Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Vydáno: 18 minut čtení

Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. , též ochranné nápoje.

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
JUDr.
Eva
Dandová
Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství (v závislosti na obvyklém stupni znečištění) je uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které od 1. 11. 2021 nahradilo původní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
I tato právní úprava má u nás tradici, před euronovelou starého zákoníku práce provedenou zákonem č. 155/2000 Sb., a před vydáním nařízení vlády č. 495/2001 Sb. byla obsažena ve vyhlášce č. 204/1994 Sb. a v Metodickém pokynu BPT 0005/94 Českého úřadu bezpečnosti práce, takže by měla být v praxi vžitá. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. u nás platilo 20 let a nebylo vůbec novelizováno.
Příklady druhů prací z hlediska znečištění
Druhy prací
Příklady profesí a profesních činností
Práce velmi nečistá
asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci <

Související dokumenty

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
204/1994 Sb. , kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
155/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Související články

Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Svařování
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Skladování a nakládání s NCHL
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy