Bezpečné používání žebříků na pracovištích

Vydáno: 16 minut čtení

1. Úvod

Pády ze žebříků patří dlouhodobě mezi nejčastější úrazy na pracovištích. K závažným pracovním úrazům dochází nejenom při pádech z vysokých výšek, ale i z mnohem menších výšek, jako jsou například právě pády ze žebříků. Vysoce rizikovým odvětvím je stavebnictví.

Mezi časté příčiny zranění, související s pádem ze žebříku, patří nesprávný výstup a sestup ze žebříku, nesprávné ustavení žebříku, vyklánění stranou nebo vzad, špatné našlápnutí nebo uklouznutí při výstupu nebo sestupu. Zaměstnavatelé mají povinnost seznámit zaměstnance s bezpečným způsobem práce na žebříku a vyžadovat dodržování těchto pravidel.

2. Bezpečné používání žebříků

Při výběru vhodného typu žebříku je důležité zvážit jeho nosnost, neboť v případě překročení stanovené nosnosti, může dojít k jeho prohnutí nebo zlomení, s následným pádem zaměstnance. Dalším důležitým faktorem je určení potřebné výšky žebříku pro danou činnost. K mnoha úrazům dochází právě z důvodu příliš krátkého žebříku, kdy zaměstnanci položí žebřík na něco, co prodlužuje jeho dosah.

Dalším souvisejícím faktorem, přispívajícím k úrazům na žebříku, je použití starých, opotřebovaných nebo poškozených žebříků. Nezapomínejme rovněž i na skutečnost, že žebříky mají stanovenou životnost a skladovatelnost. Poškozené žebříky jsou extrémně nebezpečné, jelikož můžou být použity a způsobit tak vážná zranění. Je důležité před použitím žebříku provést jeho důkladnou kontrolu.

Lidská chyba je hlavní příčinou pádů ze žebříků. Nikdy nepoužívejte žebřík jiným způsobem, než je určen výrobcem. Při používání žebříku vždy udržujte 3 body kontaktu s žebříkem, pro zajištění stability. Rovněž se nikdy nepokoušejte dosáhnout něčeho na žebříku. Je mnohem bezpečnější sestoupit ze žebříku, přesunout jej a následně vylézt zpět.

DŮLEŽITÉ:

Žebříky by nikdy neměly být umístěny před dveřmi, které nejsou zablokované nebo střežené

Zajištění stability žebříku druhou osobou, která podporuje základnu při použití žebříku. Pokud nemůže být žebřík držen někým jiným, ujistěte se, že je zabráněno jeho sklouznutí.

Příklad z praxe:

Zaměstnanec měl provádět úklid půdních prostorů. Zaměstnanec šel zkontrolovat půdní prostor, přičemž zjistil, že jedna z krabic zásuvek na 220 V umístěná na svislém trámu v bezprostřední blízkosti výstupní plošiny u dřevěného žebříku je uvolněná. Zaměstnanec chtěl pomocí akumulátorového šroubováku krabici zásuvky připevnit. Zaměstnanec se postavil tak, že jednou nohou stál na příčli žebříku a druhou na podlaze podkroví. Podle slov zaměstnance se mu zatočila hlava a zřítil se z výšky cca 3,5 m. V prostorech podkroví bylo v den úrazu horko a dusno. Zaměstnanec utrpěl tržnou ránu na hlavě, zlomený bederní obratel a pohmoždění pánve. Zaměstnanec používal vlastnoručně vyrobený dřevěný žebřík, který svým horním koncem přesahoval výstupní (nástupní) plošinu 0,28 m a který nebyl opatřen žádnými pevnými madly.

Zjištěné porušení:

Zaměstnavatel nezajistil, aby žebřík používaný pro výstup a sestup přesahoval svým horním koncem výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m nebo, aby byl tento žebřík opatřen pevnými madly, nebo jinou pevnou částí, za kterou se zaměstnanec může spolehlivě držet, jak požaduje bod č. 6 části III, přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Příčiny pádů ze žebříků:

 • špatný technický stav žebříku,
 • nevhodné ustavení,
 • převrácení jiným zaměstnancem nebo dopravním prostředkem,
 • nevhodné použití žebříku,
 • provádění dlouhodobých prací,
 • provádění fyzicky náročných prací,
 • manipulace s břemeny o hmotnosti větší než 15 kg,
 • nedovolené vzdálenosti chodidel od horního konce žebříku,
 • výstup, sestup, provádění práce zády k žebříku,
 • nezajištění předmětů proti pádu ze žebříku,
 • používání nebezpečných nástrojů, nářadí,
 • nebezpečné shazování předmětů, materiálů ze žebříku,
 • současné provádění prací, více než jedním zaměstnancem na žebříku,
 • používání žebříku jako podpěrného nebo nosného prvku,
 • neprovádění předepsaných kontrol žebříku,
 • nepoužívání přidělených OOPP.

Bezpečné používání žebříků:

 • žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce,
 • práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů, nesmějí být na žebřících vykonávané,
 • zajistit školení zaměstnanců,
 • seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními při práci na žebříku,
 • zajistit provádění pravidelných kontrol se zápisem.

Žebřík používejte jen tehdy, pokud je jeho použití opodstatněné a účelné. Při práci na žebříku nepoužívejte žádný nebezpečný nástroj nebo nářadí, jako například motorovou pilu nebo pneumatické nářadí.

Uvolněte si dostatečný prostor v dolní části žebříku. Odstraňte všechny ostré a jinak nebezpečné předměty, o které byste se mohli v případě pádu vážně poranit. Například při pádu na roxor může dojít i ke smrtelnému pracovnímu úrazu.

Prostory, nad kterými pracujete, a u kterých hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vhodně zajistit. Při pohybu na žebříku dodržujte zásady bezpečného pohybu, tj. dvě ruce a jedna noha na žebříku, nebo dvě nohy a jedna ruka na žebříku. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od horního konce žebříku (vzdálenost chodidel od horního konce opěrného žebříku by měla být minimálně 0,8 m, u dvojitého alespoň 0,5 m).

DŮLEŽITÉ:

Nikdy nestoupejte na poslední příčku žebříku!

Používejte vždy vhodný typ žebříku. Existují žebříky hliníkové, dřevěné, jednodílné, dvoudílné, trojdílné, kloubové, univerzální, výsuvné - teleskopické, skládací nebo speciální. Před každým použitímžebříku řádně zkontrolujte jeho stav (mechanické závady, praskliny, uvolněné stupačky, poškozené patky nebo bezpečnostní prvky).

Horní konec žebříku by měl přesahovat alespoň o 1,1 m, přesah může být nahrazen madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou je možné se přidržet. Žebřík postavte a upevněte tak, aby byl bezpečný. V případě, že hrozí riziko podklouznutí, žebřík uvažte. Sklon žebříku musí být takový, aby nemohlo dojít k jeho převrácení.

DŮLEŽITÉ:

Prohlídky žebříků provádět v souladu s návodem na používání.

V případě, že návod neexistuje nebo není stanoven termín kontrol a revizí, musíte vypracovat místně bezpečnostní provozní předpis, ve kterém budou tyto informace uvedeny (požadavek nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

DŮLEŽITÉ:

Používejte vhodné OOPP, používání sandálů je nepřípustné!

Nebezpečné žebříky

Na trhu se můžeme setkávat s výrobky různé kvality. Dozor nad těmito výrobky vykonává Česká obchodní inspekce, která v rámci dozoru se setkává i s nebezpečnými výrobky, kdy například v rámci mezinárodní dozorové akce PROSAFE, zaměřené na bezpečnost kloubových a teleskopických žebříků, odhalila na českém trhu výrobek, který nesplňuje standardy obecné bezpečnosti, ani neodpovídá požadavkům technické normy, na niž se výrobce odkazuje.

Z tiskové zprávy ČOI:

Česká obchodní inspekce zjistila, že na českém trhu je nabízen nebezpečný výrobek, jehož použití představuje pro spotřebiteli riziko úrazu. Jedná se o:
Kloubový žebřík Aluminum Multi-Pupose Ladder EXTOL 99580, S/C NO 12TM172 CB, 100x38x28 cm, NO. 39/60
EAN 8595126924542
Země původu: Made in China
Dovozce: Madal Bal, a.s., Zlín

Příčiny nebezpečnosti:
Přezkoušením v laboratoři bylo zjištěno, že výrobek svými bezpečnostními parametry neodpovídá požadavkům zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ani technické normě, na kterou se výrobce odkazuje. Tento žebřík nedosáhl požadovaných bezpečnostních ukazatelů při hodnocení v poloze plošiny, ve zkoušce pevnosti a v cyklických zkouškách funkčnosti kloubového spoje. Výrobek nevyhověl ani v požadavcích na funkčnost patek na stabilizačních prvcích. Při použití žebříku předpokládaným způsobem proto hrozí uživateli, vzhledem k uvedeným nedostatkům, nebezpečí pádu. Dílčí nedostatky byly identifikovány rovněž v piktogramech i slovním návodu k používání žebříku, které mají spotřebitele informovat o vhodném a bezpečném způsobu použití výrobku.

Uložená opatření:
Česká obchodní inspekce uložila dovozci okamžité stažení tohoto výrobku z trhu. Po zpracování kompletní dokumentace byl výrobek nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněn v systému EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky RAPEX. [3]

[1], [2], [3]

3. Požadavky právních předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Používání žebříků:

 • žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují,
 • na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí,
 • práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat (ořezávají stromy pomocí motorových pil a stojí na žebřících).

Výstupy, sestupy a práce na žebříku:

 • zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu,
 • vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak,
 • žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet,
 • sklon žebříku nesmí být menší než 2,5: 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

Zajištění stability žebříku:

 • žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití,
 • přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné,
 • závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání,
 • u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností,
 • skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu,
 • pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu.

Bezpečná vzdálenost:

 • na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce,
 • při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky,
 • zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání,
 • chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

Zakázané manipulace:

 • nesmí být překročeno maximální zatížení udávané výrobcem,
 • používat žebřík v závadném stavu, bez kontroly technického stavu,
 • po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba,
 • žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen,
 • zákaz vyklánění se stranou nebo vzad žebříku,
 • vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak,
 • ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly),
 • nelze používat přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m.

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu:

 • materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení,
 • pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv,
 • konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí:

 • prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (§ 205 a 206)

Opěrné, dvojité a závěsné žebříky:

 • žebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení,
 • žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m,
 • příčle se nesmějí v bočnicích otáčet,
 • dvojité žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním.

Výsuvné pojízdné žebříky:

 • žebříky musí být opatřeny samočinně působící brzdou, sklonoměrem, vodováhou a podpěrami a musí na nich být označena jejich nosnost,
 • při používání žebříků musí být jejich kola zabrzděna nebo založena a zajišťovací patky vysunuty,
 • při dopravě žebříků musí být vysouvací část zasunuta a zajištěna proti samovolnému vysunutí.
DŮLEŽITÉ:

Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními, které sebou práce na žebřících přináší.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů

 • Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu (častější lékařské prohlídky).

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, je zařazena do Přílohy č. 2 uvedené vyhlášky, jako práce s rizikem ohrožení zdraví. Vyhláška určuje rozsah vstupní i periodické prohlídky. Perioda lékařských prohlídek je stanovena jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

4. Závěr

Žebříky jsou na pracovištích používány velmi často, a to převážně pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. V případě pádů ze žebříků hraje významnou roli lidský faktor. Zaměstnanci z důvodu časového tlaku nebo ulehčení si práce, často nedodržují základní pravidla bezpečného používání žebříků. Nedodržení těchto pravidel má fatální důsledky jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance.

V praxi je některým úrazům, a to právě vzhledem k lidskému faktoru, obtížné zabránit. Lze však přijmout účinná opatření, která tato lidská selhání snižují na minimum, jako je například seznámení zaměstnanců s uvedenými základními pravidly bezpečného používání žebříků, způsobem, který je pro zaměstnance srozumitelný a zajímavý, a soustavným dohledem nad pracemi.

POUŽITÁ LITERATURA

 1. Safe use of ladders and stepladders, A brief guide, The Health and Safety Executive, published 01/14, INDG455
 2. Using Ladders Safely, Information Sheet, The Health and Safety Authority, 2014, HSA0263
 3. Skládací kloubový žebřík EXTOL 99580 není bezpečný!, Praha, 10. 4. 2015, dostupné z https://www.coi.cz/skladaci-kloubovy-zebrik-extol-99580-neni-bezpecny/

Související dokumenty

Související články

Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Svařování
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Svařování
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Chemická bezpečnost na pracovišti
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Práce ve výškách
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Praní pracovních oděvů
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stohování krabic
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží

Související předpisy

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)