Úskalí oznamovací povinnosti u havárií

Vydáno: 14 minut čtení

Podstatou tohoto článku je zamyšlení nad relativně novou povinností vznikající provozovateli vyhrazeného technického zařízení ve smyslu § 22 1) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), který musí při splnění zákonem stanovených podmínek ohlásit vznik havárie. V opačném případě mu může být uložena pokuta za přestupek ve výši 2 000 000 Kč. 2)

Tato povinnost, kterou musí provozovatel vyhrazeného technického zařízení splnit, je účinná od 1. 7. 2022. Obsahuje v sobě několik podmínek, které musí být splněny kumulativně, aby daná povinnost vznikla, přičemž na některé aspekty povinnosti je upozorněno níže. Připomeňme, že vyhrazenými technickými zařízeními se rozumí dle § 2 písm. a) zákona tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Do jisté míry tedy můžeme uvažovat nad tím, že jejich používání se díky jejich vlastnostem blíží definici zvlášť nebezpečného provozu. „I. Za provoz zvlášť nebezpečný ve smyslu ustanovení § 432 obč. zák. se považuje takový provoz, s jehož realizací je spojena možnost zvýšeného nebezpečí vzniku závažných škod. Jde především o provozy, kde dochází k využívání těch přírodních sil, pro něž je typické, že i při zachování veškeré potřebné péče a s využitím všech poznatků vědy a techniky nejsou plně ovladatelné a kontrolovatelné, takže z procesu jejich využití hrozí pro okolí zvýšené a zpravidla přímé nebezpečí vzniku škod. Zdrojem zvý&scar

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
VTZ - Nová úprava problematiky
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Svařování
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Skladování a nakládání s NCHL
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Smluvní pokuta za porušení BOZP