494/2001 Sb. , kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Schválený:
494/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2001,
kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Vláda nařizuje podle § 133c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
 
§ 1
Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu o úrazu, který je uveden v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Pro účely hlášení úrazu podle tohoto nařízení je smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.
 
§ 3
(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)
c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)
d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,3)
e) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5) vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.
(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)
c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)
d) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5)
e) příslušné zdravotní pojišťovně,6)
f) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.3)
 
§ 4
Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
a) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5)
b) příslušné zdravotní pojišťovně.6)
 
§ 5
V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5)
c) příslušné zdravotní pojišťovně.6)
 
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.
 
Příl.
Záznam o úrazu
                    Evidenční číslo záznamu:

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo:
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+
|1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):      |2. Předmět podnikání (OKEČ):        |
|                             |                      |
|                             +--------------------------------------------+
|                             |3. Místo, kde k úrazu došlo:        |
|                             |                      |
|                             +--------------------------------------------+
|                             |4. Bylo místo úrazu pravidelným       |
|                             |  pracovištěm?               |
|                             |                      |
|                             |      ANO     NE         |
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+
|5. Činnost, při které k úrazu došlo:                                 |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+

B. Údaje  o  zaměstnavateli,  u  kterého  je  postižený
  v pracovněprávním vztahu  (liší-li se od  údajů uvedených
  nahoře):
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+
|1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):      |2. Předmět podnikání (OKEČ):        |
|                             |                      |
|                             |                      |
|                             |                      |
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+

C. Údaje o postiženém:
+---------------------------------------------------------+--------------------     ------------------------+
|1. Jméno a příjmení                   |Pohlaví:                  |
|                             |   muž        žena        |
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+
|2. Datum narození:                    |3. Státní příslušnost:           |
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+
|4. Adresa trvalého pobytu:                |5. Adresa pro doručování:          |
|                             |                      |
|                             |                      |
+---------------------------------------------------------+-------------------- ------------------------+
|6. Druh práce:                      |                      |
+---------------------------------------------------------+------------------+- ------------------------+
|7. Délka trvání pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele:| roků:      |měsíců:         |
+---------------------------------------------------------+------------------+- ------------------------+
|8. Postižený je:                                           |
|     zaměstnanec v pracovním poměru                                |
|     zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr        |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+
|9. Měl postižený kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu?   ANO  NE         |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+

D. Údaje o úrazu:
+---------------------------------+-----------------------+-------------------- ------------------------+
|1. Datum a hodina úrazu:     |2. Začátek směny:   |3. Počet zraněných osob celkem:       |
+---------------------------------+-----------------------+-------------------- ------------------------+
|4. Druh zranění a                                           |
|  zraněná část těla:                                         |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+
|5. Druh úrazu:          smrtelný        ostatní                   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+
|6. Co bylo zdrojem úrazu? (je možné označit více zdrojů)                       |
|     - dopravní prostředek                                    |
|     - kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí                       |
|     - materiál, břemena, předměty (pád, přiražení,                       |
|      odlétnutí, náraz, zavalení)                                |
|     - pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí                      |
|     - nástroj, přístroj, nářadí                                 |
|     - průmyslové škodliviny, chemické látky,                          |
|      biologické činitele                                    |
|     - horké látky a předměty, oheň a výbušniny                         |
|     - horké látky a předměty, oheň a výbušniny                         |
|     - stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní                         |
|     - lidé, zvířata nebo přírodní živly                             |
|     - jiný blíže nespecifikovaný zdroj                             |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+
|7. Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více příčin)                    |
|     - pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu                   |
|     - pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko                      |
|     - pro závady na pracovišti                                 |
|     - pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně                   |
|      osobních ochranných pracovních prostředků                         |
|     - pro porušení pracovní kázně postiženým                          |
|     - pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského                  |
|      činitele                                         |
|     - pro jiný, blíže nespecifikovatelný důvod                         |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+
|8. Vyčerpávající popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu:                  |
|  (v případě potřeby připojte další list)                              |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+
|9. Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým:                  |
|  (v případě potřeby připojte další list)                              |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
|                                                   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------------+

Datum a podpis postiženého:
(podle možnosti)                 .....................................................

Datum, jména a příjmení a podpisy svědků úrazu,
popřípadě zástupce odborového orgánu nebo
zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci:             .....................................................

                         .....................................................

                         .....................................................

Datum, jméno a příjmení, funkce a podpis
zaměstnavatele:                  .....................................................
1) § 136a zákoníku práce.
2) § 38 zákoníku práce.
3) Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb.
4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
5) § 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.
6) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.

Související dokumenty

Související články

Jak správně vyšetřit pracovní úrazy