Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno

Cílem elektronizace procesu rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je zavést zcela novou, jednoduchou a funkční formu elektronické neschopenky (tzv. eNeschopenky) jako plně elektronické cesty komunikace zúčastněných aktérů.

Elektronická neschopenka (eNeschopenka) výrazně sníží všem zainteresovaným aktérům administrativní zátěž. Současný papírový propisovací pětidílný formulář bude od 1. 1. 2020 nahrazen elektronickou komunikací mezi lékaři, OSSZ a zaměstnavateli. Lékař nově nebude muset od pacienta zjišťovat všechny jeho osobní údaje a zejména údaje o aktuálním zaměstnavateli, protože potřebné informace se mu předvyplní podle údajů v registrech ČSSZ. Pro připojení k registrům ČSSZ a identifikaci si lékař nebude muset pořizovat žádné nové elektronické certifikáty či podpisy, protože využije řešení již vytvořeného pro účely vydávání eReceptu. Lékaři, kteří nepoužívají vlastní lékařský software, budou moci eNeschopenku vystavit bezplatně přes ePortál ČSSZ prostřednictvím webové aplikace.

Nemocný pacient nově nebude muset ve svém špatném zdravotním stavu řešit předání částí papírového formuláře zaměstnavateli a podávat žádosti o náhradu mzdy a o nemocenské, protože obojí se bude vyplácet ze zákona bez písemné žádosti. Zaměstnavatel, který řádně a v souladu se zákonem aktualizuje své údaje evidované v registrech ČSSZ a údaje o svých zaměstnancích, se nově o pracovní neschopnosti zaměstnance dozví elektronickou formou prakticky téměř bezprostředně po vystavení lékařem. ČSSZ mu informace o nemocných zaměstnancích bude zasílat do datové schránky a zpřístupní je i na ePortálu ČSSZ.

Takto plně elektronický systém dosud není zaveden v okolních státech, někde lékaři sice komunikují elektronicky, ale informaci o vzniku pracovní neschopnosti zaměstnavateli i tak předává zaměstnanec na papírovém formuláři. Na rozdíl od Polska, kde je dosud elektronický systém rozhodování o pracovní neschopnosti nejpokrokovější, bude u nás zaměstnavateli prostřednictvím ČSSZ aktivně zasílána informace o vzniku, trvání a ukončení pracovní neschopnosti lékařem, pokud si notifikační službu zaměstnavatel bude přát a požádá o ni.

Základní právní předpisy

Z hlediska právních předpisů je eNeschopenka obsažena již v zákoně č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost částí zákona týkající se eNeschopenky byla původně stanovena na 1. leden 2019, ale zákonem č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla účinnost částí zákona týkajících se eNeschopenky odložena na 1. 1. 2020. Tato právní úprava eNeschopenky spočívala na bázi dobrovolné elektronické formy.

Dále je právní úprava eNeschopenky obsažena v zákoně č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon zejména zavádí povinnost ošetřujícího lékaře hlásit dočasnou pracovní neschopnost pouze elektronicky, dále zavádí notifikace zaměstnavatelům, možnost lékařů využívat certifikátů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další navazující změny.

Zákon byl dne 1. 7. 2019 publikován ve Sbírce zákonů ČR v částce č. 71 a účinný je od 1. 1. 2020.

Co lze od eNeschopenky očekávat

  • eNeschopenka celkově zjednoduší posuzování dočasné pracovní neschopnosti tím, že se sníží počet dílů neschopenky ze stávajících pěti na tři,
  • od ledna 2020 dojde ke snížení povinností uložených ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli a zaměstnanci,
  • bude zajištěn plošný elektronický sběr dat od všech ošetřujících lékařů o dočasných pracovních neschopnostech a tím dojde ke snížení administrativy,
  • po náběhu nového systému se očekává výrazné zrychlení procesu výplaty nemocenského,
  • poskytne lékaři formou SW potřebnou podporu pro vyplňování a odesílání neschopenky a rovněž předvyplnění údajů o pojištěnci (základní identifikační údaje, údaje o jeho zaměstnavateli),
  • poskytne zaměstnavateli formou notifikací prakticky okamžitě informace o pracovní neschopnosti jeho zaměstnanců,
  • sníží se administrativní zátěž zaměstnavatelů, protože odpadne povinnost předávat papírové doklady,
  • zruší se povinnost zaměstnance předávat zaměstnavateli papírové doklady (žádost o výplatu náhrady mzdy a žádost o nemocenské).

Jak je to dnes

V současné době ošetřující lékař, který posuzuje dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance, předává zaměstnanci příslušné tiskopisy, jež zaměstnanec předává zaměstnavateli. Po dobu pracovní neschopnosti si zaměstnanec ponechává pouze tiskopis "Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce". Tyto tiskopisy předané zaměstnavateli slouží jednak k uplatnění nároku na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, jednak jsou prostřednictvím zaměstnavatele předávány správě sociálního zabezpečení spolu s podklady pro výpočet nemocenského (žádost o nemocenské). Ošetřující lékař současně ohlašuje na papírovém tiskopisu správě sociálního zabezpečení, že rozhodl o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Toto hlášení má pouze administrativně-kontrolní charakter a neslouží pro výplatu dávky.

Jak to bude od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 dojde k podstatnému snížení povinností ošetřujícího lékaře, zaměstnance i zaměstnavatele souvisejících s posuzováním dočasné pracovní neschopnosti a výplatou nemocenského. Ošetřující lékař bude hlásit vznik, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti přímo správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky. Ošetřující lékař již nebude vydávat zaměstnanci žádné papírové díly neschopenky určené pro zaměstnavatele. "Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce", který má u sebe zaměstnanec, však zůstane zachován pro potřeby a informaci pojištěnce. Hlášení správě sociálního zabezpečení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti bude při dočasné pracovní neschopnosti přesahující 14 kalendářních dnů automaticky považováno za žádost o nemocenské. Současně bude ošetřující lékař hlásit trvání dočasné pracovní neschopnosti přímo správě sociálního zabezpečení. Tato oznámení dosud při dočasné pracovní neschopnosti delší než 14 dnů předával správě sociálního zabezpečení zaměstnavatel. Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, které ošetřující lékař bude rovněž zasílat přímo správě sociálního zabezpečení, bude automaticky i dokladem pro ukončení výplaty nemocenského.

Pro zaměstnavatele se tedy již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. I nadále zůstává povinností zaměstnance, aby o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informoval svého zaměstnavatele (např. telefonicky, e-mailem). V průběhu dočasné pracovní neschopnosti (v závislosti na jeho zdravotním stavu) a vždy po jejím skončení bude zaměstnanec moci prokázat zaměstnavateli její trvání též předložením tiskopisu "Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce", který si na rozdíl od současného stavu při skončení pracovní neschopnosti zaměstnanec vždy ponechá. Zaměstnavatel získá dva nové způsoby zjišťování informací o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců:

  • bude mít k dispozici službu ePortálu ČSSZ pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců,
  • může požádat o zasílání proaktivních elektronických notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců (jednorázová žádost pro automatické zasílání do budoucna).

Zaměstnavatelé tedy nově nebudou správám sociálního zabezpečení předávat žádné papírové tiskopisy týkající se nemocenského zaměstnanců. Příloha k žádosti o dávku, která obsahuje údaje potřebné pro posouzení nároku, výpočet a výplatu nemocenského, se bude nově předávat správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky.

Neschopenky vystavené do konce roku 2019

Neschopenky vystavené na současném pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány "postaru", tzn. stejně jako dosud, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné správě sociálního zabezpečení, a to až do úplného ukončení těchto konkrétních pracovních neschopností.

Shrnutí

Od 1. 1. 2020 dojde k zavedení zcela nového, odlišného postupu při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a uplatňování žádostí o náhradu mzdy a nemocenské. V dalších navazujících článcích vás budeme postupně seznamovat s detailními informacemi v postupech a podrobných popisech všech procesů, zejména se zaměřením na nové činnosti zaměstnavatele, lékaře a zaměstnance.

Související články

Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka č. 9/2019

Personální a sociálně právní kartotéka 9/2019

Téma měsíce

K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené Otevřít číslo Archiv časopisu