Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení

Vydáno: 14 minut čtení

Opětovně se podceňuje riziko, kterým je například zachycení a následné vtažení horních končetin a dále také i riziko zachycení volně vlajících vlasů.

Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Ing.
Jiří
Kysela
K dané problematice sděluji následující. Informační systém o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce eviduje ve velmi krátkém čase zvýšený počet pracovních úrazů, kde zdrojem jsou například zachycení řemínku hodinek s následným vtažením horních končetin (příklad pracovního úrazu č. 1), dále také i zachycení volně vlajících vlasů, jehož výsledkem je skalpování tzn. vytržení části lidské pokožky na hlavě i s vlasy (příklad pracovního úrazu č. 2, č. 3). Četnost těchto pracovních úrazů sice není v desítkách procent, jako například u ruční manipulace s břemeny, dále střety zaměstnance s motorovým manipulačním vozíkem či pády z výšek, ale jejich závažnost, dle mého názoru, v řadě případech předčí pracovní úrazy ve výše uvedených oblastech. Mám na mysli zejména trvalé následky, případně i snížení celospolečenského uplatnění. Považuji tedy za účelné, a to například z pohledu inspektora bezpečnosti práce, a dále také i v rámci prevence na tuto skutečnost upozornit.
Pro informaci tedy k dané problematice uvádím vybrané příklady pracovních úrazů.
Příklad č. 1. Zachycení řemínku hodinek na horní končetině
Stručný popis:
Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám na zařízení pro plynulou dopravu nákladů – pásového dopravníku (dále jen „dopravník“) nastala námraza, která ovlivnila jeho funkčnost. Postižený zaměstnanec (délka pracovního zařazení 18 let) v daný okamžik prováděl kontrolu funkčnosti dopravníku, a to vizuální kontrolou, která se standardně provádí za plného chodu, aby bylo možno závadu v prvé řadě detekovat, a tepr

Související dokumenty

Související články

Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Poznámka ke školním úrazům
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Údržba je vysoce rizikovou činností
Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Školení první pomoci
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy

Související předpisy

378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků