61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Schválený:
61/1988 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. dubna 1988
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 542/1991 Sb.
Změna: 169/1993 Sb.
Změna: 128/1999 Sb.
Změna: 71/2000 Sb.
Změna: 124/2000 Sb.
Změna: 315/2001 Sb.
Změna: 206/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 150/2003 Sb.
Změna: 227/2003 Sb.
Změna: 315/2001 Sb. (část), 206/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb.
Změna: 3/2005 Sb.
Změna: 386/2005 Sb.
Změna: 313/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 376/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 155/2010 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 184/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 18/2012 Sb.
Změna: 184/2011 Sb. (část)
Změna: 64/2014 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 206/2015 Sb.
Změna: 204/2015 Sb.
Změna: 320/2015 Sb.
Změna: 91/2016 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 451/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 91/2018 Sb.
Změna: 403/2020 Sb., 609/2020 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 225/2022 Sb.
Změna: 152/2023 Sb.,179/2023 Sb.
Změna: 284/2021 Sb., 465/2023 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
b) podmínky pro nakládání s výbušninami,
c) podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,
d) podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),
e) organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.
(2) Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky1d), Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva1f) do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.
(3) Tento zákon se nevztahuje na
a) výbušniny, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, Vojenská policie, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky,
b) výbušniny, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c) výbušniny vyhledané pyrotechnickým průzkumem, a dále na bezdýmný prach, černý prach a zápalky, které drží za podmínek podle zákona o zbraních24) fyzická nebo právnická osoba za účelem přebíjení nábojů pro vlastní potřebu nebo použití ve zbrani nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva za účelem jejich prodeje,
d) podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
 
ČÁST DRUHÁ
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
ODDÍL PRVNÍ
Základní pojmy
 
§ 2
Hornická činnost
Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),1a)
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
f) zvláštní zásahy do zemské kůry,2)
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,3)
h) báňská záchranná služba,
i) důlně měřická činnost.
 
§ 3
Činnost prováděná hornickým způsobem
Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,
c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,
h) práce na zpřístupnění starých důlních děl2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
 
§ 3a
Organizace
Za organizace podle tohoto zákona se považují právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud vykonávají některou z činností uvedených v části druhé nebo třetí tohoto zákona.
 
§ 3b
Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců
(1) Zaměstnanec má tato další práva a povinnosti:3a)
a) právo vzdálit se z pracoviště, jestliže vzniknou okolnosti, o kterých se domnívá, že představují vážné nebezpečí pro jeho bezpečnost nebo zdraví,
b) právo žádat, aby organizace nebo obvodní báňský úřad provedly revizi a šetření tam, kde se domnívá, že jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,
c) povinnost uposlechnout příkazy osob řídících zdolávání havárie,
d) povinnost splnit závazný příkaz báňského inspektora.
(2) Příslušný odborový orgán nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má mimo práv a povinností stanovených pracovněprávními předpisy3a) též právo
a) účastnit se inspekcí a šetření prováděných na pracovišti zaměstnavatelem, státní báňskou správou nebo jiným k tomu oprávněným orgánem podle zvláštních právních předpisů,3b)
b) sledovat a šetřit záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví,
c) obracet se s žádostí o pomoc na poradce a nezávislé znalce,
d) na konzultace se státní báňskou správou,
e) dostávat zprávy od zaměstnavatele o nehodách a nebezpečných událostech.
 
§ 4
Odstranění pochybností
V pochybnostech, zda jde o hornickou činnost a nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčenými ústředními orgány státní správy.
ODDÍL DRUHÝ
Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 
§ 5
(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodrženy zásady ochrany a využití nerostného bohatství, požadavky hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí.
(2) Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů,3c) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí. Před vydáním povolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm. a) musí organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona.3d) Předpoklady k získání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem,3d) stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(3) Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé práce, které souvisejí s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem.4)
(4) Organizace je povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
 
§ 5a
(1) Stanoví-li tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení4a) požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo jiné požadavky pro výkon činností podle tohoto nebo horního zákona, považují se tyto požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží doklad o odborné kvalifikaci, popřípadě další doklady vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát Evropské unie“) nebo Švýcarské konfederace, v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace4b).
(2) Český báňský úřad vydává pro občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské unie, kteří vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice, osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti se vydává v českém jazyce na základě žádosti fyzické osoby doložené údaji o délce a zaměření této činnosti.
(3) Organizace nemůže odmítnout ověřit odbornou způsobilost fyzické osoby, kterou hodlá zaměstnat, pokud tato osoba nabyla odbornou způsobilost v členském státě Evropské unie nebo ve Švýcarské konfederaci. Pokud byla odborná způsobilost fyzické osoby získána mimo členské státy Evropské unie, je organizace oprávněna požadovat po fyzické osobě předložení dokladu o uznání platnosti nebo rovnocennosti zahraničního dokladu o vzdělání v České republice4c). Právo fyzické osoby obrátit se se žádostí o uznání odborné způsobilosti na příslušný orgán státní báňské správy podle jiného právního předpisu4b) tím není dotčeno.
 
§ 5b
Báňský projektant
(1) Díla v podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod povrchem21) může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta (dále jen „báňský projektant“).
(2) Báňský projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace (dále jen „projekt“) a za proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost děl a staveb uvedených v odstavci 1, pokud byly provedeny podle jím zpracovaného projektu. Báňský projektant je povinen zpracovat projekt v závislosti na báňsko-technických a geologických podmínkách vyplývajících z podkladů předložených zadavatelem tak, aby projekt umožnil bezpečné provedení a užívání uvedených děl a staveb v souladu s jejich účelem. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li báňský projektant způsobilý některou část projektu zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním, popřípadě osvědčením pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovanou část projektu; odpovědnost báňského projektanta za jím zpracovaný projekt jako celek tím není dotčena.
 
§ 5c
Odborný znalec
(1) Český báňský úřad ustanovuje na návrh nebo z vlastního podnětu odborné znalce pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek. Činnost odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů může vykonávat jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 5 odst. 3. Stejnou činnost mohou provádět i instituce nebo odborná pracoviště, pokud jejich zaměstnanci splňují požadavky podle § 5 odst. 3 nebo § 5a odst. 1.
(2) Český báňský úřad odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů, instituci nebo odborné pracoviště odvolá, pokud se prokáže, že při vypracování posudků nebo stanovisek došlo k závažnému porušení stanovených povinností.
 
§ 6
(1) Organizace je při své činnosti povinna zajistit a kontrolovat dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i zvláštních právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace musí ustanovit z osob splňujících předpoklady odborné způsobilosti stanovené na základě § 5 odst. 3 pro každý důl závodního dolu, pro každý lom závodního lomu a závodního pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3, kteří odpovídají za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace nesmí ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem ustanovit závodnímu dolu, závodnímu lomu ani závodnímu pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 nadřízeného zaměstnance nebo jim udílet pokyny.
(2) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. V rámci havarijní prevence je organizace povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí.
(3) Organizace je dále povinna
a) evidovat jména, příjmení a evidenční čísla osob, které se s jejím vědomím nacházejí v podzemí, s uvedením místa, kde se pravděpodobně nacházejí,
b) bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadu závažné události a nebezpečné stavy, provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy; provozní nehodou (havárií) se rozumí událost, kterou byly ohroženy životy nebo zdraví osob,
c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů,
d) přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad a k předcházení provozních nehod a pracovních úrazů,
e) výsledky šetření provozních nehod a závažných pracovních úrazů předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění zjištěných závad,
f) informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance (§ 3b) o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést,
g) předložit před prvním použitím v dole Českému báňskému úřadu ke schválení (§ 8 odst. 3) vybrané typy důlních strojů, zařízení a pomůcek, pokud již není Českým báňským úřadem schváleno jejich použití jinde v České republice,
h) používat ke své činnosti pouze výrobky, které byly podle zvláštních právních předpisů4d) ověřeny jako bezpečné.
(4) Organizace vykonávající hornickou činnost je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plány jejich zdolávání.
(5) Je-li organizace povinna zajistit báňskou záchrannou službu podle § 7 odst. 4, je povinna ustanovit pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.
(6) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem
a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí,
b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií),
c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci,
d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
 
§ 7
Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii
(1) Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, vykonává-li práce v podzemí a v případech stanovených Českým báňským úřadem.
(2) Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích) včetně poskytnutí první pomoci v podzemí. Velitelem zásahu v podzemních objektech uvedených v § 37, pokud se na zásahu podílí jednotky požární ochrany, je velitel jednotky požární ochrany5a). Báňská záchranná služba plní též stanovené úkoly na úseku havarijní prevence, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
(3) Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice.
(4) Organizace vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo dobývá-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Lze-li při ostatních činnostech prováděných hornickým způsobem předpokládat vznik mimořádných podmínek, zejména riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, může obvodní báňský úřad s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace zajistila báňskou záchrannou službu.
(5) Požádá-li o to organizace, je jiná organizace povinna poskytnout žadateli pomoc při likvidaci havárie (§ 6), obzvláště pak při záchraně života lidí a majetku, a to materiálem, technikou i pracovníky, zejména báňskými záchranáři, avšak pouze v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a bezpečnosti života a zdraví lidí ve vlastní organizaci. Žádost o pomoc může organizace odmítnout pouze v případě, že by takovou pomocí ohrozila bezpečnost provozu ve vlastní organizaci, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. Za poskytnutou pomoc má organizace, která ji poskytla, nárok na náhradu takto vzniklých nákladů, na náhradu škody, popřípadě jiné majetkové újmy ve vlastním provozu, a to vůči organizaci, které byla pomoc poskytnuta.
(6) Pokud organizace zřídí vlastní báňskou záchrannou stanici, je povinna pečovat o řádný výcvik báňských záchranářů, jejich pravidelná školení, materiální vybavení báňské záchranné stanice, jakož i o seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné zajištění předepsaných lékařských prohlídek.
(7) Organizace podle odstavců 1 a 4 jsou povinny přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být báňská záchranná služba zajištěna, a to ve výši stanovené dohodou mezi organizacemi. Nedohodnou-li se organizace na výši příspěvku, stanoví ji Český báňský úřad.
(8) Organizace jsou povinny poskytnout báňským inspektorům (§ 42) pro výkon jejich povinností odpovídající vybavení, zejména sebezáchranné a záchranné přístroje a příslušenství. Hlavní báňské záchranné stanice jsou povinny umožnit báňským inspektorům - záchranářům pravidelný výcvik na hlavní báňské záchranné stanici a povinné lékařské prohlídky v rozsahu pro báňské záchranáře.
(9) Zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejich pracovníků stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
 
§ 8
Technická zařízení
(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
(2) Způsobilost technických zařízení a pomůcek se prověřuje jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávnění a odborně způsobilí pracovníci.
(3) Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, které vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.
(4) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování jejich typů, podmínky jejich používání a odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí u výrobků před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona,6a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.
(7) Ke zkouškám a odborným posudkům provedeným v některém členském státě Evropské unie, v Turecku nebo ve státě Evropského sdružení volného obchodu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Český báňský úřad přihlédne při vydávání povolení podle odstavce 3.
 
§ 8a
(1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
(2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.
(3) Organizace
a) zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu,
b) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona,6a) jen pokud jsou odborně způsobilé a mají oprávnění podle odstavce 6 písm. a),
c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáže nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení.
(4) Předpoklady odborné způsobilosti organizací jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.
(5) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) dosažení věku 18 let,
b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,6b)
c) předepsaná kvalifikace,
d) doba praxe v oboru,
e) osvědčení podle odstavce 6 písm. b), provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.
(6) Orgány státní báňské správy
a) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,
b) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,
c) rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
d) rozhodují o odnětí nebo omezení osvědčení fyzických osob ke zkouškám, revizím, montážím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
(7) Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané orgány státní báňské správy má platnost pět let ode dne vydání.
(8) Český báňský úřad vyhláškou
a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské správy se považují za vyhrazená, a zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,
b) stanoví bližší podmínky kladené na vyhrazená technická zařízení, pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní a provozní dokumentaci,
c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků,
d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.
(9) Oprávnění Českého báňského úřadu stanovit ve vyhláškách podle odstavce 8 bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení podle odstavce 1 před jejich uvedením na trh lze použít, jen nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona.6a)
(10) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá ve zkoušení, revizi, opravě, montáži nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace4b).
 
§ 8b
Rozbory vzorků důlního ovzduší a jiných důlních plynů mohou provádět jen autorizované osoby podle zvláštního právního předpisu6c) pověřené Českým báňským úřadem.
ODDÍL TŘETÍ
Povolování hornické činnosti
 
§ 9
Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly
(1) Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.
(2) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci.
 
§ 10
Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů
(1) Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek7) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny.
(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání se vypracovávají pro celé výhradní ložisko nebo pro jeho ucelenou část; jde-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy, mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotlivých etap prací na otvírce, přípravě nebo dobývání. Součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření.8a)
(3) Při dobývání výhradních ložisek se mohou používat jen dobývací metody, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, hospodárné dobývání, požadovanou výrubnost a přípustný stupeň znečištění. Druhy dobývacích metod a rozsah jejich použití musí být uvedeny v plánech otvírky, přípravy a dobývání. Nové dobývací metody musí organizace vyzkoušet a vyhodnotit; do technologie dobývání je smí zavést jen se souhlasem obvodního báňského úřadu.
(4) Při dočasném zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich zajištění tak, aby bylo možno dobývání ložiska obnovit. Zastavení provozu oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu. Neprovede-li organizace zajištění a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo další dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský úřad zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace.
(5) Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace.
(6) Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace. Obvodní báňský úřad zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů organizaci nařídí, nejde-li o případy uvedené v odstavcích 4 a 5, též pokud organizace nepodá žádost o povolení do 3 měsíců od skončení dobývání nebo přerušení činnosti.
(7) Hlavními důlními díly se podle tohoto zákona rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.
(8) Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
(9) Při změně plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu zajištění nebo likvidace je účastníkem řízení pouze žadatel, pokud nejsou ohrožena práva a plnění povinností jiných osob a nezmění se okruh osob dotčených nebo ohrožených hornickou činností. K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko8c).
 
§ 11
Zvláštní zásahy do zemské kůry
(1) Zvláštní zásahy do zemské kůry2) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.
(2) Pokud by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska jiné organizace, je nutné k žádosti připojit vyjádření této organizace.
(3) Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
Zajišťování a likvidace starých důlních děl
(1) Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl3) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci.
(2) Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
 
§ 14
Důlně měřická a geologická dokumentace
(1) Důlně měřická a geologická dokumentace10) musí zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická a geologická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízení.
(2) Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo doplnění těchto dokumentací na náklad organizace.
(3) Po ukončení činnosti podle § 2 předá organizace do 12 měsíců obvodnímu báňskému úřadu dvě vyhotovení závěrečné zprávy a evidenční listy hlavních důlních děl a důlně měřickou a geologickou dokumentaci, které mohou být uloženy trvalým způsobem na technickém nosiči dat.
(4) Po zrušení dobývacího prostoru předá do 2 měsíců příslušný obvodní báňský úřad jedno vyhotovení závěrečné zprávy, evidenční listy hlavních důlních děl a měřickou a geologickou dokumentaci České geologické službě.
Vstup na cizí nemovitosti
 
§ 15
(1) Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i při úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při zřizování, zajišťování důlních děl a lomů, nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, při zřizování a provozu odvalů, výsypek a odkališť, při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl, jakož i při kontrole nebo údržbě zlikvidovaných důlních děl, a při zvláštních zásazích do zemské kůry jsou pracovníci orgánů a organizací oprávněni v nezbytném rozsahu, po předchozím oznámení vlastníkovi (správci, uživateli), vstupovat na cizí nemovitosti, provádět obhlídku, popřípadě zaměření a používat je ke zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.
(2) Orgány a organizace za účelem výkonu oprávnění podle odstavce 1 mohou též v nezbytném rozsahu, pokud tak neučiní na jejich žádost a na jejich náklad v přiměřené lhůtě vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, provést na vlastní náklad nezbytné úpravy půdy, odvětvit a odstraňovat porosty překážející obhlídce a používání měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.
(3) Při výkonu oprávnění podle odstavců 1 a 2 jsou orgány a organizace povinny dbát, aby co nejméně zasahovaly do práv a právem chráněných zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí.
(4) Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí jsou povinni strpět umístění měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.
(5) Nedotčeny zůstávají zvláštní předpisy,11) podle kterých je provádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 vyloučeno, omezeno nebo vázáno na zvláštní souhlas nebo povolení.
 
§ 16
(1) Na náhradu škody způsobené činností podle § 15 odst. 1 a 2 se vztahují obecné předpisy o náhradě škody,12) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Orgány a organizace jsou povinny po ukončení činnosti podle § 15 odst. 1 a 2 uvést neprodleně použité nemovitosti do předešlého stavu a uvědomit o tom vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti.
(3) Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti právo na náhradu škody v penězích.
(4) Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti činnostmi podle § 15 odst. 1 a 2 podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má též právo, aby mu orgán nebo organizace, pro kterou se činnost provádí nebo zařízení zřizují, poskytly za toto omezení přiměřenou jednorázovou náhradu. Toto právo lze uplatnit u orgánu nebo organizace do jednoho roku ode dne doručení oznámení o ukončení činnosti, jinak právo zaniká. Spory o jednorázovou náhradu rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu je nemovitost. Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.
Řízení o povolení hornické činnosti
 
§ 17
(1) Žádost o povolení hornické činnosti podle § 9 až 11 a § 13 předkládá organizace s předepsanou dokumentací a doklady nejpozději 3 měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému úřadu.
(2) Pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetů zájmů.
(3) Doložení vyřešení střetů zájmů k nemovitostem dotčeným hornickou činností podle odstavce 2 není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven účel vyvlastnění.
(4) Neposkytuje-li předložená žádost a dokumentace dostatečný podklad k posouzení navrhované hornické činnosti nebo není-li žádost o povolení hornické činnosti podle § 10 v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnila, popřípadě uvedla do souladu s těmito rozhodnutími; obdobně postupuje, pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení střetů zájmů.
(5) Obvodní báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do 2 měsíců od jejího podání, popřípadě od jejího doplnění podle odstavce 3.
(6) Obvodní báňský úřad zastaví řízení o povolení hornické činnosti, pokud žádost nebyla doplněna ve lhůtě stanovené podle odstavce 3.
 
§ 18
(1) Účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou žadatel, právnické a fyzické osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.
(2) Povolení hornické činnosti podle odstavce 1 vydává obvodní báňský úřad na základě řízení spojeného s místním šetřením; náklady na znalecké posudky, které jsou potřebné v řízení, uhradí žadatel.
(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě při místním šetření, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Pokud některý z orgánů státní správy potřebuje v odůvodněných případech k řádnému posouzení věci delší dobu, obvodní báňský úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.
 
§ 18a
Vydaná rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.
 
§ 18b
Zvláštní ustanovení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických nerostů34)
(1) Řízení o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání kritických nerostů se zahajuje na žádost organizace. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(2) Obvodní báňský úřad bezodkladně zašle žádost o povolení hornické činnosti pro dobývání kritického nerostu dotčeným orgánům a oznámí zahájení řízení účastníkům. Zároveň s oznámením zahájení řízení nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením.
(3) Dotčený orgán není oprávněn prodloužit lhůtu pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření k žádosti o povolení hornické činnosti pro dobývání kritického nerostu.
(4) V řízení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických nerostů dotčené orgány oznámí svá závazná stanoviska nebo vyjádření ve lhůtě 30 dní. Nevydá-li dotčený orgán závazné stanovisko nebo vyjádření ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek. Ustanovení věty druhé tohoto odstavce se neuplatní na jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku a závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
(5) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději na ústním jednání. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, v řízení o stanovení chráněného ložiskového území nebo v řízení o stanovení dobývacího prostoru, se nepřihlíží.
(6) V řízení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických nerostů se přiměřeně použijí ustanovení § 17 a 18.
 
§ 18c
Zvláštní ustanovení o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu35)
(1) K řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání ložiska strategického významu je příslušný Český báňský úřad.
(2) Řízení o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu se zahajuje na žádost organizace. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(3) Český báňský úřad bezodkladně zašle žádost o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu dotčeným orgánům a oznámí zahájení řízení účastníkům. Zároveň s oznámením zahájení řízení nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením.
(4) Dotčený orgán není oprávněn prodloužit lhůtu pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření k žádosti o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu.
(5) V řízení o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu dotčené orgány oznámí svá závazná stanoviska nebo vyjádření ve lhůtě 30 dní. Nevydá-li dotčený orgán závazné stanovisko nebo vyjádření ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek. Ustanovení věty druhé tohoto odstavce se neuplatní na jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku a závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
(6) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději na ústním jednání. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, v řízení o stanovení chráněného ložiskového území nebo v řízení o stanovení dobývacího prostoru, se nepřihlíží.
(7) V řízení o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu se přiměřeně použijí ustanovení § 17 a 18.
(8) Neobsahuje-li rozklad proti rozhodnutí vydanému v řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání ložiska strategického významu údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku správní orgán podatele nevyzývá. Neodstranil-li podatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání rozkladu, přezkoumává předseda Českého báňského úřadu pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.
(9) Jestliže rozklad směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si předseda Českého báňského úřadu potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Vyjádření správního orgánu prvního stupně se nevyžaduje. Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. Lhůtu pro potvrzení nebo změnu závazného stanoviska nelze prodloužit. Po dobu vyřizování žádosti o potvrzení nebo změně závazného stanoviska lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu neběží.
(10) Jestliže předseda Českého báňského úřadu dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změní. Rozhodnutí v řízení o rozkladu vydá předseda Českého báňského úřadu ve lhůtě 30 dnů. Lhůtu pro řízení o rozkladu nelze prodloužit.
ODDÍL ČTVRTÝ
Činnost prováděná hornickým způsobem
 
§ 19
Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
(1) Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Bez těchto povolení nesmí být práce zahájeny.
(2) K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá povolení změny využití území 5) a plán využívání ložiska. K žádosti o povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů organizace přikládá plán jejich zajištění nebo likvidace.
(3) Na řízení o povolování dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a na povolování zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů se vztahují přiměřeně ustanovení § 17 a 18. Vydaná rozhodnutí o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.
(4) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, popřípadě v souvislosti s dobýváním nerosty upravuje nebo zušlechťuje, je povinna dodržovat podmínky hospodárného a bezpečného dobývání ložiska.
(5) Pro zpřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob a o geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání je organizace oprávněna během dobývání vykonávat další průzkum ložiska v území vymezeném v povolení změny využití území. 5)
(6) Bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů stanoví Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem.
(7) Organizace a právnické a fyzické osoby, které žádají o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu nebo povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů, prověřují možnost rekultivace území přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území.
 
§ 20
Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
(1) Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j) provádějí organizace podle zvláštních předpisů.4) Obvodní báňský úřad příslušný k výkonu vrchního dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) je dotčeným orgánem v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí tato činnost je, a vydává v takových řízeních vyjádření.
(2) Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§ 14); pokud jde o geologickou dokumentaci vydá tento předpis ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem.
 
ČÁST TŘETÍ
Výbušniny
 
§ 21
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)13a) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo, munici24) a pyrotechnické výrobky23),
b) plastickou trhavinou takové trhaviny, které
1. jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 10-4 Pa při 25 stupních Celsia, zejména oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a
2. jsou připravovány s pojidly a
3. jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,
c) nakládáním s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava,
d) trhacími pracemi takové používání výbušnin, při kterém se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel),
e) tranzitem výbušnin přeprava výbušnin podle zvláštních právních předpisů13b) přes území České republiky mezi místem vstupu na území České republiky a místem výstupu z území České republiky,
f) nabýváním výbušnin každé jejich získání nebo přemístění mezi organizacemi na území České republiky,
g) předáváním výbušnin každé jejich přemístění z území členského státu Evropské unie na území České republiky,
h) osobou zodpovědnou za tranzit přepravce, který na základě smlouvy nebo jiné formy spolupráce zajišťuje přepravu výbušnin,
i) vývozem výbušnin jejich
1. propuštění do celního režimu vývozu, zvláštního celního režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo jejich zpětný vývoz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13f) nebo
2. skutečné přemístění z území České republiky na území státu, který není členským státem Evropské unie, nejedná-li se o výbušniny propuštěné podle bodu 1 nebo nejedná-li se o tranzit,
j) dovozem výbušnin jejich
1. propuštění do celního režimu volného oběhu, zvláštního celního režimu uskladnění, dočasného použití, konečného užití nebo aktivního zušlechťovacího styku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13f) nebo
2. skutečné přemístění z území státu, který není členským státem Evropské unie, na území České republiky, nejedná-li se o výbušniny propuštěné podle bodu 1 nebo nejedná-li se o tranzit,
k) pomůckami k použití výbušnin (dále jen "pomůcky") prostředky nebo zařízení, které přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a nebo jsou potřebné k provedení trhacích prací,
l) zpracováním výbušnin výrobní operace nebo jejich sled, kterým výbušnina podléhá, pokud finálním výrobkem není výbušnina, zejména výroba pyrotechnického výrobku, střeliva nebo munice obsahující výbušninu.
(2) V pochybnostech, zda jde o trhací práce, rozhoduje Český báňský úřad. V pochybnostech, zda jde o výbušninu, rozhoduje Český báňský úřad, který si k tomu též vyžádá zejména vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Nakládání s výbušninami
 
§ 22
Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami
(1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.
(2) Organizace je povinna zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami nebo pomůckami a zajistit pro jejich používání dostatečně srozumitelné návody; organizace je též povinna prokazatelně seznámit s obsahem těchto návodů příslušné pracovníky. Organizace, která dodává pomůcku na trh, předá s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání v českém jazyce.
(3) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a bezodkladně odstraňovat stavy, které by mohly ohrozit její bezpečný provoz nebo zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména bezpečnost a ochranu zdraví osob při nakládání s výbušninami. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení v souladu s ustanovením odstavce 6.
(4) Organizace musí při nakládání s výbušninami plnit též povinnosti uvedené v § 6 odst. 3 písm. b) až f) a h).
(5) Organizace je povinna ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též povinna ohlásit přerušení těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Ohlášení zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu rovněž označení druhu činnosti a identifikaci provozovny nebo místa provádění této činnosti organizací. Ohlášení ukončení činnosti se nevyžaduje v případě činnosti prováděné organizací na základě koncese v rozsahu předmětu podnikání "výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin" v provozovně, kterou má uvedenu v živnostenském rejstříku, pokud jí toto živnostenské oprávnění bylo zrušeno.
(6) Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.
(7) Organizace, které provádějí výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výrobu, skladování, ničení a zneškodňování, jsou povinny zřídit útvar nebo určit odpovědnou osobu pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
(8) Při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení posuzuje organizace jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé osoby; pomůcky posuzuje organizace podle jejich charakteru a použití. Na vyhrazená technická zařízení a jejich používání se při nakládání s výbušninami vztahuje též § 8a a předpisy vydané na jeho základě.
(9) Organizace je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá.
(10) Každý je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá.
(11) Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech povinny se řídit pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.
(12) Při trhacích pracích jsou vlastníci nemovitostí, nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně umístění výstražných nebo informativních tabulí.
(13) Organizace může nakládat jen s plastickou trhavinou, která obsahuje detekční látku13c), jejíž druh a množství stanoví prováděcí právní předpis, a jen takovou plastickou trhavinu může dodávat na trh nebo ji jinak poskytovat.
(14) Omezení podle odstavce 13 se nevztahuje na plastickou trhavinu, která je vyráběna nebo držena výlučně pro
a) účely vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,
b) účely výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin, nebo
c) soudní a kriminalistické účely.
(15) Organizace, která má vyrábět nebo držet plastickou trhavinu podle odstavce 14, musí mít vydán k dané činnosti souhlas. Souhlas vydává Český báňský úřad. Žádost organizace o vydání tohoto souhlasu musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat doklady a odůvodnění prokazující splnění podmínek podle odstavce 14 písm. a) až c), uvedení množství a druhu příslušných plastických trhavin a doklady o tom, že po ukončení dané činnosti má organizace zajištěno prokazatelné zničení nebo označkování nespotřebované plastické trhaviny. Na vydání souhlasu není právní nárok.
(16) Organizace je při výrobě, zpracovávání, výzkumu, vývoji, zkoušení, skladování, ničení nebo zneškodňování výbušnin dále povinna
a) vypracovat a dodržovat provozní dokumentaci pro každou činnost,
b) zamezit vstupu nepovolaných osob do míst, kde se nakládá s výbušninami, a zamezit nedovolenému vynášení výbušnin z nich,
c) zajistit odborné a bezpečné nakládání s výbušninami,
d) rozvrhnout práce takovým způsobem, aby nebyli zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví nebo aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
e) udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí,
f) zamezit používání otevřeného ohně, rozpálených předmětů, jakož i zamezit vnášení předmětů, kterými by bylo možné vyvolat nežádoucí výbušnou přeměnu výbušnin, do míst, kde se nakládá s výbušninami, vylučuje-li to charakter dané činnosti, a
g) zajistit ochranu před nebezpečnými účinky vnějších vlivů.
(17) Druhy a množství detekčních látek podle odstavce 13, jakož i obsah provozní dokumentace, požadavky na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu podle odstavce 16 stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(18) Vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, při nichž se nakládá s výbušninami, se považuje též za výrobu nebo zpracování výbušnin podle tohoto zákona.
 
§ 23
Další podmínky pro nakládání s výbušninami
(1) Český báňský úřad vydává závazné stanovisko k žádosti o koncesi "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" v rozsahu předmětu podnikání "výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin" podle živnostenského zákona13d). Při vydávání závazného stanoviska podle věty první Český báňský úřad posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má na základě smlouvy zajištěné
a) stavby nebo plochy užívané k této činnosti v souladu se stavebním zákonem, a
b) zařízení potřebné pro vykonávání této činnosti.
(2) K nakládání s výbušninami je za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněna
a) organizace se sídlem na území České republiky nebo zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie, která je držitelkou koncese pro provozování živnosti v úplném nebo částečném rozsahu "výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění trhacích prací",
b) organizace se sídlem v jiném členském státě Evropské unie dočasně poskytující služby na území České republiky za podmínek zákona o volném pohybu služeb, pokud je v členském státě Evropské unie, v němž má sídlo, oprávněna k nakládání s výbušninami,
c) organizace, uvedená v rozhodnutí podle § 25b, 25c nebo 25d jako dopravce výbušnin, podnikající v oboru koncesované živnosti silniční motorová doprava nebo v živnosti zasilatelství a technické činnosti v dopravě nebo obdobná zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie v případě přepravy výbušnin podle tohoto zákona,
d) Správa státních hmotných rezerv v případě stanoveném v § 25 odst. 1 písm. b),
e) veřejná vysoká škola nebo právnická osoba zřízená zákonem a zaměřená na výzkum a vývoj se sídlem v České republice nebo jimi zřízená veřejná výzkumná instituce při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědecko-výzkumných a expertizních úkolů, nebo
f) organizace, která je oznámeným subjektem se sídlem na území České republiky nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s pobočkou na území České republiky v případě plnění úkolů v rámci posuzování shody podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků nebo akreditovanou osobou se sídlem na území České republiky v oblasti státního zkušebnictví.
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
Předávání a nabývání výbušnin
(1) Nabývání nebo předávání výbušnin je možné jen na základě povolení. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad na základě podané žádosti. Žadatelem může být pouze organizace, která bude příjemcem výbušniny. Povolení se nevyžaduje pro
a) nabývání a předávání bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani podle zákona o zbraních24) nabývaných nebo předávaných za jeho podmínek a nejvýše v množství jím stanoveném nebo za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26),
b) nabývání výbušniny do státních hmotných rezerv; tuto výbušninu může Správa státních hmotných rezerv poskytnout orgánům a institucím uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a) nebo dodavateli či poddodavateli mobilizační dodávky za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu na základě souhlasu vlády31) nebo v rámci obměny či záměny státních hmotných rezerv32),
c) nabývání výbušniny v rámci jejího stažení z trhu nebo z oběhu uloženého rozhodnutím orgánu dozoru podle předpisu upravujícího posuzování shody stanovených výrobků25) nebo přímo použitelného předpisu upravujícího dozor nad trhem27), jakož i pro nabývání výbušniny oznámeným subjektem nebo akreditovanou osobu za účelem provedení zkoušek nařízených orgánem dozoru podle těchto právních předpisů nebo tohoto zákona, anebo v případě nařízení opatření podle § 45 odst. 3.
(2) Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému nabývání nebo předávání výbušnin. Jedním povolením lze opakované nabývání nebo předávání výbušnin povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba kratší.
(3) Účastníkem řízení je pouze žadatel.
 
§ 25a
Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin
(1) Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
b) identifikační údaje dodavatele výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
c) identifikační údaje dopravce výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
d) způsob předávání nebo nabývání výbušnin a trasu přepravy výbušnin,
e) předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,
f) požadovanou dobu platnosti povolení,
g) množství výbušnin, které mají být předmětem povolení,
h) úplný popis výbušniny, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu, obchodního názvu nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), názvu nebo obchodní firmy a sídla jejího výrobce a údaje o tom, zda je výbušnina opatřena označením CE25), a
i) účel, místo použití a místo skladování výbušnin.
(2) V případě povolení k opakovanému předávání nebo nabývání výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a e).
 
§ 25b
Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin
Rozhodnutí o povolení k nabývání nebo předávání výbušnin kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje
a) údaje o žadateli podle § 25a odst. 1 písm. a),
b) údaje o dodavateli podle § 25a odst. 1 písm. b),
c) údaje o dopravci podle § 25a odst. 1 písm. c),
d) údaje podle § 25a odst. 1 písm. d), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány,
e) údaje podle § 25a odst. 1 písm. e), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány,
f) dobu, na kterou se povolení vydává,
g) množství výbušnin a jejich úplný popis podle § 25a odst. 1 písm. h),
h) účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,
i) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních zájmů České republiky.
 
§ 25c
Vývoz a dovoz výbušnin
(1) K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje na základě žádosti Český báňský úřad. Povolení k vývozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani, vyvážených za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva28). Povolení k dovozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani, dovážených za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).
(2) Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává vývozce nebo dovozce, který je oprávněn nakládat s výbušninami podle § 23 odst. 2 písm. a), b), d) až f). Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému vývozu nebo dovozu výbušnin. Jedním povolením lze opakovaný vývoz nebo dovoz výbušnin povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba kratší.
(3) Žadatel v žádosti o povolení k vývozu nebo dovozu kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
b) v případě vývozu, název nebo obchodní firmu a sídlo přejímající organizace a číslo jejího telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a stejné údaje konečného uživatele, je-li znám,
c) v případě dovozu, název nebo obchodní firmu a sídlo dodavatele a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a účel, místo použití a místo skladování výbušnin,
d) identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
e) způsob vývozu nebo dovozu výbušnin a trasu přepravy výbušnin,
f) předpokládané datum vývozu nebo dovozu výbušnin,
g) požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat,
h) úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h) a
i) množství výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny.
(4) V případě povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 3 písm. e) a f).
(5) Žadatel k žádosti přiloží
a) ověřenou kopii dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo platného osvědčení fyzické osoby podle předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací,
b) jde-li o vývoz, mezinárodní dovozní certifikát příslušného orgánu státu, na jehož území se výbušnina z České republiky vyváží, nebo prohlášení zahraničního konečného uživatele o konečném užití výbušniny potvrzené příslušným orgánem státu konečného užití výbušniny, a to v originále ne starším 90 dnů nebo v jeho ověřené kopii, vždy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka; prohlášení obsahuje
1. název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití výbušniny,
2. obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a sídlo konečného uživatele,
3. úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h),
4. informace o konečném užití výbušniny,
5. antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu příslušných státních orgánů České republiky s případným reexportem do třetích zemí a
6. datum vydání prohlášení o konečném užití výbušniny a případnou dobu jeho platnosti, název orgánu, který prohlášení o konečném užití výbušniny potvrdil, a jeho razítko, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis pověřeného zástupce, který prohlášení o konečném užití vydal, a
c) bezpečnostní list výbušniny, vypracovává-li se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, popřípadě informace umožňující bezpečné použití předmětu, nevypracovává-li se bezpečnostní list, nedisponuje-li jimi Český báňský úřad z žádosti o povolení vývozu podané v uplynulých 3 letech.
(6) Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje
a) identifikační údaje žadatele podle správního řádu a podle odstavce 3 písm. a),
b) v případě vývozu, údaje podle odstavce 3 písm. b),
c) v případě dovozu, údaje podle odstavce 3 písm. c),
d) údaje o dopravci podle odstavce 3 písm. d),
e) dobu, na kterou se povolení vydává,
f) úplný popis vyvážených nebo dovážených výbušnin podle § 25a odst. 1 písm. h),
g) množství výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny,
h) údaje podle odstavce 3 písm. e) a f), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány,
i) v případě vývozu tranzitní země, přes které se přeprava nepovoluje z důvodu mezinárodní situace, zejména embarga nebo válečného stavu,
j) v případě vývozu antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s případným reexportem do třetích zemí a
k) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně politických zájmů České republiky.
(7) K žádosti o vydání povolení se vyjádří do 20 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky v případě vývozu a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky v případě dovozu; je-li vydáno nesouhlasné vyjádření těchto orgánů, nelze povolení vydat. K žádosti o vydání povolení se rovněž vyjádří příslušná zpravodajská služba České republiky z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem do 20 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena. Nevyjádří-li se ministerstvo nebo zpravodajská služba České republiky v uvedené lhůtě, má se za to, že s vydáním povolení souhlasí.
(8) Obsahují-li stanoviska dotčených orgánů podle odstavce 7 utajované informace, uchovávají se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo spis.
(9) Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu je výkon funkce člena statutárního orgánu, výkon funkce prokuristy a výkon funkce člena dozorčího orgánu organizace, která provádí vývoz nebo dovoz výbušnin podle odstavce 1.
 
§ 25d
Tranzit výbušnin
(1) K tranzitu výbušnin přes území České republiky se vyžaduje povolení, které může vydat Český báňský úřad. Povolení se nevyžaduje v případě tranzitu bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek podle zákona o zbraních24), pokud jsou určeny pro výrobu zbraní nebo střeliva, nebo podle zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).
(2) O povolení podle odstavce 1 žádá organizace uvedená v ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) až c). V žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
b) identifikační údaje příjemce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
c) identifikační údaje dodavatele výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
d) identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
e) předpokládané datum a trasu tranzitu výbušnin, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,
f) požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat,
g) množství výbušnin, které mají být přepravovány, a
h) úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h).
(3) K žádosti žadatel přiloží souhlas sousedního státu se vstupem na jeho území, pokud jej tento stát vyžaduje.
(4) Povolení tranzitu obsahuje
a) identifikační údaje žadatele podle správního řádu a podle odstavce 2 písm. a),
b) údaje podle odstavce 2 písm. b),
c) údaje podle odstavce 2 písm. c),
d) údaje podle odstavce 2 písm. d),
e) dobu, na kterou se povolení vydává,
f) množství výbušnin, které mají být přepravovány, a jejich úplný popis podle § 25a odst. 1 písm. h),
g) datum a místo vstupu na území České republiky a datum a místo výstupu z území České republiky; povinnosti podle § 25f tím nejsou dotčeny,
h) trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky.
(5) Český báňský úřad v povolení tranzitu stanoví trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakáže, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby nebo Ministerstva vnitra. Neobdrží-li Český báňský úřad vyjádření do 20 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službě nebo Ministerstvu vnitra, má se za to, že s vydáním povolení souhlasí.
 
§ 25e
Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin
(1) Český báňský úřad žádost o povolení zamítne
a) v případě tranzitu, nepředloží-li osoba odpovědná za tranzit výbušnin originál dokladu o souhlasu sousedního státu se vstupem na jeho území,
b) jestliže organizace nebo osoba, která jedná jejím jménem, která žádá o povolení, opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnosti stanovené v části třetí tohoto zákona v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti o povolení,
c) jestliže bylo organizaci, která žádá o povolení, v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti povolení odejmuto,
d) není-li předávání, nabývání nebo tranzit v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky,
e) není-li vývoz nebo dovoz výbušnin v souladu s bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky,
f) jestliže organizace nemá oprávnění k nakládání s výbušninami na území České republiky.
(2) Český báňský úřad rozhodne o pozastavení platnosti vydaného povolení, jestliže v souvislosti s předáváním a nabýváním výbušnin nebo jejich vývozem, dovozem nebo tranzitem zjistí vážné ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku. Platnost povolení může být pozastavena na dobu přiměřenou k odstranění vážného ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku nejdéle však 6 měsíců. Český báňský úřad své rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení vydáno, jestliže neuplynula platnost povolení.
(3) Český báňský úřad může udělené povolení rozhodnutím odejmout, jestliže
a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
b) nebyly dodrženy podmínky stanovené v povolení,
c) ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení nedojde k odstranění nedostatků, pro které byla platnost povolení pozastavena,
d) po vydání povolení vznikly překážky, pro které by nebylo možno povolení udělit.
 
§ 25f
Informační a oznamovací povinnost
(1) Organizace, která přepravuje výbušninu v případě přepravy zahájené na území České republiky, nebo organizace, která je držitelem povolení k tranzitu, předávání nebo dovozu v případě přepravy nezahájené na území České republiky, je povinna přepravu výbušnin oznámit Policejnímu prezidiu České republiky prostřednictvím elektronického systému umožňujícího dálkový přístup. Oznámení obsahuje
a) číslo povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, datum jeho vydání, pokud jde o přepravu uskutečňovanou v rámci takového povolení,
b) identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo v rámci kterých se uskutečňuje předávání, nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava výbušnin,
c) trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být výbušniny dopraveny,
d) množství výbušnin, které budou přepravovány, a jejich popis, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu a obchodního názvu výbušniny nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
e) způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin na území České republiky a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní Policii České republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a
f) datum, místo a čas zahájení přepravy nebo datum, místo a čas vstupu na území České republiky.
Oznámení je nutné učinit nejméně 24 hodin před zahájením přepravy nebo vstupem dopravního prostředku na území České republiky. Pokud je dopravní prostředek vybaven zařízením podle odstavce 2, oznámení je nutné učinit alespoň 1 hodinu před jejím zahájením nebo vstupem dopravního prostředku na území České republiky. Přepravu výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích lze oznámit telefonicky, a to alespoň 1 hodinu před jejím uskutečněním bez ohledu na skutečnost, zda dopravní prostředek je či není vybaven zařízením podle odstavce 2.
(2) Dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu v případě, že je tímto dopravním prostředkem přepravováno více než 20 kg čisté hmotnosti výbušniny nebo více než 50 ks rozbušek. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(3) Policejní prezidium České republiky na základě údajů podle odstavce 2 nebo jiných zjištěných informací
a) zajišťuje sledování přepravy; § 25h odst. 4 platí obdobně pro všechny způsoby přepravy,
b) poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu výbušnin na území České republiky.
(4) Organizace provozující dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit Policejnímu prezidiu České republiky každou mimořádnou událost, zejména neplánovanou změnu trasy, poruchu dopravního prostředku, havárii nebo překážku na trase vzniklou v průběhu přepravy výbušnin.
(5) Policejní prezidium České republiky informuje bez zbytečného odkladu Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy.
(6) Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání nebo tranzitu výbušnin a na základě takového povolení došlo k jeho uskutečnění, je povinna po skončení každého kalendářního roku do 30 dnů písemně oznámit Českému báňskému úřadu množství a obchodní název výbušniny, kterou v průběhu uplynulého kalendářního roku nabyla, byla jí předána nebo která byla předmětem tranzitu.
(7) Český báňský úřad informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie přes území České republiky, o pozastavení platnosti již vydaného povolení k předávání výbušnin a o odejmutí vydaného povolení k předávání výbušnin.
(8) Generální ředitelství cel poskytuje Českému báňskému úřadu o dovozu a vývozu výbušnin z
a) rozhodnutí v celním řízení
1. evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení a číslo jeho položky,
2. datum propuštění do celního režimu nebo datum propuštění ke zpětnému vývozu,
3. identifikační číslo dovozce nebo vývozce,
4. zbožový kód,
5. popis zboží,
6. kód země odeslání nebo určení,
b) povolení k dovozu nebo vývozu
1. číslo jednací povolení k dovozu nebo vývozu a číslo položky,
2. dovezené nebo vyvezené množství,
3. měrnou jednotku z povolení.
(9) Poskytnutí informací podle odstavce 8 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.
 
§ 25g
Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami
(1) Organizace je povinna
a) zajistit, aby povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu přepravy13a) z místa odeslání až do místa určení a bylo na požádání předloženo orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy, a v případě povolení k dovozu nebo vývozu též orgánům Celní správy České republiky; povinnost podle věty první platí i pro povolení vydané orgánem členského státu Evropské unie29), a
b) uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a další související dokumenty alespoň po dobu 10 let od posledního předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin podle daného povolení.
(2) Organizace je dále povinna orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit informace významné pro nabývání, předávání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin a předložit jim doklady opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při těchto činnostech.
(3) Organizace je povinna o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22 odst. 6, nebo změny tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky.
(4) Organizace jsou povinny na základě výzvy orgánu státní báňské správy poskytnout tomuto orgánu bezplatně výbušniny v množství přiměřeném k jejich posouzení.
(5) Organizace, které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat Českému báňskému úřadu změny svého identifikačního údaje, čísla telefonu, faxu nebo elektronické adresy poskytnutého v příslušné žádosti o vydání povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu nebo dovozu výbušnin, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne změny.
 
§ 25h
Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin
(1) Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání výbušnin, jejich dovoz nebo vývoz nebo jejich tranzit prováděn pouze organizacemi, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděno v rozsahu a za podmínek stanovených zákony a vydaným povolením. Orgány státní báňské správy nevykonávají vrchní dozor nad přepravou výbušnin prováděnou podle zvláštních právních předpisů upravujících mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí13a). Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu jsou oprávněny požadovat předložení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a zapisovat do přílohy rozhodnutí údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání.
(2) Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních prostředků převážejících výbušniny, úplnosti nákladu a přepravních a průvodních listin.
(3) Údaje z vydaných povolení k dovozu nebo vývozu výbušnin poskytuje Český báňský úřad Generálnímu ředitelství cel. Povolení k vývozu výbušnin Český báňský úřad bez zbytečného odkladu zasílá Ministerstvu zahraničních věcí a informuje jej o pozastavení jeho platnosti a o jeho odejmutí. Český báňský úřad poskytuje Bezpečnostní informační službě informace o výsledku správního řízení vedeného o žádosti o povolení vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a informuje ji o pozastavení platnosti takového povolení a o odejmutí takového povolení.
(4) Při zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin je Policie České republiky oprávněna zakázat řidiči vozidla, které přepravuje výbušniny, jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu určit trasu jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy výbušnin nebo jiný veřejný zájem.
 
§ 25i
Zajištění a zabrání výbušnin
(1) Jestliže Policie České republiky zjistí skutečnosti, které nasvědčují, že předávání, nabývání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin není uskutečňován v souladu s tímto zákonem nebo s podmínkami stanovenými v povolení, je oprávněna takové výbušniny zajistit.
(2) Policie České republiky ústně oznámí rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci a bez zbytečného odkladu vyhotoví písemné rozhodnutí, ve kterém bude uveden i důvod zajištění výbušnin, popis zajištěných výbušnin a jejich množství.
(3) Policie České republiky vydá jejímu držiteli nebo přepravci potvrzení o převzetí zajištěné výbušniny a zajistí její přepravu do skladu Policie České republiky nebo do jiného skladu způsobilého pro uskladnění výbušnin.
(4) Zajištění výbušnin oznámí Policie České republiky bez odkladu orgánu státní báňské správy, který vydal povolení k jejímu předávání, nabývání, dovozu, vývozu nebo tranzitu. Jsou-li výbušniny zajištěny a nelze-li odstranit nedostatky, pro které byly zajištěny, zahájí příslušný orgán státní báňské správy řízení o zabrání výbušnin.
(5) Zajištění výbušnin trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o zabrání výbušnin podle § 44c, případně do doby, než bude rozhodnuto, že se nejedná o porušení tohoto zákona.
 
§ 25j
(1) Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí toto povolení předložit celnímu úřadu v rámci celního řízení13f).
(2) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy pozastavil platnost povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna přerušit tuto činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od pozastavení platnosti povolení.
(3) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy odňal povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna ukončit povolenou činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od odejmutí povolení.
 
§ 25k
Žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin se podává na formuláři, jehož vzor Český báňský úřad uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 26
Přeprava a přenášení výbušnin
(1) Přeprava výbušnin se považuje za dopravu nebezpečných věcí. Pro přepravu výbušnin platí zvláštní předpisy14) a příslušné technické normy.15)
(2) Způsob přepravy výbušnin v podzemí stanoví organizace v přepravním řádu.
(3) Výbušniny mohou být přenášeny jen v uzavřených obalech.
(4) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin.
Provádění prací spojených s použitím výbušnin
 
§ 27
(1) Provádět trhací práce lze jen na základě povolení.
(2) Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech.
(3) Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu se zasílá též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa provádění trhacích prací; to se nevztahuje na trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
(4) Trhací práce bez povolení lze provádět jen v případech, kdy je to nutné k záchraně života nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení.
(5) Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup. Pokud je dokumentace přiložená k žádosti o povolení trhacích prací neúplná, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby nedostatky odstranila ve lhůtě jím stanovené. Pokud tak organizace neučiní, obvodní báňský úřad řízení o povolení trhacích prací zastaví.
(6) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích prací.
 
§ 28
(1) Žádost o povolení trhacích prací podává ten, pro kterého se tyto práce mají provádět, nebo s jeho souhlasem ten, kdo bude tyto práce provádět.
(2) K žádosti se přikládá
a) dokumentace trhacích prací s návrhem technických podmínek k bezpečnému provedení trhacích prací,
b) návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů,
c) seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy použitím výbušnin.
(3) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení trhacích prací hradí žadatel.
 
§ 28a
Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí
(1) Český báňský úřad stanoví vyhláškou bližší podmínky, popřípadě vlastnosti výbušnin, které lze použít v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí (například v plynujících nebo uhelných dolech, popřípadě v uhelných lomech, při extrémních teplotních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu), a přezkušování vlastností těchto výbušnin.
(2) Jednotlivé druhy výbušnin pro účely uvedené v odstavci 1 musí být k prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem.
 
§ 29
nadpis vypuštěn
(1) Vyrábět, zpracovávat nebo skladovat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin lze pouze ve stavbě, kterou lze užívat k tomuto účelu podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo souhlasu či povolení změny v účelu užívání stavby podle stavebního zákona, nebo na plochách k tomu určených podle povolení změny využití území podle stavebního zákona. Povinnost podle věty první se nevztahuje na výrobu výbušnin mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro jejich přímé nabití do vývrtu.
(2) Při trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které mají být jednorázově použity, přechodně uskladnit na volném prostranství, nejvýše však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích prací. Organizace připravující trhací práce je u výbušnin uskladněných podle věty první povinna učinit potřebná opatření proti nepříznivému působení povětrnostních vlivů, proti odcizení výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím výbuchem výbušnin. Uskladnění výbušnin na volném prostranství a provedená opatření musí organizace neprodleně oznámit krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa uskladnění výbušnin.
(3) Po dobu nezbytně nutnou pro provedení trhací práce lze výbušniny přechovávat i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podmínky pro provoz, umístění a provedení zvláštních úschoven výbušnin stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
nadpis vypuštěn
 
§ 30
(1) Stavba pro skladování výbušnin (dále jen "sklad výbušnin"), není-li důlní stavbou pod povrchem, jakož i stavba určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin, popřípadě plocha určená k těmto účelům, musí být povolena k tomuto účelu podle stavebního zákona; současně musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu při nakládání s výbušninami a bezpečnost okolí těchto staveb.
(2) Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky na bezpečnost staveb a ploch podle odstavce 1, kterými se rozumí
a) požadavky na zajištění výbušnin proti jejich odcizení nebo zneužití,
b) požadavky na bezpečné únikové cesty,
c) požadavky na ochranu před nebezpečnými účinky vnějších vlivů a
d) požadavky na minimalizaci následků a předcházení nežádoucím událostem při nakládání s výbušninami.
(3) Stavby a plochy podle odstavce 1, jakož i jejich změnu, užívání, změnu užívání nebo odstranění povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední stavební úřad po vyjádření obvodního báňského úřadu; stavební úřad může též v případech stanovených stavebním zákonem nařídit z moci úřední nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění uvedených staveb.
(4) K dokumentaci skladu výbušnin, který je důlní stavbou pod povrchem, se přikládá situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních povrchových objektů a důlních děl, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků.
(5) Organizace je povinna poskytovat orgánu územního plánování údaje o ochraně okolí podle odstavce 2 písm. d), pokud jde o bezpečnostní vzdálenosti.
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
Způsobilost k nakládání s výbušninami
(1) Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s vojenským materiálem, zbraněmi, střelivem, municí, výbušninami, prekurzory výbušnin nebo pyrotechnickými výrobky, je-li pro zacházení s nimi potřebná odborná způsobilost, a pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Bezúhonnost se pro účely tohoto zákona, horního zákona nebo předpisů vydaných k jejich provedení prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů18j). Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Dokladem prokazujícím bezúhonnost je též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se daná osoba v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, ve kterém se daná osoba v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce; dokladem ověřujícím bezúhonnost zahraniční fyzické osoby je dále též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jde-li o občana tohoto státu. V případě, že stát výpis obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů nevydává, lze doklad ověřující bezúhonnost osoby nahradit jejím čestným prohlášením učiněným před příslušným orgánem takového státu. Doklady, jimiž se prokazuje bezúhonnost v rámci žádosti o oprávnění podle části třetí, nesmí být ke dni podání žádosti starší 3 měsíců.
(5) Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a lékařský posudek vydává v případě zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb18a), v ostatních případech registrující poskytovatel poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství18b). Při posuzování zdravotní způsobilosti osoby, která není zaměstnancem, se postupuje obdobně podle právního předpisu upravujícího pracovnělékařské služby 33) .
(6) Odbornou způsobilost osob k nakládání s výbušninami, s výjimkou činností uvedených v § 35, posuzuje organizace, u které jsou tyto osoby v pracovním nebo v jiném smluvním poměru. Organizace je povinna tyto osoby předem prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek, se kterými se pracuje, z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické ochrany v rozsahu nutném k bezpečnému provádění prací.
Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení
 
§ 35
(1) Samostatně přivádět výbušniny k výbuchu, zneškodňovat je nebo ničit a provádět nebo řídit odborné práce s tím spojené mohou při
a) trhacích pracích malého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění střelmistra; tyto osoby jsou oprávněny provádět též některé úkony trhacích prací velkého rozsahu,
b) trhacích pracích velkého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění technického vedoucího odstřelů.
(2) Ničit a zneškodňovat výbušniny v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby mohou jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění pyrotechnika.
(3) Za účelem zácviku mohou provádět práce uvedené v odstavcích 1 až 3 i jiné osoby než střelmistři, techničtí vedoucí odstřelů a pyrotechnici, které k tomu organizace písemně určila, a to jen pod dozorem střelmistra, technického vedoucího odstřelů nebo pyrotechnika.
 
§ 36
(1) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává obvodní báňský úřad a k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů Český báňský úřad.
(2) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika vydává obvodní báňský úřad.
(3) Oprávnění podle odstavců 1 a 2 se vydávají osobám, které mají předepsanou praxi a úspěšnou zkouškou prokázaly teoretické a praktické znalosti potřebné k bezpečnému přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.
(4) Výuku osob ke zkoušce podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.
(5) Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad.
(6) Rozsah a podmínky výuky a podmínky získávání způsobilosti k zacházení s výbušninami při trhacích pracích a při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin, jakož i požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při jejich výrobě, zpracovávání, výzkumu, vývoji, zkoušení a skladování, podrobněji upraví Český báňský úřad vyhláškou.
(7) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu funkce střelmistra, technického vedoucího odstřelů nebo pyrotechnika v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace4b).
 
§ 36a
zrušen
Informace o organizacích, které používají výbušniny
 
§ 36b
nadpis vypuštěn
(1) Obvodní báňské úřady vedou evidenci organizací, které v jejich územních obvodech na území České republiky nakládají s výbušninami. Evidence se vede v rozsahu podle § 22 odst. 5. Centrální evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami, vede Český báňský úřad, kterému obvodní báňské úřady pro tyto účely průběžně poskytují údaje ze svých evidencí.
(2) Český báňský úřad vede evidenci vydaných a platných povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin, jakož i evidenci odejmutých povolení a povolení s pozastavenou platností. Údaje z ní poskytuje též pro výkon jejich činnosti obvodním báňským úřadům.
(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 jsou neveřejné; orgány státní báňské správy z nich poskytují údaje na žádost členským státům Evropské unie, Komisi, Policii České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě.
 
§ 36c
zrušen
 
§ 36d
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
PODZEMNÍ OBJEKTY
 
§ 37
Podzemní objekty
(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o
a) tunely a štoly metra,
b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,
d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m
3
zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti,
e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva,
f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.
(2) Za podzemní objekty podle tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které podléhají technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu22), a dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra.
(3) Bezpečným stavem podzemního objektu se pro účely tohoto zákona rozumí stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor. Nelze-li ohrožení uvedená ve větě předchozí vyloučit, zajišťuje se bezpečnost vyraženého podzemního prostoru technologickými prvky proti tlaku, popřípadě proti uvolňování horniny nebo proti obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních prostor. K udržování bezpečného stavu podzemního objektu patří i zajištění podzemního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů v něm a zajištění bezpečného stavu přístupových cest v podzemí.
(4) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici.
(5) Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně pověřenému provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního objektu nebo na místní podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel nařízenu povinnost zajistit báňskou záchrannou službu, je rovněž povinen zajistit vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci.
(6) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci podzemního objektu, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje podzemního objektu a změny těchto údajů.
(7) Český báňský úřad stanoví vyhláškou
a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich bezpečného stavu,
b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,
c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,
d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.
 
ČÁST PÁTÁ
Státní báňská správa
 
§ 38
Organizace státní báňské správy
(1) Orgány státní báňské správy jsou
a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky,
b) obvodní báňské úřady s působností
1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina,
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(5) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo v jiném důležitém zájmu
a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,
b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému báňskému úřadu.
(6) Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů.
 
§ 39
Působnost orgánů státní báňské správy
(1) Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor
a) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,
b) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,
c) nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.
(2) Vrchní dozor podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným Ministerstvem životního prostředí.
(3) V pochybnostech, zda vrchní dozor podle odstavce 1 náleží do působnosti orgánů státní báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem státního odborného nebo obdobného dozoru.
(4) Pro účely správního řízení jsou orgány státní báňské správy oprávněny získávat bezplatně údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů poskytovaných na technickém nosiči dat a prostřednictvím dálkového přístupu pomocí počítačové sítě.18e)
 
§ 40
Český báňský úřad
(1) Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy.
(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin.
(3) Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad
a) ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky,
b) provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě,
c) dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu,
d) ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.
(4) Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti uvedené v § 41 odst. 1 písm. a) a c).
(5) Český báňský úřad
a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale,
b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je financován ze státních prostředků,
c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona,
d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí (§ 28a),
e) je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků a technické požadavky na výrobky30), případně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), jedná-li se o výbušniny a pomůcky,
f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami,
g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,
h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání k úhradám placeným podle horního zákona.
(6) Český báňský úřad dále
a) zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem18g) koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto koncepci podle potřeby aktualizuje,
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,
c) eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,
d) vede evidenci o vydaných osvědčeních nebo průkazech odborné způsobilosti,
e) vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí České republiky,
f) poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských společenství,18h)
g) spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami a kterým bylo vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu a dovozu výbušnin,
h) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23),
i) vydává stanoviska k územnímu rozvojovému plánu, zásadám územního rozvoje a územnímu opatření o stavební uzávěře vydávanému Ministerstvem pro místní rozvoj nebo radou kraje.
 
§ 41
Obvodní báňské úřady
(1) Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady
a) provádějí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť a při tom kontrolují, jak jsou plněny povinnosti vyplývající z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, nakládání s výbušninami, jakož i z jiných obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek, včetně předpisů o požární ochraně v podzemí,
b) zjišťují na místě stav, příčiny a následky závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož i závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem chráněného obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) nařizují odstranit zjištěné závady a nedostatky. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou též oprávněny nařizovat nezbytná opatření. Pokud zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických zařízení, popřípadě majetku a které nelze ihned odstranit, nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, až do odstranění závad,
d) dozírají na stav, vybavení a činnost báňské záchranné služby a prověřují odbornou způsobilost jejích vedoucích pracovníků s výjimkou pracovníků revírních báňských záchranných stanic,
e) dozírají, zda organizace řádně vedou evidenci a registraci pracovních úrazů a vyhodnocují zdroje a příčiny úrazovosti,
f) prověřují, zda organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem je způsobilá projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vydávají jí příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají,
g) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,
h) prověřují zkouškami znalost předpisů uvedených v písmenu a) u pracovníků, kterou tito pracovníci potřebují k výkonu řídících a kontrolních funkcí. Posuzují odbornou způsobilost pracovníků k výkonu vybraných funkcí a vydávají jim osvědčení nebo oprávnění k výkonu funkcí, popřípadě jim tato osvědčení nebo oprávnění odnímají,
i) poskytují bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
j) vykonávají správu úhrad18i) z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek,18j) včetně úroku z prodlení,
k) vedou evidenci o osobách, kterým vydaly osvědčení nebo průkaz odborné způsobilosti podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě, a o vydání těchto dokladů informují Český báňský úřad,
l) vedou evidenci podzemních objektů.
(2) Obvodní báňské úřady dále
a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,
b) povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek a ve stanovených případech vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před zastavením provozu v důlních dílech a lomech povolují jejich zajištění nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů,
c) schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání 8a) a rozhodují o jejich čerpání,
d) mohou nařídit vyhotovení nebo doplnění důlně měřické a geologické dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady,
e) povolují zvláštní zásahy do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci starých důlních děl,
f) nařizují, aby část výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné organizace vydobyla jiná organizace nebo aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace, jestliže je to z hlediska veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné; stejně postupují, jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních děl a zařízení,
g) stanoví nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek, jestliže by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradních ložisek v dobývacím prostoru jiné organizace,
h) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,
i) povolují trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech,
j) vydávají vyjádření podle tohoto zákona a stanoviska k územnímu plánu, regulačnímu plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře vydávaného radou obce,
k) schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,
l) kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci,
m) plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů,
n) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23).
(3) Při vybírání a vymáhání pohledávek státu a obcí postupují obvodní báňské úřady podle zvláštního právního předpisu.18l) V řízení před soudy vystupují obvodní báňské úřady jako organizační složky státu18m) samostatně jménem České republiky.
Báňští inspektoři
 
§ 42
(1) Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory (dále jen "báňský inspektor"). Báňské inspektory ustanovuje předseda Českého báňského úřadu.
(2) Báňský inspektor je oprávněn
a) provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů a přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a),
b) dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení pracovníků do bezpečí; dále je oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz může být dán ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po ukončení inspekce nebo kontroly jej písemně zaznamenat,
c) zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,19)
d) zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem vydaným předsedou Českého báňského úřadu; průkaz je zároveň i pověřením ke kontrole.
 
§ 43
(1) Proti závaznému příkazu báňského inspektora lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho vydání námitky k obvodnímu báňskému úřadu nebo Českému báňskému úřadu, pokud závazný příkaz vydal ústřední báňský inspektor. Tyto orgány svým rozhodnutím závazný příkaz potvrdí, změní nebo jej zruší. Podání námitek má odkladný účinek, pokud jej v závazném příkazu báňský inspektor nevyloučil. Odkladný účinek lze vyloučit jen v případě, kdy jsou ohroženy život a zdraví lidí nebo majetek a hrozí nebezpečí z prodlení. Proti rozhodnutí obvodního báňského úřadu nebo Českého báňského úřadu o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.
(2) Zadržený průkaz o odborné způsobilosti postoupí k dalšímu řízení obvodní báňský inspektor obvodnímu báňskému úřadu a ústřední báňský inspektor Českému báňskému úřadu.
 
ČÁST ŠESTÁ
PŘESTUPKY
nadpis vypuštěn
 
§ 44
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2,
b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo výstražného signálu při provádění trhacích anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní,
c) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,
d) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin,
e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo
f) v rozporu s § 22 odst. 1 nepostupuje při styku s výbušninami s nejvyšší opatrností nebo nedodrží předpisy o nakládání s výbušninami nebo návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo majetku.
(2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí stanovený podle § 6 odst. 6, s nímž ho organizace seznámila , anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) nebo odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f).
(4) Přestupky podle odstavce 1 písmene c) až f) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
 
§ 44a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2.
b) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,
c) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin,
d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá,
e) nepředá společně s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání podle § 22 odst. 2,
f) jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6.
(2) Organizace se dopustí přestupku tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení nebo ohlášení podle § 5 odst. 2,
b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle § 9, 10, 11, 13 nebo 19,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu, závodního lomu nebo závodního, nebo ho podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,
d) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní prevence,
e) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,
f) nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5,
g) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí,
h) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem použije technické zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1,
i) v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, zařízení, přístroj nebo pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku,
j) v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b) nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,
k) montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených technických zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3 písm. b) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo
l) nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2 písm. b) nebo c), nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu, nesplní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo požadavky pro nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu pyrotechnických výrobků, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoveným pracovněprávními předpisy.
(3) Organizace se dopustí přestupku dále tím, že
a) v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí výrobu, zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností,
b) nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6,
c) skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6,
d) v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá,
e) nakládá s plastickou trhavinou, která neobsahuje detekční látku, v rozporu s § 22 odst. 13 nebo 14,
f) poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami podle prováděcího právního předpisu vydaného na základě § 22 odst. 17 nebo § 27 odst. 6,
g) předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1, nebo ji předá přesto, že platnost tohoto povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
h) vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, anebo ji vyveze nebo doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
i) uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení podle § 25d odst. 1, nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c, d), f) nebo g), anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 1, 4 nebo 6,
k) v rozporu s § 25f odst. 2 nezajistí, aby dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích byl ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo po celou dobu přepravy zařízení bylo přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,
l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušnin bylo společně s výbušninou přepravováno nebo předloženo příslušné povolení,
m) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. b) neuchovává povolení po stanovenou dobu,
n) v rozporu s § 28a odst. 2 použije v rizikových podmínkách nebo rizikovém prostředí výbušninu bez povolení,
o) určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky podle § 34,
p) určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení osoby v rozporu s § 35,
q) v rozporu s § 25g odst. 2 nesdělí příslušným orgánům požadované informace nebo nepředloží požadované doklady.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d), f), i), j) nebo k),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo f), nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o), p) nebo q),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e), podle odstavce 2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i).
 
§ 44b
zrušen
 
§ 44c
zrušen
 
§ 44d
Společná ustanovení o přestupcích
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obvodní báňský úřad. Jestliže porušení povinnosti zjistí při výkonu dozoru Český báňský úřad, přestupek projedná Český báňský úřad.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
 
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 45
(1) Orgány státní báňské správy mohou odejmout fyzickým osobám jimi vydaná oprávnění nebo osvědčení k výkonu činností za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.
(2) Orgány státní báňské správy mohou zrušit rozhodnutí nebo jiná opatření opravňující k výkonu činností podle tohoto zákona vydaná organizaci, pokud tato organizace hrubě nebo opakovaně poruší předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.
(3) Orgán státní báňské správy může nařídit zneškodnění nebo zničení výbušniny, která nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. Organizace, která drží takové výbušniny, je povinna provést takto nařízená opatření na své náklady.
(4) Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a současně vztahů k členským státům Evropské unie se týkají též vztahů ke smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci.
 
§ 45a
(1) Pokud tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobek, který byl vyroben nebo uveden na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že tento výrobek zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení20c).
(2) Zjistí-li příslušný orgán státní báňské správy v řízení podle § 8 odst. 3, že technické zařízení neposkytuje míru ochrany rovnocennou ochraně, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení, rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání povolení k použití v podzemí poté, co
a) bude organizace hodlající použít technické zařízení v podzemí písemně informována o důvodech, které použití takového technického zařízení v podzemí brání,
b) příslušný orgán státní báňské správy na základě dostupných technických nebo vědeckých poznatků má za prokázané, že převažují důvody oprávněného zájmu a že méně omezující opatření použít nelze,
c) organizaci hodlající použít technické zařízení v podzemí bude poskytnuta lhůta 20 pracovních dnů, aby se vyjádřila ke zjištění podle písmene a) nebo b).
 
§ 46
nadpis vypuštěn
(1) Český báňský úřad může na žádost organizace vydat souhlas s odchýlením se od technického požadavku stanoveného prováděcím právním předpisem vydaným podle tohoto zákona, bude-li zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a současně jestliže
a) splnění technického požadavku je vzhledem k místním podmínkám náročné a nepřiměřené cíli, který technický požadavek sleduje, nebo
b) nové poznatky vědy a techniky umožňují splnit cíl sledovaný technickým požadavkem jiným způsobem.
(2) Žádost musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat
a) důvody pro udělení souhlasu podle odstavce 1 a
b) návrh náhradních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
(3) Český báňský úřad může v rozhodnutí podle odstavce 1 uložit podmínky, pokud je to nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nebo ochrany zákonem chráněných zájmů, zejména ochrany života, zdraví a majetku. Na vydání rozhodnutí podle odstavce 1 není právní nárok.
 
§ 46a
zrušen
 
§ 47
Přechodná ustanovení
(1) Povolení podle tohoto zákona nevyžadují
a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, jakož i zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů vykonávané na základě plánů schválených obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,
b) vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, jakož i zabezpečení a likvidace těchto děl prováděné na základě projektů projednaných s obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,
c) zvláštní zásahy do zemské kůry a práce na zajištění a likvidaci starých důlních děl započaté před nabytím účinnosti tohoto zákona.
(2) Jestliže organizace započala s dobýváním ložiska nevyhrazeného nerostu podle § 19 před nabytím účinnosti tohoto zákona, je povinna předložit obvodnímu báňskému úřadu plán využívání ložiska do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 48
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
1. zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, ve znění zákona České národní rady č. 50/1982 Sb.,
2. vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259/1957 Ú.l., kterou se vyhlašuje statut státní báňské správy,
3. vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství č. 62/1965 Sb., o výbušninách.
 
§ 49
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
 
Příloha
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 542/1991 Sb.
1. Povolení těžby ložisek nevyhrazených nerostů vydané podle dosavadních předpisů10) se považuje za povolení dobývání ložisek nevyhrazených nerostů podle tohoto zákona.
2. Povolení k odběru výbušnin vydané příslušnými orgány podle dosavadních předpisů se považuje za povolení podle tohoto zákona.
3. Oprávnění odpalovačů ohňostrojů a oprávnění pyrotechniků vydaná podle dříve platných předpisů se považují za oprávnění vydaná podle tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 128/1999 Sb.
Přechodné ustanovení
Jestliže k porušení povinností, za které lze pokutu uložit, došlo před nabytím účinnosti tohoto zákona, uloží se pokuta ve výši podle dosavadních předpisů.
Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.
1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy organizacím a podnikajícím fyzickým osobám před 1. lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti.
2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona končí uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 202 přílohy č. 2 živnostenského zákona opravňují k provozování živností v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.
4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.
5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Projektování elektrických zařízení" a živnostenská oprávnění vydaná k výrobě rozvaděčů se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s tímto předmětem podnikání.
6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského zákona: Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Instalace a opravy elektronických zařízení".
7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedených v bodech 3 až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.
Čl.III zákona č. 315/2001 Sb.
Společná ustanovení
1. Užívají-li právní předpisy v oblasti horního práva pojem pracovník, rozumí se tím zaměstnanec podle zvláštního zákona.1)
2. Pokud organizace podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly vyplývající z pracovněprávních vztahů, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštního zákona.1)
Čl.IV zákona č. 315/2001 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v souladu s dosavadními právními předpisy se pohlíží jako na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky uvedené na trh podle tohoto zákona.
2. Řízení o uvedení výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Rozhodnutí o povolení k odběru výbušnin vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují po dobu, na kterou byla vydána, za povolení k předání výbušnin vydaná podle tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 206/2002 Sb.
1. Organizace, kterým bylo podle dosavadních právních předpisů uděleno oprávnění k činnosti podle § 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. a nesplňují podmínku stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění tohoto zákona, jsou povinny splnit tuto povinnost do 31. prosince 2003. Pokud organizace nedoloží doklad o splnění podmínky do 15 dnů po stanoveném termínu, oprávnění k vyhledávání a průzkumu zaniká.
2. Oprávnění vydaná pro činnost prováděnou hornickým způsobem uvedenou v § 3 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. V uvedené lhůtě musí organizace na geologické práce získat živnostenské oprávnění pro živnost vázanou podle zvláštního právního předpisu.
3. Organizacím, kterým byl stanoven dobývací prostor podle dosavadních právních předpisů, který se nachází na pozemku ve vlastnictví státu, vzniká právo, aby s nimi správní úřad, právnická osoba nebo její organizační složka, která má pozemek ve správě, uzavřela dohodu o pronájmu pozemku na dobu předpokládaného dobývání ložiska nebo kupní smlouvu o prodeji pozemku. Žádost obsahující specifikaci pozemku údaji podle katastru nemovitostí adresovaná správnímu úřadu, právnické osobě nebo její organizační složce, která zmíněný pozemek spravuje, a doložená potvrzením Českého báňského úřadu, že žadateli byl stanoven dobývací prostor, musí být podána nejpozději do 30. října 2003. Český báňský úřad potvrzení nevydá k pozemkům v dobývacích prostorech, kde probíhá nebo má probíhat pouze hlubinná těžba, jestliže požadovaný pozemek již nemůže být hornickou činností ohrožen, anebo u ostatních pozemků v těch případech, kdy na požadovaném pozemku byla těžba již ukončena. V případě prodeje se pozemky převádějí za cenu, která je v daném místě a čase obvyklá.
Čl. IX zákona č. 296/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost stanovená v § 33 odst. 3 vztahuje na správce konkursní podstaty.
Čl. II zákona č. 376/2007 Sb.
Přechodná ustanovení a zrušovací ustanovení
1. Pokud organizace nesplňují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podmínky pro nakládání s výbušninami stanovené zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Povolení vydaná Českým báňským úřadem na základě § 23 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Dosavadní povolení vydaná podle části třetí zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do doby skončení jejich platnosti.
4. Organizace, která před účinností tohoto zákona disponuje s plastickou trhavinou, která neobsahuje stanovenou detekční látku, je povinna do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit její označkování nebo zničení.
5. Vyhláška č. 306/2002 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, se zrušuje.
Čl. VI zákona č. 223/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. VI zákona č. 204/2015 Sb.
Přechodné ustanovení
Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 61/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 451/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu a tranzitu vydaná podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
2. K pozastavení platnosti a k odejmutí povolení k nabývání výbušnin vydaného podle § 25e odst. 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn obvodní báňský úřad, který povolení vydal.
3. Evidenční záznamy vedené podle § 33 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nadále organizace uchovává po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IX zákona č. 284/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 179/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Povinnost oznámit údaje o vývozu a dovozu výbušnin podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i po nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za období posledního kalendářního pololetí, které předcházelo dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého a Vysočina, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, dokončí Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina. Kontroly zahájené Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého a Vysočina, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ukončeny, dokončí Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina.
Čl.XX zákona č. 465/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
1) Zákoník práce
1a) § 5 a 11 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.
1d) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
1f) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 34 horního zákona.
2a) § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 35 horního zákona.
3a) Například zákoník práce, vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
3b) Například zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
3c) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3d) Zákon č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.
4a) Například vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
4b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
4c) § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
4d) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 213 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
5a) § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
6a) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
6b) § 6 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
6c) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
8a) § 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
8c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
10) § 39 horního zákona.
11) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
12) Obchodní zákoník. Občanský zákoník.
13a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn.
13b) Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
13c) Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce, vyhlášená pod č. 6/2003 Sb.m.s.
13d) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.
14) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění vyhlášky č. 35/1985 Sb.
Výnos Ústřední správy spojů, kterým se vydává Poštovní řád.
15) Např. ČSN 26 9021 Vnitropodniková doprava výbušnin a výrobků obsahujících výbušniny.
18a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
18b) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
18e) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18g) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb.
18h) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a využívání povolení k průzkumu, vyhledávání a dobývání uhlovodíků.
18i) § 7 vyhlášky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů.
18j) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
18l) § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18m) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
19) Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
20c) Například vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.
21) § 23 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb.
22) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
23) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
24) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády č. 97/2015 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.
26) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), které stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.
29) Čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU.
30) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
31) § 5 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32) § 3 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 373/2011 Sb.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.
34) § 5 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
35) § 6a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.