Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy a další chystané změny v zákoníku práce

Vydáno: 21 minut čtení

Dne 20. 3. 2024 vláda na svém jednání schválila návrh zákona1), kterým se, mimo jiné, do českého právního řádu zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy. Tento návrh následně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde je v současnosti projednáván. Mimo zavedení samotného valorizačního mechanismu minimální mzdy je součástí tohoto návrhu, ve verzi schválené vládou, řada dalších opatření spočívajících např. ve změně právní úpravy zaručené mzdy, přijetí opatření na podporu rozšíření kolektivního vyjednávání a další. V tomto článku jsou popsány změny právní úpravy stanovování minimální mzdy spočívající především v zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy. Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak) * zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy a další chystané změny v zákoníku práce
Mgr.
Stanislav
Szpandrzyk
Primárním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), a řada dalších souvisejících předpisů, má být především transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii (dále jen „směrnice“). Tato směrnice, svými vlastními slovy, stanovuje, mimo jiné, rámec pro přiměřenost zákonných minimálních mezd s cílem zajistit důstojné životní a pracovní podmínky. Termín pro dosažení souladu právních řádů členských států s požadavky směrnice je stanoven na 15. 11. 2024.
Požadavky směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU
Předně bych rád upozornil na jeden zásadní, v souvislosti s tímto návrhem často mylně interpretovaný detail. Zavedení samotného valorizačního mechanismu minimální mzdy není požadavkem směrnice. Po členských státech s tzv. zákonnou minimální mzdou, tedy dle čl. 3 směrnice minimální mzdou stanovenou zákonem nebo jinými závaznými právními předpisy, mezi které se řadí i Česká republika, směrnice v čl. 5 požaduje „zavedení nezbytných postupů ke stanovování a aktualizaci zákonných minimálních mezd“. V čl. 5 odst. 1 a 2 jsou dále vymezena kritéria pro stanovování a aktualizaci minimálních mezd a jejich cíle.
Směrnice tedy požaduje, aby státy, ve kterých není minimální mzda stanovována kolektivními smlouvami, ale zákonem nebo jiným právním předpisem, zakotvily v právním předpise konkrétní postup (rámec) vedoucí ke stanovení a aktualizaci minimální mzdy, přičemž říká, která kritéria mají být při stanovování a aktualizaci minimální mzdy použita.
Samotná směrnice tedy nevyžaduje zavedení „automatického valorizačního mechanismu“ výpočtu minimální mzdy, nicméně v čl. 5

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Minimální mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související články

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Daňové aktuality
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Daňové aktuality
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Minimální mzda u dohody o provedení práce
Maximální hodinová mzda
Minimální a zaručený hodinový výdělek
Úrovně zaručené mzdy
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Brigádník
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Správný výpočet mzdy
Evidence na úřadu práce
Zaručená mzda

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí