Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Vydáno: 18 minut čtení

Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. , též ochranné nápoje.

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
JUDr.
Eva
Dandová
Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství (v závislosti na obvyklém stupni znečištění) je uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které od 1. 11. 2021 nahradilo původní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
I tato právní úprava má u nás tradici, před euronovelou starého zákoníku práce provedenou zákonem č. 155/2000 Sb., a před vydáním nařízení vlády č. 495/2001 Sb. byla obsažena ve vyhlášce č. 204/1994 Sb. a v Metodickém pokynu BPT 0005/94 Českého úřadu bezpečnosti práce, takže by měla být v praxi vžitá. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. u nás platilo 20 let a nebylo vůbec novelizováno.
Příklady druhů prací z hlediska znečištění
Druhy prací
Příklady profesí a profesních činností
Práce velmi nečistá
asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci <

Související dokumenty

Související články

Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Svařování
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní pracovních oděvů
Práce ve výškách
Stohování krabic
Skladování a nakládání s NCHL
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Školení první pomoci
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Povinné školení řidičů

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
204/1994 Sb. , kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
155/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků