Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou

Vydáno: 11 minut čtení

Základní povinností podnikatelské sféry ve zdravotním pojištění je řádné placení záloh na pojistné (je-li placení těchto záloh pro OSVČ povinností danou zákonem) a úhrada případného doplatku pojistného podle výsledků samostatné výdělečné činnosti za předcházející kalendářní rok, včetně plnění souvisejících zákonných povinností.

Platby záloh OSVČ

OSVČ platí zálohy na pojistné:

  1. včas (tj. za příslušný kalendářní měsíc nejpozději 8. dne následujícího kalendářního měsíce již připsáním platby na příslušný účet zdravotní pojišťovny). Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den;
  2. ve správné výši (buď v minimální částce 2 393 Kč, nebo ve vyšší, resp. nižší hodnotě - standardně podle výsledků podnikatelské činnosti za rok 2020, případně při zahájení podnikání v letošním roce);
  3. na správný účet (určený zdravotní pojišťovnou pro platby pojistného individuálními plátci);
  4. pod správným variabilním symbolem, což je u OSVČ typicky rodné číslo.

Z výše uvedeného tak plyne, že dluh může u OSVČ vzniknout jednak neplacením nebo opožděným placením záloh na pojistné, případně placením záloh v nižší částce, než jak je stanoveno, jednak neprovedením úhrady doplatku pojistného, případně jeho opožděným zaplacením anebo zaplacením v nižší částce. Pokud jsou současně splněny všechny čtyři uvedené podmínky, pak OSVČ postupuje v souladu se zákonem a nemusí mít obavy, když jí zdravotní pojišťovna zašle vyúčtování pohledávek a plateb (viz dále).

V souvislosti s pandemií koronaviru došlo ke změně v placen

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
OSVČ ve zdravotním pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020

Související otázky a odpovědi

Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Přehled OSSZ a ZP
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Odměna pěstouna a výkon SVČ
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění