Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení

Vydáno: 25 minut čtení

Provozování vyhrazených technických zařízení vyžaduje činnost osob majících zvláštní odbornou způsobilost k obsluze těchto zařízení. Tuto způsobilost předepisují různé právní či technické předpisy a je občas obtížné, rychle se orientovat v požadavcích těchto předpisů.

Obsluha vyhrazených technických zařízení není jen osoba, která technické zařízení uvede do chodu, popř. jej vypne. Obsluha VTZ je mimo jiné odpovědná za chod daného zařízení, za jeho stav, za identifikaci nesprávného chodu či funkce daného zařízení, patří sem ale i zkušební či revizní technik. V níže uvedených přehledných tabulkách budou pro jednotlivé skupiny VTZ uvedeny různé pracovní pozice, vždy s uvedením právního či technického předpisu, který danou pracovní pozici jmenuje a informace o nabytí příslušné způsobilosti, jak je v daném předpise definována.

Za základní atributy nabytí odborné způsobilosti lze pokládat:

 • určení osoby provozovatelem,
 • stanovení odborně kvalifikovaného školitele (stanovení odborné úrovně, obsahu školení, provedení školení, zácviku popř. přezkoušení znalostí a dovedností),
 • nabytí oprávnění určené osoby (sestávající zpravidla z teoretické a praktické části školení, zakončené přezkoušením),
 • vyhotovení a uchování dokladu o školení a zkoušce,
 • vydání osvědčení (školitelem), nebo písemného pověření (provozovatelem),
 • stanovení podmínek trvání oprávnění (požadavku opakovaného školení či zdokonalovacího výcviku).

Tlaková vyhrazená technická zařízení

Oprávnění

Vyhláška č. 18/1979 Sb. v dalších částech definuje nutnost výrobců (organizací) mít pro výrobu, montáž, opravu či rekonstrukci zařízení oprávnění (§ 4) vydané Inspektorátem práce - v současnosti Technická inspekce České republiky (TI ČR - blíže viz kap. 2.1.6.1); Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP) mohou vydané oprávnění odejmout podle § 20 a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb.) [5].

K provádění revizí a zkoušek tlakových nádob a kotlů (§ 8) je příslušný revizní technik. Pro provádění těchto činností musí mít oprávnění (osvědčení o odborné způsobilosti) vydané orgánem dozoru - v současnosti TI ČR. Uchazeč musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní a nejméně pětiletou praxi v obru tlakových zařízení (§ 8 odst. 2).

Obsluhu kotlů smí provádět odborně způsobilý pracovník - topič, který je držitelem topičského průkazu, který na základě vykonání zkoušky vydává Inspektorát bezpečnosti práce (§ 11 odst. 1) - v současnosti TI ČR. Zkoušky jsou prováděny ve dvou úrovních.

 • Základní zkouška se provádí pro obsluhu kotlů 4. třídy, po šestiměsíčním odborném zácviku či absolvování odborného kurzu nebo po prokázání kvalifikace (§ 12 odst. 3). Topičský průkaz může být nahrazen poučením o obsluze kotle a zácviku, o kterém provozovatel provede zápis (§ 11 odst. 6), jestliže se jedná o kotle:
  • kotle plně automatizované, se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h;
  • kotle plně automatizované kapalinové, s tepelným výkonem do 0,35 MW;
  • kotle s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o objemu do 100 litrů;
  • průtočné kotle o objemu do 100 litrů;
 • Doplňková zkouška se provádí pro obsluhu kotlů 1. - 3. třídy, nebo kotlů na jiné, než v topičském průkazu uvedené palivo (§ 11 odst. 2), po šestiměsíčním odborném zácviku (viz § 13 odst. 1).

Poruší-li topič závažným způsobem své povinnosti, může mu být topičský průkaz odebrán (§ 11 odst. 3). Neobsluhuje-li topič kotel 5 let, pozbývá jeho průkaz platnost (§ 11 odst. 4). Pro nejednoduší kotle 4. třídy není pak průkaz zapotřebí. V těchto případech stačí, aby obsluha byla poučena.

Spouštění nových zařízení

Každý dohotovený kotel a tlakovou nádobu, vyjma stanovených výrobků (viz kap. 2) musí výrobce podrobit stavební a první tlakové zkoušce (§ 5 odst. 1), kterou provádí revizní technik a vyznačuje označením nýtů továrního štítku razidlem a otiskem razidla (§ 5 odst. 2) v pasportu (revizní knize), který je součástí průvodní dokumentace (§ 5 odst. 1) výrobku. Místo provádění zkoušky se musí oznámit orgánu dozoru (v současnosti TI ČR) alespoň 15 dní předem, jedná-li se:

 • o kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa,
 • a tlakové nádoby skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa.

V rámci VTTZ je tak definována skupina VTTZ s vyšší mírou nebezpečnosti podle technických parametrů. Provedenou první tlakovou zkoušku musí orgán dozoru potvrdit (§ 5 odst. 6).

Obdobně musí být provedena první zkouška u každé nádoby na plyny. Nádoba je poté označena razidlem a datem zkoušky (§ 5 odst. 4 a 5).

Po opravě nebo rekonstrukci je prováděna stavební a tlaková zkouška. Její provedení se musí oznámit orgánu dozoru (v současnosti TI ČR), jedná-li se o kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa či tlakové nádoby skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa. O zkoušce je vystaven protokol, který je nedílnou součástí průvodní dokumentace (§ 6 odst. 1 až 3).

Kontroly (revize a zkoušky) provozovaných zařízení

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob smí provádět pouze revizní technik. Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy (§ 7 odst. 1). Výsledek zkoušky se zapíše do revizního záznamu (§ 7 odst. 2). Jestliže došlo v důsledku nového seřízení pojistného ventilu ke změně nastavených hodnot, opraví revizní technik příslušné údaje v pasportu (revizní knize) zařízení.

Provoz stabilních tlakových nádob se řídí normou ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky. Rozsáhlá technická norma je v podstatě jedním bezpečnostním předpisem. Obsahuje požadavky na provoz nádob, jejich obsluhu, zvláštní požadavky na bezpečnost provozu, a to jak technické, tak organizační. Nejpodrobněji jsou tyto pokyny uvedeny u nádob na kapalný chlór vč. pokynů k zneškodňování uniklého chlóru. V přílohách jsou pokyny pro provozovatele nádob, jejich povinnosti a způsob obsluhy. Jedna z příloh obsahuje i zvláštní ustanovení o revizních technicích. Provozovatel je podle této normy povinen do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu zajistit provedení první provozní prohlídky (opakuje se v roční periodě), nejdéle po 5 letech provozu vnitřní revizi a po 9 letech provozu novou tlakovou zkoušku zkušebním tlakem. Tyto činnosti provádí revizní technik a vyhotovuje záznam, který je součástí provozní dokumentace.

Oproti normě, vyhláška zmiňuje pouze provádění tlakové zkoušky (§ 7 odst. 4), určí-li tak orgán dozoru (v současné době SÚIP a OIP podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2005 Sb.), nebo nejpozději do 9 let od provedení předchozí tlakové zkoušky, není-li stanovena lhůta kratší. Zároveň musí být provedena, při přemístění stabilních kotlů, před jejich uvedením do provozu a u všech kotlů po provozní přestávce delší dvou let (§ 7 odst. 5).

V jednotlivých technicky odůvodněných případech může orgán dozoru (v současné době TI ČR podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., který informuje OIP) lhůty tlakových zkoušek prodloužit, popřípadě navrhnout místo tlakové zkoušky jiný způsob zkoušení.

Organizace provozující kotel je povinna písemně oznámit orgánu dozoru alespoň 30 dnů předem datum jeho tlakové zkoušky (§ 7 odst. 7) - v současné době TI ČR.

Provozovatel je povinen připravit kotle a tlakové nádoby ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce revizním technikem podle podmínek orgánu dozoru - v současnosti OIP (§ 9 odst. 1 a 2).

Definování odborné způsobilosti osob není uvedeno jen v právních předpisech, ale je uvedeno i v ČSN. V těchto technických normách však jsou definovány i jiné osoby, než ve vyhlášce č. 18/1979 Sb. Přehled osob na straně provozovatele tlakových nádob je uveden v tabulce č. 2. Osoba revizního technika byla z tohoto přehledu vyňata.

Tab. 1: Přehled způsobilosti osob provozovatelů

osoba předpis nabytí oprávnění doklad školení
osoba odpovědná za provoz parních kotlů ČSN 07 0710 čl. 4 d) seznámení s předpisy písemné ověření perioda: nestanovena
záznam o seznámení s předpisy
topičparních kotlů 4. třídy vyhl. č. 18/1979 Sb.
ČSN 07 0710 čl. 138
praxe, základní topičská zkouška (TI ČR) topičský průkaz perioda: 1x 3 roky
přezkoušení RT
zápis do topičského průkazu
topič kotlů 4. třídy vyjmenovaných parametrů vyhl. č. 18/1979 Sb.
ČSN 07 0710 čl. 143
zácvik, poučení o obsluze kotle --- perioda: nestanovena
záznam o poučení
topič kotlů 1. - 3. třídy vyhl. č. 18/1979 Sb.
ČSN 07 0710 čl 149
zácvik, doplňková zkouška (TI ČR) topičský průkaz perioda: 1x 3 roky
přezkoušení RT
zápis do topičského průkazu
pomocník topiče ČSN 07 0710 čl. 155 obeznámení, poučení --- perioda: nestanovena zápis
topič nízkotlakých kotelen I. - III. kategorie vyhl. č. 91/1993 Sb. zácvik, komisionální zkouška ** osvědčení perioda: 1x 5 let
zápisy o školení a zkoušce
topič kotle do 50 kW vyhl. č. 91/1993 Sb. zácvik, poučení --- perioda: nestanovena
doklad: nestanoven
osoba zodpovědná za provoz TN ČSN 69 0012
příloha část II čl. 3 b)
ustanovením provozovatele --- ---
obsluha TN stabilních ČSN 69 0012
příloha část III čl. 6 a 7
obeznámení, zácvik, přezkoušení (RT) písemné pověření perioda: 1x 3 roky přezkoušení RT, či OZTN záznam o přezkoušení
oprávněná osoba ke kontrole a zkoušení TN k přepravě plynů EN 1968 poznámka ke kap. 4 kvalifikace v příslušném technickém oboru --- ---
pracovníci manipulující s TN k dopravě plynů ČSN 07 8304 čl. 12.6 obeznámení s pokyny k obsluze --- perioda: 1x 3 roky
záznam
z obeznámení
řidič cisternových vozů ADR příloha B čl. 10315 školení, zkouška (MD) osvědčení perioda: 1x 5 let

Poznámka:
* topič: může být v pozici vedoucího topiče či pomocného topiče
** komisionální zkoušku organizuje provozovatel
RT revizní technik
OZTN osoba odpovědná za provoz tlakových nádob
TN tlaková nádoba
MD komisař Ministerstva dopravy České republiky (řidiči zpravidla i vypouští cisternu, tj. manipulují s TN)

Zdvihací vyhrazená technická zařízení

Oprávnění

Vyhláška č. 19/1979 Sb. v dalších částech definuje nutnost výrobců (organizací) mít pro výrobu, montáž, generální opravu či rekonstrukci zařízení oprávnění vydané Inspektorátem bezpečnosti práce (§ 3 odst. 1 a 2) - v současnosti TI ČR (SÚIP a OIP mohou vydané oprávnění odejmout podle § 20 a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

K provádění revizí a revizních zkoušek smí provádět jen revizní technik. Pro provádění těchto činností musí mít oprávnění (osvědčení o odborné způsobilosti) vydané orgánem dozoru - v současnosti TI ČR (§ 8 odst. 1 a 2). Uchazeč musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení; má-li vyšší vzdělání, stačí praxe dvouletá (§ 8 odst. 3 a 4).

Oprávnění k obsluze VZTZ není vyhláškou stanoveno.

Spouštění nových zařízení

Výrobce musí provést montážní zkoušku a výchozí revizi elektrického zařízení u každého nově smontovaného zařízení s výjimkou stanovených výrobků (§ 4 odst. 1). Místo provádění zkoušky se musí oznámit orgánu dozoru (v současnosti TIČR) alespoň 15 dní předem (§ 4 odst. 2) a to jak prvního kusu zařízení vyráběných ve stejném provedení (ve výrobní organizaci), tak zařízení uvedených do provozuschopného stavu u odběratele (zdvihadel a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5 000 kg, pohyblivých pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3 m a stavebních výtahů s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby), která se nezkouší ve výrobní organizaci. O provedení zkoušky vyhotoví zápis. Pro zařízení vyhotoví knihu zdvihacího zařízení, pasport nebo obdobný doklad (§ 4 odst. 1).

Kontroly (revize a zkoušky) provozovaných zařízení

Provozovatel je povinen ověřit bezpečnost každého nového, generální opravou renovovaného nebo rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením do provozu ověřovací zkouškou, kterou musí ohlásit alespoň 15 dní předem orgánu dozoru. O zkoušce je vystaven zápis (§ 5 odst. 1, 2 a 5).

Provozovatel je povinen připravit VZTZ ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce revizním technikem podle podmínek orgánu dozoru - v současnosti OIP (§ 9 odst. 1 a 2) (5). Provozovatel je zároveň povinen zajistit soustavné provádění revizí a revizních zkoušek a další provozní způsobilosti v rozsahu a lhůt předepsaných technickými normami či podmínkami výrobce (§ 7). Pro zkoušení všech druhů provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem platí ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel. Norma neplatí pro zdvihadla konstruovaná pro speciální použití (jednoúčelová montážní zařízení, průmyslové manipulátory), dále pro nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, mimo zdvižné vozy pro manipulaci s kontejnery a vysokozdvižné vozíky s jeřábovou nástavbou (výložníkem) a pro vrátky.

Definování odborné způsobilosti osob není uvedeno jen v těchto právních předpisech, ale je uvedeno i v ČSN. Přehled osob na straně provozovatele zdvihacích zařízení je uveden v tabulce č. 4. Osoba revizního technika byla z tohoto přehledu vyňata. Obdobně nebyli v přehledu uvedeni pracovníci na straně servisní firmy, jako např. Servisní pracovník výtahů či Odborný servisní pracovník výtahů (čl. 6.1 a 6.2 ČSN 27 4002).

Elektrická vyhrazená technická zařízení

Oprávnění

K montáži a opravám musí mít organizace oprávnění státního odborného dozoru (bod 1) - v současnosti TI ČR.

K provádění revizí a zkoušek musí mít revizní technik oprávnění organizace státního dozoru příslušného druhu a rozsahu ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, § 9 odst. 1 (bod 2).

Oprávnění obsluhy stanovuje vyhláška č. 50/1978 Sb., která definuje odbornou způsobilost všech pracovníků v elektrotechnice a stanovuje požadovaná oprávnění k činnosti s přihlédnutím na odbornou znalost a praxi posuzovaných osob.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. je tak jediným předpisem, který stanovuje odbornou způsobilost všech pracovníků v elektrotechnice či s elektrotechnikou, tj. laiky počínaje. Se zde zavedenou kategorizací pracovníků a stanoveným rozsahem pracovních oprávnění dále pracují jak právní, tak technické předpisy.

Spouštění nových zařízení

Zahájení montáží zařízení třídy I. se bez zbytečného odkladu oznamuje organizaci státního odborného dozoru a do provozu se uvádí jen na základě jeho odborného závazného stanoviska (bod 4 a 5).

