VTZ - Nová úprava problematiky

Vydáno: 18 minut čtení

Článek se věnuje problematice vyhrazených technických zařízení a jejich celkové rekodifikaci v návaznosti na závěrečnou fázi legislativních procesů. Nutno předeslat, že v době odevzdání článku nebyly prováděcí právní předpisy, které jsou předmětem tohoto článku platné, a je možné, že dojde k jejich úpravám v rámci schvalování Vládou ČR. Článek se věnuje vyhrazeným zdvihacím technickým zařízením, vyhrazeným technickým plynovým zařízením a vyhrazeným technickým tlakovým zařízením a jejich připravované právní úpravě.

Bude tedy věnován prostor návrhu nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích k zajištění jejich bezpečnosti, návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích k zajištění jejich bezpečnosti, a návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích k zajištění jejich bezpečnosti.

Předpokládá se pokračování článku v dalším čísle, kde bude rozebírána problematika vyhrazených elektrických zařízení a tzv. elektro kvalifikace.

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“), vstoupí v účinnost 1. července 2022. Připravované prováděcí právní předpisy spadají svou účinnosti do stejného momentu zejména proto, že bez těchto prováděcích předpisů by byla právní úprava natolik rámcová, že by nebyly známy žádné bližší požadavky na bezpečný a život neohrožující provoz jednotlivých druhů vyhrazených technických zařízení.

Jednotlivá budoucí nařízení vlády upravují požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení, kdy v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu.

Obecně, v souladu se zákonem o VTZ je definice dána rámcově a všechny zařízení vyjmenovaná v nařízení vlády musí tuto definici respektovat a nevybočovat z ní, když zákon o VTZ tedy stanoví, že vyhrazeným technickým zařízením je tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Nutno zdůraznit, že takto široké pojetí definice v zákoně je přiměřené skutečnosti, že se jednotlivé druhy vyhraz

Související dokumenty

Související články

Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Svařování
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)

Související otázky a odpovědi

Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL