Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy

Vydáno: 12 minut čtení

Mzda, plat a v některých případech i odměna náležející zaměstnancům konajícím práci na základě některých z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou chráněny několika instituty. U mzdy a platu se jedná mj. o minimální a zaručenou mzdu, splatnost, pravidla pro výplatu mzdy a platu, o povinnost zaměstnavatele při měsíčním vyúčtování mzdy (platu), o pravidla pro provádění srážek a další.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu; mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda (srovnej ust. § 111 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce"). Pokud jde o zaručenou mzdu, ta je ust. § 112 odst. 1 zákoníku práce definována jako mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Jak je patrno, podle účinné právní úpravy se zaručená mzda nevztahuje na odměnu náležející za práci vykonanou na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

S významem povinnosti dodržet minimální a zaručenou mzdu koresponduje výše možné pokuty, která může být zaměstnavateli uložena podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za naplnění skutkové podstaty přestupku, resp. správního deliktu na úseku odměňování podle ust. § 13, resp. ust. § 26 citovaného zákona. Výše této pokuty činí až 2 miliony korun. Skutková podstata tohoto přestupku, resp. správního deliktu spočívá v tom, že zamě

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zaručená mzda
Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020

Související otázky a odpovědi

Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Zaručená mzda
Zaručená mzda
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Brigádník
Dohoda o provedení práce
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Maximální hodinová mzda
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda a Antivirus A+
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Zaručená mzda
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Zaručená mzda dle kategorie

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí