Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018

Vydáno: 6 minut čtení
Jednou z možností řešení pojistného vztahu ve zdravotním pojištění je výkon samostatné výdělečné činnosti, kdy jsou osoby považované z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodným obdobím pro placení pojistného je u těchto osob kalendářní rok, nejkratší poměrnou částí pak kalendářní měsíc. To znamená, že pokud pojištěnec podniká pouze po část kalendářního měsíce, je OSVČ po celý tento měsíc a i případný výkon samostatné výdělečné činnosti jenom po část kalendářního měsíce řeší pojistný vztah osoby v tomto měsíci. Z hlediska placení pojistného zaujímají OSVČ ve zdravotním pojištění určité specifické postavení, neboť jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného.

Hlavní zdroj příjmů

V případě zúčtování roku 2018 je především rozhodující, zda a případně ve kterých měsících byla pro OSVČ její samostatná výdělečná činnost jediným (případně při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem příjmů. Jestliže byla samostatná výdělečná činnost jediným zdrojem příjmů, mohou při placení záloh na pojistné v roce 2018 nastat především dvě základní varianty: podnikání po celý kalendářní rok a podnikání po část roku.

Podnikání po celý kalendářní rok

Při podnikání po celý kalendářní rok se nejčastěji jedná o situaci, kdy OSVČ podnikala již v roce 2017 a v této své činnosti nadále pokračovala i v roce 2018. Od ledna 2018 bylo její povinností platit zálohy alespoň v částce 2 024 Kč, a to bez omezení horní hranicí, neboť od roku 2013 již není ve zdravotním pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. Od měsíce podání Přehledu za rok 2017 (tedy od příslušného kalendářního měsíce roku 2018) byla výše záloh upravena podle výsledků samostatné výdělečné činnosti v tomto roce. Při podání Přehledu za rok 2018 pro OSVČ může opět vzniknout několik variant:

  1. nevznikne povinnost doplatku (za situace, kdy je placením minimálních záloh 2 024 Kč po celý kalendářní rok 2018 zabezpečen odvod pojistného podle zákona),
  2. vznikne povinnost doplatit pojistné (tehdy, když je úhrn zaplacených záloh nižší než roční povinnost platby pojistného),
  3. dojde ke vzniku přeplatku na pojistném (v případě, kdy zaplacené zálohy převyšují pojistné, které je OSVČ povinna za rozhodné období kalendářního roku 2018 zaplatit).
Příklad č. 1:

Úhrn zaplacených záloh: 24 288 Kč (12 x 2 024)

Příjmy: 313 668 Kč

Výdaje: 189 257 Kč

Pojistné: 8 398 Kč [0,135 x 0,5 x (313 668 - 189 257)]

Povinnost doplatku pojistného na zdravotní pojištění nevzniká.

Příklad č. 2:

Úhrn zaplacených záloh (Přehled podán v dubnu 2018, od dubna nová záloha 2 418 Kč): 27 834 Kč [(3 x 2 024) + (9 x 2 418)]

Příjmy: 967 452 Kč

Výdaje: 462 261 Kč

Pojistné: 34 101 Kč [0,135 x 0,5 x (967 452 - 462 261)]

Doplatek: 6 267 Kč (34 101 - 27 834)

Příklad č. 3:

Úhrn zaplacených záloh (Přehled podán v dubnu 2018): 27 834 Kč [(3 x 2 024) + (9 x 2 418)]

Příjmy: 742 589 Kč

Výdaje: 380 100 Kč

Pojistné: 24 469 Kč [0,135 x 0,5 x (742 589 - 380 100)]

Přeplatek: 3 365 Kč (27 834 - 24 469)

Přeplatek buď zdravotní pojišťovna vrátí v zákonné lhůtě jednoho měsíce, nebo jej může se souhlasem OSVČ použít na úhradu části záloh na další období.

Podnikání po část roku 2018

Jestliže OSVČ začala podnikat v průběhu roku 2018, musela platit od měsíce zahájení své samostatné výdělečné činnosti měsíční zálohy 2 024 Kč, pokud si sama nestanovila zálohu vyšší. Při ročním zúčtování mohou nastat obdobné varianty jako při podnikání po celý kalendářní rok (viz výše).

Příklad č. 4:

Zahájení podnikání: 20. 9. 2018

Úhrn zaplacených (minimálních) záloh: 8 096 Kč (4 x 2 024)

Příjmy: 358 900 Kč

Výdaje: 412 400 Kč

Pojistné při ztrátě: 0 Kč

Zaplacením čtyř minimálních záloh je v roce 2018 zajištěn postup podle zákona, žádný doplatek se neprovádí. V období září až prosinec 2018 má OSVČ výkonem podnikatelské činnosti řádně vyřešené svoje zdravotní pojištění.

Vedlejší zdroj příjmů

Je-li při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností podnikání vedlejším zdrojem příjmů, pak platí pro takto podnikající osoby především následující zvýhodnění:

  • není povinností platit zálohy na pojistné a pojistné se doplácí jednorázově do osmi dnů po podání Přehledu (za rok 2018 se úhrada doplatku provede nejpozději dne 10. 5. 2019, a to již připsáním úhrady na příslušný účet zdravotní pojišťovny v situaci, kdy OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce),
  • pojistné se odvádí bez ohledu na minimální vyměřovací základ sazbou 13,5 % z 50 % příjmů po odpočtu výdajů.
Příklad č. 5:

OSVČ mimo své hlavní zaměstnání vykonávala v průběhu roku 2018 drobnou obchodní činnost s příjmy 86 520 Kč a výdaji 51 500 Kč, zálohy neplatila. Do osmi dnů po dni, ve kterém OSVČ podala, případně měla podat, Přehled, zaplatí zdravotní pojišťovně částku pojistného 2 364 Kč [0,135 x 0,5 x (86 520 - 51 500)].

Kdyby byla OSVČ za rok 2018 takříkajíc „v minusu“, nedoplácela by žádné pojistné.

Osoby, za které je plátcem pojistného stát

U těchto osob se odvádí pojistné obdobným způsobem jako u OSVČ, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů s tím rozdílem, že tyto osoby neplatí zálohy na pojistné pouze v prvním kalendářním roce své samostatné výdělečné činnosti. V dalších letech však již zálohy platí (pokud dosáhnou v předcházejícím roce kladného výsledku své podnikatelské činnosti), ovšem tyto zálohy nemusejí být v minimální výši.

Příklad č. 6:

Důchodce začal podnikat v lednu 2018, zálohy neplatil, jeho příjmy v roce 2018 činily 197 480 Kč a výdaje 112 330 Kč.

Pojistné: 5 748 Kč [0,135 x 0,5 x (197 480 - 112 330)]

Záloha: 5 748: 12 = 479 Kč (kde 12 je počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti v roce 2018)

Záloha ve výši 479 Kč je poprvé splatná od měsíce, ve kterém OSVČ - důchodce podá v roce 2019 Přehled za rok 2018. Takže pokud by podal Přehled kdykoliv v březnu, musela by být záloha zaplacena nejpozději dne 8. 4. 2019.

Placení záloh

Ačkoliv zákon neukládá povinnost platit zálohy na pojistné:

  • osobám, za které je současně plátcem pojistného stát v prvním kalendářním roce jejich činnosti, a
  • osobám, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů,

mohou si tyto osoby v uvedených situacích přiměřené zálohy platit a jejich zúčtování pak proběhne ve smyslu výše uvedeného.

Závěr

Pokud se pojištěnec rozhodne podnikat, nesmí zapomenout přihlásit se u své zdravotní pojišťovny jako OSVČ. U osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění lze oznamovací povinnost splnit i prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
OSVČ ve zdravotním pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Přehled OSSZ a ZP
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Odměna pěstouna a výkon SVČ
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění