Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ v roce 2024

Vydáno: 13 minut čtení

Pravidelnou změnou pro podnikatele k datu 1. 1. je zvýšení minimální zálohy. Jaká je od ledna 2024 minimální záloha osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)? Postupy OSVČ jsou právní úpravou nastaveny i v případě souběžných příjmů. Musí podnikající osoba platit zálohy v situaci, kdy je při souběhu se zaměstnáním samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů? Existuje určitá úleva či zvýhodnění, když se podnikatelsky nedaří? Lze například požádat o snížení měsíčně placené zálohy na pojistné? Které možnosti řešení pojistného vztahu přicházejí v úvahu, když OSVČ svoji činnost ukončí nebo přeruší? Na tyto a další dotazy naleznete odpověď v následujícím textu, kdy se zaměříme na podmínky platné od 1. ledna 2024.

Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ v roce 2024
Ing.
Antonín
Daněk
Osoby samostatně výdělečně činné jako jediná ze skupin plátců platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny zdravotní pojišťovně na správný účet a pod správným variabilním symbolem. Pokud OSVČ uhradí zálohu na pojistné (příp. doplatek pojistného) jinému subjektu než příslušné zdravotní pojišťovně, považuje se tato platba za neuhrazenou a důsledkem této chyby je vznik dluhu na pojistném a na penále. V této souvislosti platí, že jak dlužné pojistné, tak penále jsou zdravotní pojišťovny povinny plošně uplatňovat vůči všem dlužícím subjektům. S účinností od 1. ledna 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.
Povinnosti OSVČ
Základními povinnostmi podnikatele je přihlásit se do osmi dnů u zdravotní pojišťovny jako OSVČ (a to i v případě, kdy je podnikatelská činnost při souběhu se zaměstnáním vedlejším zdrojem příjmů) a platit zálohy na pojistné včetně případného doplatku pojistného včas a ve správné výši. Zálohy na pojistné se platí od zahájení samostatné výdělečné činnosti a také v návaznosti na podaný Přehled OSVČ o výši daňového základu (dále jen Přehled) pravidelně každý měsíc, je-li placení záloh povinností. Platba zálohy za daný kalendářní měsíc musí být provedena nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce již připsáním úhrady na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny. Od pravidelného placení záloh jsou osvobozen

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Snížení zálohy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Skutečnosti související se změnou zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Péče o děti - "státní kategorie" zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů