Pracovněprávní aktuality (16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)

Vydáno: 13 minut čtení

(sledované období: 16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 351/2015 Sb.

dne 21.12.2015

Účinnost: 21.12.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 355/2015 Sb.

dne 21.12.2015

Mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 dosahuje v souladu s pravidelně uveřejňovaným sdělením MPSV výše 25 903 Kč.

Tato částka je podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, rozhodná např. pro výpočet maximální výše podpory v nezaměstnanosti, výpočet státního příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa u zaměstnavatele, odvod do státního rozpočtu v rámci náhradního plnění aj.

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (Velký pátek)

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2015 Sb.

dne 21.12.2015

Účinnost: 21.12.2015

Zákon o ukončení důchodového spoření

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 376/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 1.1.2016 (s výjimkami)

Obavy z konce loňského roku, že zrušení tzv. II. pilíře důchodového spoření nestihne včas projít legislativním procesem a termíny pro jednotlivé ukončovací fáze tak budou muset být složitě posunovány, se nenaplnily a zákon o ukončení důchodového spoření (č. 376/2015 Sb.) spolu se zákonem novelizujícím dotčené zákony (č. 377/2015 Sb.) byl vyhlášen ve Sbírce zákonů s účinností od 1. ledna 2016. Od původního znění navrhovaného vládou (o kterém jsme informovali v PaM č. 5/2015) se schválené předpisy nijak výrazně neliší – v průběhu legislativního procesu však byly určité části zpřesněny a konkretizovány, a proto níže uvádíme jejich stručné shrnutí.

V souladu s platnou a účinnou právní úpravou by měli dotčení zaměstnavatelé naposledy za prosinec 2015 (tj. v rámci prosincové výplaty, kterou zaměstnanci obdrží v lednu 2016) odvést důchodové spoření svých zaměstnanců do II. pilíře, tedy 5% z vyměřovacího základu do II. pilíře a 3,5% do I. pilíře. Od ledna 2016 (tj. v rámci lednové výplaty obdržené v únoru 2016) potom bude všem zaměstnancům bez rozdílu sráženo do I. pilíře standardních 6,5% z vyměřovacího základu na důchodové pojištění.

Dle ustanovení zrušovacího zákona mají penzijní společnosti povinnost nejpozději do konce března 2016 sdělit účastníkům II. pilíře možnosti vypořádání jejich naspořených prostředků a nejpozději do konce září 2016 se poté budou muset všichni účastníci rozhodnout, jak s penězi naloží. Pokud v daném termínu účastníci penzijním společnostem neodpoví, převedou společnosti jejich prostředky na tzv. svodný účet správce pojistného (institut podobný vkladní knížce u bank).

Zákon navrhuje celkem tři možnosti vypořádání:

  1. Vyplacení prostředků účastníkovi (složenkou / převodem na účet).
  2. Převedení prostředků do III. pilíře, tedy do tzv. doplňkového penzijního spoření / penzijního připojištění (na tyto prostředky bude možné čerpat státní příspěvek či daňová zvýhodnění).
  3. Převedení na tzv. svodný účet správce pojistného (pokud se účastníci nerozhodnou jinak).

Bez ohledu na způsob vypořádání poté bude mít každý účastník II. pilíře možnost doplatit si pojistné na důchodové pojištění, aby v budoucnu nebyl penalizován krácením procentní výměry starobního důchodu. V tomto směru však bude muset každý účastník aktivně jednat, tedy nejpozději do konce června 2016 podat žádost o doplacení pojistného na OSSZ podle místa svého bydliště a následně v souladu s určeným harmonogramem pojistné doplatit.

Zákon novelizující související zákony (č. 377/2015 Sb.) se poté v této souvislosti snaží mimo jiné „zatraktivnit“ zrušení II. pilíře a motivovat účastníky (převedším daňovými úlevami), aby si naspořené peníze nevybírali, ale spíše převedli do III. pilíře.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 1.1.2016 (s výjimkami)

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 12.1.2016

Předmětná novela přidává do „učitelského“ zákona nový paragraf, jímž stanoví speciální úpravu pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků.

Nově tak bude možné s pedagogickými pracovníky uzavřít pracovní poměr na dobu určitou v minimální délce 12 měsíců, a to s možností opakovat jej nejvýše dvakrát. Výjimky z tohoto pravidla může tvořit pouze tzv. zástup za jiného pedagogického pracovníka, který je v zaměstnání dočasně nepřítomný z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, a dále také uzavření pracovního poměru na dobu určitou s takovým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle zákona (např. ještě řádně neukončil VŠ vzdělání).

Novela by měla v praxi odstranit poměrně časté uzavírání pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky pouze na dobu trvání školního roku (tedy od září do června), na které navazuje ve své podstatě „nucené pracovní volno“ po dobu letních prázdnin.

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 28.12.2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (cestovní náhrady)

Vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 385/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 1.1.2016

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 394/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 1.1.2016

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 397/2015 Sb.

dne 28.12.2015

Účinnost: 28.12.2015

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona o službě vojáků v záloze

Sněmovní tisk: 456

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 13.4.2015)

Stav projednávání: Senát

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (prevence rizik)

Sněmovní tisk: 462

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 15.4.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5.1.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.7.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23.1.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení

Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sněmovní tisk: 275

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 30.7.2014)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 392

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23.1.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Předkladatel: poslankyně Markéta Adamová (předložila PS dne 2.7.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Předkladatel: poslanec Martin Plíšek (předložil PS dne 17.9.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3.11.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (důchodový věk horníků)

Sněmovní tisk: 654

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 11.11.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23.12.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.5.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016 s výjimkami

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.9.2016 s výjimkami

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku

Stav projednávání: vláda

Nové projednávané předpisy

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: připomínkové řízení

Předpokládaná účinnost: dnem vyhlášení

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o zaměstnanosti, která do českého právního řádu zavedla tzv. kurzarbeit (od 1. října 2015), nyní vláda do mezirezortního připomínkového řízení odeslala návrh novely vyhlášky MPSV, která ustanovení o kurzarbeitu provádí. Konkrétně jde o bližší specifikaci státního příspěvku poskytovaného zaměstnavatelům při zavedení kurzarbeitu v době částečné nezaměstnanosti.

O obsahu institutu kurzarbeitu, který byl do jinak převážně technické novely zákona o zaměstnanosti „přilepen“ až poslaneckými pozměňovacími návrhy v průběhu legislativního procesu, jsme Vás blíže informovali v PaM č. 9/2015. Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací předán prezidentovi

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení, Senát – 1. čtení

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

351/2015 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
355/2015 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
359/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření
377/2015 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
379/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
381/2015 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci
385/2015 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
394/2015 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
397/2015 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
251/2005 Sb. o inspekci práce
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
262/2006 Sb. zákoník práce
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty