Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy

Vydáno: 16 minut čtení

Tento článek se bude snažit přiblížit změny, které nastaly od 1. července 2022 pro všechny odborníky v oblasti elektra nejen u problematiky vyhrazených technických zařízení. Vláda ČR schválila dne 22.června 2022 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a nařízení č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, která provádí nový základní právní předpis v oblasti vyhrazených technických zařízení, zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“). Nařízení stejně jako zákon nabyly účinnosti zmiňovaného 1. července tohoto roku.

Ve svém komplexu mají předmětná nařízení naplnit rámec daný zákonem tak, aby byla regulace dané oblasti pojata evolučním způsobem, tedy vycházeje z původních předpisů, avšak s množstvím nového a normám poplatného.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení a též provozovatelé VTZ, musí postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby se vyhrazené elektrické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Provozovatel je také povinen zajistit, aby bylo vyhrazené elektrické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. upravuje výčet vyhrazených elektrických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení a požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

Vymezuje tedy, co je za vyhrazené elektrické zařízení považováno. Rámec toho, co je obecně považováno za vyhrazené technické zařízení najdeme samozřejmě v zákoně, nicméně nařízení vlády č. 190/2022 Sb., stanoví konkrétněji, že vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. Nařízení poskytuje pro větší právní jistotu uživatelů výčet ne

Související dokumenty

Související články

Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
VTZ - Nová úprava problematiky
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Svařování
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Skladování a nakládání s NCHL
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Smluvní pokuta za porušení BOZP