Startuje dětská výtvarná soutěž

Vydáno: 3 minuty čtení

Téma soutěže Lidé a roboti při práci vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku (https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/cs ).

Startuje dětská výtvarná soutěž
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Soutěž pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v. v.
i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které nad soutěží již tradičně převzalo záštitu. Mladí umělci ze základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let.
Své práce mohou přihlašovat do 31. března 2024.
Téma soutěže se tentokrát zaměřuje na digitální technologie, které mohou urychlit snahy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) různými způsoby. Například tím, že umožní přemístění pracovníků z nebezpečných pracovních situací prostřednictvím inovativních způsobů sledování nebezpečných expozic, nebo se zaměří na zlepšení kvality práce tak, že zbaví pracovníky opakujících se či rutinních úkolů. Digitální technologie a nové formy práce mohou také pracovníkům přinášet výhody, jako jsou vyšší úrovně autonomie a flexibility. Mimo to mohou lidem zjednodušit přístup na trh práce. To má význam zejména pro osoby s postižením, starší pracovníky nebo osoby pečující o své blízké.
Digitalizace nabízí potenciál pro inovativní a dynamický rozvoj na pracovišti, ale představuje také nové problémy. Zaváděním nových technologií se mění i nebezpečí a rizika, kterým jsou zaměstnanci při práci vystaveni, a zaměstnavatelé na to musí být v předstihu připravení. Je zapotřebí využít potenciál těchto technologií a zároveň ochránit zaměstnance před novými nebo měnícími se riziky. Většina diskuzí o digitalizaci zmiňuje kvantitu pracovních míst, a nikoli jejich kvalitu, která ale musí být do těchto diskuzí zahrnuta také. Zde je důležitým aspektem právě BOZP.
Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti BOZP, zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.
Doručené soutěžní práce zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu inspekce práce, Českomoravské konfederace odborových svazů a organizátora soutěže. Výsledky soutěže organizátor vyhlásí v květnu 2024 na slavnostní akci v Praze. Zde budou pěti vítězům v každé kategorii předány hodnotné ceny. Ceny si odnesou i školy a školská zařízení, jejichž zaslané práce se umístí na prvním místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.
Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.

Související dokumenty

Související články

Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Přenášení břemen
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Údržba je vysoce rizikovou činností
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Poznámka ke školním úrazům

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP