Plné znění otázky

Dotaz k usnesení Exekutorského úřadu doručeného novému zaměstnavateli:

1) Dne 11. 11. 2014 byl exekutorským úřadem vydán exekuční příkaz pro aktuálního plátce mzdy – exekutor rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky srážkami ze mzdy povinného (§ 49 odst. 1 písm. a) Exekučního řádu) Ke dni 17. 10. 2013 nastaly skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu a exekutor v rejstříku zahájených exekucí vyznačil doložku provedení exekuce.

2) Zaměstnanec změnil zaměstnavatele a nastoupil k nám od 1. 2. 2020.

3) Zaměstnavatel obdržel od exekutorského úřadu Usnesení ze dne 15. 5. 2020 na exekuci uvedenou v bodě 1. V bodě II. tohoto usnesení bylo uvedeno: - Novému plátci mzdy ………. se přikazuje, aby prováděl srážky ze mzdy povinného v pořadí exekučního příkazu…. ze dne 11. 11.2014, které je dáno dnem doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy povinného dne 13. 11. 2014. Nařízená exekuce srážkami ze mzdy se vztahuje i na dosud nevyplacené nároky povinného na výplatu vratitelného přeplatku na dani z příjmu fyzických osob a pohledávky vzniklé z identického právního důvodu v budoucnu, které jsou rovněž součástí čisté mzdy. Z uvedeného nám není jasné, zda jsme na základě uvedeného usnesení povinni srážet přeplatek na dani z příjmů FO a to i v letech budoucích.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zaměstnanec v exekuci
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy

Související otázky a odpovědi

Dodatky k pracovní smlouvě - evidence a číslování
Příjem za poskytnutí receptur
Cestovné
Zaměstnanec a insolvence
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Exekuce/odstupné
Exekuce
Insolvence
Exekuce a přeplatek z ročního zúčtování
Exekuce u manželů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Exekuce a odstupné
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy
Srážky ze mzdy - výživné
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné

Související předpisy

120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád