Přenášení břemen

Vydáno: 11 minut čtení

Dotaz: Pracujeme ve skladu internetového obchodu s domácími spotřebiči a elektronikou. Jsme ženy ve věku 40 až 50 let a každý den máme v rukou nespočetné množství krabic různé velikosti, a hlavně různé váhy. Našeho zaměstnavatele ale nějaké „přenášení břemen“ nezajímá, říká, že pracujeme v teple a suchu a vše je v pořádku. Chceme se proto zeptat, který předpis upravuje přenášení břemen, jestli je zakázáno přenášení břemen ženami a jaké jsou vůbec povinnosti zaměstnavatele.

Přenášení břemen

Odpověď

V oblasti BOZP jsme byli dlouhá léta zvyklí na to, že starý zákoník práce obsahoval taxativní výčet prací, které ženy vykonávat nesmějí a pak že výslovně stanovil, že ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organismu, zejména pracemi, které ohrožují jejich mateřské poslání. Podle starého zákoníku práce vláda stanovila vyhláškou seznam prací, které jsou zakázány všem ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu. V té době také platilo, že je obecně závazným právním předpisem stanoven okruh prací a pracovišť, které jsou zakázány všem ženám bez ohledu na to, jestli jsou těhotné nebo krátce po porodu nebo ne. Tato právní úprava je však již minulostí a z toho důvodu musím Váš dotaz rozebrat podrobněji.

Manipulace s břemeny

Věcný základ právní úpravy manipulace s břemeny odvozujeme od základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP – zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. To je obecná zásada primární ochrany zdraví a ta platí pro každého zaměstnance a pro výkon každé práce.

Nařízení vlá

Související dokumenty

Související články

Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací - zahraniční inspirace Austrálie
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
180/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů