Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády

Vydáno: 29 minut čtení

Obsahem příspěvku je upozornit provozovatele, dále také i odborníky v oblasti zdvihacích zařízení na některé nové změny požadavků na zajištění bezpečnosti, a to v návaznosti na zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o VTZ) a nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (nařízení vlády), které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. V příspěvku také i uvedeme vybrané otázky a odpovědí, které k dané problematice obdržel Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Zcela nová změna je v definici VTZ, která v již neplatném zákonu č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění pozdějších předpisů, obsahovala pouze, že: „VTZ jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku“. Definice VTZ podle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb. sjednocuje spektrum výkladů. Zcela jednoznačně vystihuje podstatu VTZ z pohledu míry rizika a jejich vlastností a to, že: „vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob“.

Dále v ust. § 4 a § 5 zákon o VTZ jednoznačně stanovil výkon státní správy. Konkrétně dle ust. § 4, citujeme: „Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“), Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce“. Ustanovení § 5 zákona dále uvádí, že „K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen „pověřená organizace“). Ministerstvo vydá zřizovací listinu pověřené organizace“. Činností pověřené organizace jsou dále pak uvedeny v ust. § 6 zákona o VTZ. Konkrétně pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení:

  1. podává na vyžádání odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
  2. provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek; u vyhrazených tlakových zařízení po opravách, a to parních a kapalinových kotlů s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 16 bar a vyšším a tlakových nádob s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar a vyšším provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních bez ohledu na zařazení do třídy,
  3. prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění podle § 8,
  4. prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o tom osvědčení podle § 11,
  5. prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů.

Za zcela nové je, že pověřená organizace, dle ust. § 6 odst. 1 písm. f) zákona o VTZ vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti, a dále, dle písmena g) zákona o VTZ, vede evi

Související dokumenty

Související články

Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Svařování
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika

Související předpisy

250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)