Tab. 2: Přehled způsobilosti osob provozovatelů

osoba předpis nabytí oprávnění doklad školení [2]
pověřená osoba ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.2 školení, komisionální zkouška (1) (RT) --- perioda: dle provozovatele
jeřábník ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.3.2 školení na typ jeřábu, způsobů vázání (2) a dorozumívání instruktorem oprávněný k obsluze (jeřábnický průkaz) peridoa: dle provozovatele (1 x ročně) (3)
záznam o školení a přezkoušení v průkazu (4)
vazač břemen ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.4.2 školení ve způsobech vázání, zaučení, zkouška RT oprávnění k vázání břemen
(vazačský průkaz)
perioda: dle provozovatele (1x ročně) (3)
záznam o školení a přezkoušení v průkazu (4)
signalista ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.5.2 školení ve znalosti doruzumívání --- ---
montér jeřábu ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.6.2 školení na typ jeřábu, ve způsobech vázání a signalizace --- ---
pracovní údržby ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.7.2, čl. 10.1 seznámení s postupy a zacvičení --- ---
obsluha regálového zakladače ČSN 26 7407 čl. 10.2 vyškolení RT (odpovědný odborník) --- ---
obsluha pohyblivé pracovní plošiny (5) ČSN ISO 18878 čl. 7.5. b) a příl. E školení, přezkoušení RT osvědčení obsluhy perioda: 1x 5 let (3)
dozorce výtahu ČSN 27 4002 čl. 4.3.17, čl. 6.3 poučení (min. odborným servisním pracovníkem) zápis v knize (6) ---
řidič výtahů (nákladních a osobonákladních) ČSN 27 4002 čl. 4.3.17, čl. 6.4 poučení (min. odborným servisním pracovníkem) zápis v knize (6) perioda: nestanovena
záznam v Knize výtahů

Poznámka:
(1) komisionální zkoušku organizuje provozovatel; revizní technik je členem jmenované komise
(2) jeřábník může být zároveň vazačem (je vhodné), školení jeřábníka prováděno podle ISO 9926-1
(3) termín stanovuje školitel, podle nabídky školicích agentur 1x ročně
(4) průkaz jeřábníka a průkaz vazače jsou zaužívané doklady, nebyly nalezeny zdroje pro jejich vydávání
(5) např.: pojízdná zdvihací plošina; stožárová, šplhací pracovní plošina; závěsná pracovní plošina pro opláštění budov
(6) Kniha výtahů a Kniha provozních prohlídek (RT) revizní technik; podle ČSN 26 7407 jako odpovědný odborník

 

Před uvedením do provozu, musí být osvědčena bezpečnost VETZ revizním technikem a vystavena zpráva (bod 3).

Kontroly (revize a zkoušky) provozovaných zařízení

Vyhláška nestanovuje podmínky provozu či provozních zkoušek, ani neuvádí odkaz na příslušný předpis či normu (mj., řada 33 technických norem, pojednávajících o elektrických zařízeních, obsahuje 110 platných ČSN). Základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny je ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. Jsou definovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o revizi a další, vč. formuláře zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Lhůty revizí jsou stanoveny podle druhu prostředí a podle umístění elektrického zařízení, jde-li o hromosvody tak podle druhu objektu (tj. na stanovené vnější vlivy podle ČSN 33 0300).

Vedle revizí se na elektrických zařízeních - spotřebičích, včetně elektrického ručního nářadí provádí pravidelné elektrické kontroly. O jejich provádění pojednává ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Stanovuje bezpečnostní požadavky uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů s cílem zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru. O provádění revizí pojednává i ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 603646:2007. Je zaměřena na provádění výchozích a pravidelných revizí v elektrických instalacích a na vypracování zpráv o revizích. Elektrická zařízení vyhovují požadavkům bezpečnosti, vyhovují-li souboru požadavků ČSN 33 2000.

Vyjma kvalifikovaných pracovníků jsou uživatelé rozděleni do dvou základních kategorií - viz tabulka č. 6, které pro ně znamenají i různé úrovně oprávnění manipulace s elektrickými zařízeními. Obdobně je definice uživatelů pojata i v harmonizované normě ČSN EN 50110-1.

Tab. 3: Přehled způsobilosti uživatelů

osoba předpis nabytí oprávnění doklad školení
pracovník seznámený vyhl. č. 50/1978 Sb., § 3
ČSN EN 50110-1 ed.3 čl. 3.2.5
seznámení s předpisy --- perioda: nestanovena
zápis o seznámení s předpisy
pracovník poučený vyhl. č. 50/1978 Sb., § 4
ČSN EN 50110-1 ed.3 čl. 3.2.4.
školení, ověření znalostí (KP) --- perioda: dle provozovatele 
záznam o školení a ověření znalostí

Poznámka:
KP kvalifikovaní pracovníci - pracovníci splňující požadavky podle § 5 až 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

Plynová vyhrazená technická zařízení

Oprávnění

Vyhláška č. 21/1979 Sb. v dalších částech stanovuje mít pro montáž, opravu a zkoušky zařízení oprávnění (§ 3 odst. 1) vydané inspektorátem bezpečnosti práce (§ 3 odst. 2) - dnes TI ČR (SÚIP a OIP mohou vydané oprávnění odejmout podle § 20 a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) [5]. Podmínky odborné způsobilosti k montáži odběrných míst (§ 6 odst. 1) nejsou stanoveny (prováděcí vyhláška byla zrušena v roce 1994), odborná způsobilost k montáži ostatních zařízení je definována (§ 6 odst. 2) jako zaškolení, seznámení se souvisejícími předpisy a minimálně jednoroční odborná praxe zakončená složením zkoušky u orgánu dozoru - v současné době TI ČR.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. v dalších částech stanovuje mít pro plnění tlakových nádob na plyny oprávnění (§ 3 odst. 1) vydané inspektorátem bezpečnosti práce (§ 3 odst. 2) - dnes TI ČR (SÚIP a OIP mohou vydané oprávnění odejmout podle § 20 a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) [5].

Revizní technik provádí revize a zkoušky na základě osvědčení o odborné způsobilosti (§ 4) vydané orgánem dozoru na základě zkoušky - v dnešní době TI ČR [5].

Obsluha musí být revizním technikem zaškolena v obsluze zařízení a seznámena s předpisy pro obsluhu a bezpečnostními předpisy, požárním řádem, poplachovými směrnicemi a přezkoušena. Školení a přezkoušení se opakují v tříletých intervalech (§ 5 odst. 1 a 2). Jedná-li se o obsluhu zařízení na spotřebu plynů spalováním o jmenovitém příkonu do 50 kW, není školení a přezkoušení potřeba (§ 5 odst. 3).

Spouštění nových zařízení

Výrobní nebo montážní organizace je povinna alespoň 15 dní předem oznámit orgánu dozoru (dnes TI ČR) provedení zkoušek zařízení před jejich odevzdáním odběrateli (§ 3 odst. 8 a 9), nebo po provedení oprav zařízení (§ 7):

 • pro plnění tlakových nádob plynem,
 • kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
 • pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
 • pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
 • na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,
 • na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1 500 m3/h.

Po ukončení montáží či oprav se musí provést zkouška zařízení (§ 7). Prohlídku nebo zkoušku vykonává revizní technik nebo odborný pracovník určený provozovatelem (§ 9).

Kontroly (revize a zkoušky) provozovaných zařízení

Vyhláška stanoví, že provozovatel je mimo jiné povinen zajistit (§ 8 písm. a)), aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele.

Provozovatel je povinen připravit VPZ ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce revizním technikem podle podmínek orgánu dozoru - v současnosti OIP (§ 9 odst. 1 a 2). Ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb. se na vyhrazená plynová zařízení v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení nevztahují požadavky pro provádění revizí a zkoušek podle této vyhlášky (§ 2 odst. 3). Vyhláška ve svých následných ustanoveních definuje přípravu a provádění revizí - výchozích a provozních (§ 4 až 8), provádění zkoušek zařízení (§ 9 a 10), požadavky na odbornou způsobilost revizního technika, jeho povinnosti a náležitosti vydaného osvědčení (§ 11 až 13).

Pro provádění kontrol a revizí se vyhláška odkazuje na technickou normu ČSN 38 6405 Plynová zařízení, která platí pro obsluhu (bezpečnostní zásady pro odvzdušňování, odplynění, kontrolu ovzduší, zjišťování netěsností a meze výbušnosti - s příklady výpočtů mezí výbušností směsí se vzduchem), provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení (neplatí pro taxativně vyjmenovaných 12 druhů plynových zařízení, např. pro přepouštění plynů, pro chladicí a mrazicí zařízení, pro použití čpavku v zemědělství, pro svářecí a pájecí soupravy, řezací a pálicí stroje a další).

Požadavky na provoz a údržbu domovních plynovodů, vč. navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, definuje ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky. Plynovodem je vedení od předávacího místa plynu až k místu napojení spotřebičů (neplatí pro vedení kladené do země a pro pružné spojení spotřebiče s tlakovou lahví LPG).

Jak bylo uvedeno výše, oprávnění obsluh - topičů je stanoveno vyhláškami. V Přehledu způsobilosti uživatelů - viz tabulka č. 4, jsou uvedeny odkazy na články norem, které se však odkazují na znění právních předpisů (nikoli však na vyhlášku č. 91/1993 Sb.) a neuvádějí žádné relevantní údaje. Výjimkou je obsluha lahví na plyny.

Tab. 4: Přehled způsobilosti uživatelů

osoba předpis nabytí oprávnění doklad školení
pracovník odpovědný za provoz kotlů ČSN 07 0710 čl. 4 d) ustanovení provozovatelem --- ---
topič nízkotlakých kotelen o výkonu nad 50 KW vyhl. č. 91/1993 Sb.
ČSN 38 6405 čl. 44
zácvik, komisionální zkouška (RT) osvědčení perioda: 1x 5 let
zápisy o školení a zkoušce
obsluha kotle o výkonu do 50 KW vyhl. č. 91/1993 Sb. seznámení s předpisy --- perioda: nestanovena
obsluha ostatních plynových zařízení vyhl. č. 91/1993 Sb.
ČSN 38 6405 čl. 43
seznámení s předpisy, přezkoušení (RT) --- perioda: 1x 3 roky 
záznam o poučení
obsluha lahví s plyny ČSN 07 8304, čl. 12.6 poučení podle pokynů k obsluze --- perioda: 1x 3 roky
zápis o poučení

Poznámka:
RT revizní technik; je členem jmenované komise provozovatele (§ 14 vyhlášky č. 91/1993 Sb.)

 

Z přehledových tabulek je zřejmé, že ne vždy jsou splněny všechny atributy nabytí odborné způsobilosti. Je pouze na zaměstnavateli, jakým způsobem naplní požadavek zákoníku práce na odbornou způsobilost svých zaměstnanců, koho - ve smyslu odbornosti pověří provedením školení. U vyhrazených technických zařízení by se měl vždy spolehnout na revizního technika, který je s problematikou a zvláště technickou stránkou důkladně obeznámen.

Při tvorbě článku byly některé informace čerpány z již ukončeného výzkumného projektu č. TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení.

LITERATURA, PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY:

 1. Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-007-3, s. 184 až 189
 2. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Praha, Sbírka zákonů ČR, 1968.
 3. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Praha, Sbírka zákonů ČR, 2005.
 4. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Praha, Sbírka zákonů, 1978.
 5. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Praha, Sbírka zákonů ČR 1978.
 6. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Praha, Sbírka zákonů ČR, 1979.
 7. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Praha, Sbírka zákonů ČR, 1979.
 8. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Praha, Sbírka zákonů ČR, 1979.
 9. Vyhláška č. 91/93 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Praha, Sbírka zákonů ČR, 1979.
 10. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). Praha, Sbírka zákonů ČR, 2010.
 11. ADR
 12. ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů. Praha, ÚNMZ, 1975.
 13. ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla. Praha, ÚNMZ, 2011.
 14. ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače. Praha, ÚNMZ, 1975.
 15. ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel. Praha, ÚNMZ, 2014.
 16. ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů. Praha, ÚNMZ, 2014.
 17. ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. Praha, ÚNMZ, 1991.
 18. ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Praha, ÚNMZ, 2009.
 19. ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. Praha, ÚNMZ, 2007.
 20. ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Praha, ÚNMZ, 1988.
 21. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky. Praha, ÚNMZ, 1985.
 22. ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky. Praha, ÚNMZ, 2008
 23. ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky. Praha, ÚNMZ, 2015.
 24. ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně. Praha, ÚNMZ, 1999.
 25. ČSN ISO 18 878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy. Praha, ÚNMZ, 2016.
 26. EN 1968 Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví. Praha, ÚNMZ, 2002.

Související dokumenty

Související články

Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Bezpečnost přebalovacích strojů
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečnost páskovacích strojů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích

Související otázky a odpovědi

Praní pracovních oděvů
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Práce ve výškách
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Stohování krabic
Platnost slovenských revizí
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA

Související předpisy

18/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
21/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
262/2006 Sb., zákoník práce