění zde pak je nutno spatřovat v tom, že nebyla ze strany fyzické osoby splněna oznamovací povinnost, v důsledku čehož došlo k jejímu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, což způsobilo nesplňování podmínek pro pobírání podpory v nezaměstnanosti.

V případě těchto situací, tedy situací, kdy důvodem pro stanovení povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti je vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, nelze zapomenout ani na judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k prokazování zavinění. První ze zásadních rozsudků vůbec stanovuje podmínku pro možnost vyžadovat vrácení podpory v nezaměstnanosti a konstatuje, že „při existenci některé ze skutečností bránících zařazení nebo vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání může úřad práce podle § 55 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vydat rozhodnutí o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti pouze tehdy, když již předtím kvůli této skutečnosti pravomocně rozhodl o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání za použití § 30 odst. 1 písm. a) téhož zákona.“7

Jinými slovy se tento rozsudek vypořádává se situací, která je totožná jako v příkladu nastíněném výše. Jakkoli se v daném rozsudku hovoří pouze o vyřazení dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, tedy o situacích, kdy u uchazeče o zaměstnání v průběhu jeho vedení v evidenci nastane situace tomuto vedení bránící a on ji úřadu práce v zákonem stanovené lhůtě neoznámí, lze zcela jistě dovozovat, že by pravomocné vyřazení bylo podmínkou pro možnost rozhodnout o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti i v dalších situacích, které vedou k vyřazení, jako např. výkon nelegální práce, nedostavení se na stanovený termín apod.

Ve druhém rozsudku pak Nejvyšší správní soud hodnotil způsob prokazování zavinění uchazeče o zaměstnání, přičemž dospěl k následujícímu závěru: „Nejvyšší správní soud v prvé řadě zdůrazňuje, že v projednávané věci jsou přezkoumávána rozhodnutí týkající se povinnosti stěžovatele vrátit podporu v nezaměstnanosti podle § 55 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Podle tohoto ustanovení je uchazeč o zaměstnání povinen vrátit částky neprávem přijaté, byla-li jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost. Porušení oznamovací povinnosti stěžovatele bylo určeno pravomocným rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 3. 2011, čj. 2011/4061-424. Závěry přijatými v tomto rozhodnutí ohledně porušení oznamovací povinnosti byl žalovaný vázán a musel je respektovat. Na tuto skutečnost byl stěžovatel krajským soudem opakovaně upozorněn, v odůvodnění napadeného rozsudku je zcela srozumitelně konstatováno, že žalobní námitky směřují proti jinému rozhodnutí, které není a nemůže být přezkoumáváno v projednávané věci.

(21) S tímto závěrem se Nejvyšší správní soud zcela ztotožňuje. Splnění podmínek pro vyřazení stěžovatele z evidence uchazečů o zaměstnání stanovených v § 30 zákona o zaměstnanosti bylo posuzováno v jiném řízení, toto řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím. Skutečnosti, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto, musí být správními orgány i jakýmikoliv jinými subjekty respektovány v případných navazujících řízeních. Není možno obcházet účinky existujícího pravomocného rozhodnutí tím, že konkrétní závěry v něm přijaté by byly jinak posouzeny v jiném řízení. Takový postup by byl v rozporu se zásadou zákonnosti, právní jistoty a legitimního očekávání (§ 2 správního řádu).“ 8

Předmětný rozsudek, který navazuje na obdobnou předchozí rozhodovací činnost, pak jinými slovy dovozuje, že pokud bylo pravomocně rozhodnuto o vyřazení fyzické osoby z evidence uchazečů o zaměstnání, zavinění je prokázáno právě tímto pravomocným vyřazením. V praxi je totiž zcela běžné, že fyzická osoba se proti svému vyřazení žádným způsobem nebrání, protože si neuvědomuje jeho další důsledky. Jsou tedy obvyklé i situace, kdy fyzická osoba nijak nereaguje na oznámení o zahájení správního řízení ve věci jejího vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a ani proti rozhodnutí o tomto vyřazení se neodvolá. Teprve když zjistí, že dalším důsledkem vyřazení je povinnost vrátit podporu v nezaměstnanosti, začne v řízení o této povinnosti namítat skutečnosti, které mají dle jejího názoru zvrátit předchozí pravomocné vyřazení. Takovými skutečnostmi však není dán důvod se v řízení o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti zabývat, když měly být uplatňovány právě v řízení ve věci vyřazení.

Procesní stránka

Z hlediska procesního se jedná vždy o řízení zahajované z moci úřední ve smyslu ust. § 46 odst. 1 správního řádu, když doručením oznámení o zahájení správního řízení se řízení začíná. Následně po provedeném správním řízení vydá úřad práce o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti rozhodnutí podle ust. § 55 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, kterým stanoví účastníkovi povinnost vrátit určitou částku, přičemž ve výroku rozhodnutí by měla být ve smyslu ust. § 68 odst. 2 správního řádu uvedena i doba, za kterou se uvedená částka vrací, tedy doba, po kterou byla podpora v nezaměstnanosti zaviněním fyzické osoby poskytována neoprávněně.

Proti rozhodnutí úřadu práce má pak uchazeč o zaměstnání možnost podání řádného opravného prostředku v podobě odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. V důsledku podání odvolání, které má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek, nenastávají až do rozhodnutí odvolacího orgánu pro účastníka řízení důsledky (právní moc a vykonatelnost) vyplývající z rozhodnutí úřadu práce.

Prekluzivní lhůta

Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti zaniká po 5 letech ode dne přiznání, jak vyplývá z ust. § 55 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Jako počáteční bod pro plynutí lhůty je rozhodující datum, od kterého se kladným rozhodnutím podpora v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání přiznala, nikoliv právní moc takového rozhodnutí. Do 5 let pak následně musí být stanovena povinnost poskytnutou podporu v nezaměstnanosti vrátit, kde však již toto rozhodnutí musí do těchto 5 let nabýt právní moci a neprávem přiznaná a poskytnutá podpora v nezaměstnanosti musí být rovněž vymožena.9

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti, 2. část
Podpora v nezaměstnanosti a poučovací povinnost
Podpora v nezaměstnanosti a průměrná mzda v národním hospodářství
Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti, 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád

Související komentovaná judikatura

Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti, 1. část
Podpora v nezaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Správné vyplnění ELDP
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Přihláška na OSSZ a ZP
Zkrácený úvazek
Předdůchod
Sociální pojištění OSVČ
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Vyplnění ELDP
Sleva na pojistném u dlužníka
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení