Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády

Vydáno: 29 minut čtení

Obsahem příspěvku je upozornit provozovatele, dále také i odborníky v oblasti zdvihacích zařízení na některé nové změny požadavků na zajištění bezpečnosti, a to v návaznosti na zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o VTZ) a nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (nařízení vlády), které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. V příspěvku také i uvedeme vybrané otázky a odpovědí, které k dané problematice obdržel Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Zcela nová změna je v definici VTZ, která v již neplatném zákonu č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění pozdějších předpisů, obsahovala pouze, že: „VTZ jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku“. Definice VTZ podle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb. sjednocuje spektrum výkladů. Zcela jednoznačně vystihuje podstatu VTZ z pohledu míry rizika a jejich vlastností a to, že: „vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob“.

Dále v ust. § 4 a § 5 zákon o VTZ jednoznačně stanovil výkon státní správy. Konkrétně dle ust. § 4, citujeme: „Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“), Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce“. Ustanovení § 5 zákona dále uvádí, že „K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen „pověřená organizace“). Ministerstvo vydá zřizovací listinu pověřené organizace“. Činností pověřené organizace jsou dále pak uvedeny v ust. § 6 zákona o VTZ. Konkrétně pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení:

  1. podává na vyžádání odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
  2. provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek; u vyhrazených tlakových zařízení po opravách, a to parních a kapalinových kotlů s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 16 bar a vyšším a tlakových nádob s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar a vyšším provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních bez ohledu na zařazení do třídy,
  3. prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění podle § 8,
  4. prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o tom osvědčení podle § 11,
  5. prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů.

Za zcela nové je, že pověřená organizace, dle ust. § 6 odst. 1 písm. f) zákona o VTZ vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti, a dále, dle písmena g) zákona o VTZ, vede evi

Související dokumenty

Související články

Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Svařování
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Související předpisy

250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba